Bài viết liên quan:

1. Beauty

EngPeople say that beauty is in the eye of the beholder. That means if someone thinks someone else is beautiful, then they are beautiful. ...................................

Vi: Mọi người thường nói vẻ đẹp nằm trong con mắt của người chiêm ngưỡng. Nghĩa là nếu ai đó nghĩ rằng người khác đẹp, thì người đó đẹp......................

2. Children

EngChildren are angels. Most of the time this is true. I'm very lucky because my two children really are the greatest angels. ...............................................................

ViTrẻ con như những thiên thần. Điều này đúng trong hầu hết mọi thời đại. Tôi thật may mắn khi có hai đứa con xinh xắn như những thiên thần. ......................................................

3. Chocolate

EngAnyone who does not absolutely love chocolate is mad. I don't think I know anyone who dislikes it. Some of my friends say they hate white chocolate or dark chocolate, but then they like some other kind........................

Vi: Ai mà không yêu thích sô cô la chắc là không bình thường . Tôi nghĩ là mình chưa từng thấy ai không thích nó cả.Một vài người bạn của tôi nói rằng họ ghét sô cô la trắng hay sô cô la đậm đặc nhưng họ vẫn thích những loại khác.........

 

4. Birthdays

EngBirthdays are brilliant. I'm 62 years old and I still love them. I don't think I've ever had a bad birthday. In fact, I think birthdays get better and better the older you become. ................................................

Vi: Những ngày sinh nhật thật tuyệt vời. Tôi đã 62 tuổi rồi mà còn thích chúng lắm. Tôi không nghĩ mình từng có bữa tiệc sinh nhật tồi tệ nào cả. Thực tế, tôi nghĩ ngày sinh nhật đến càng nhiều là lúc bạn ngày càng già đi. ...

 

5. Computers

EngIt's hard to believe that no one had computers a few years ago. I wonder how people lived. There must have been a lot of paperwork...................................................

Vi: Thật khó tin rằng vài năm trước không ai có máy vi tính cả. Tôi tự hỏi người ta đã sống ra sao. Chắc là có rất nhiều công việc giấy tờ.................................................

6. Flowers

EngFlowers are a true gift from God. They're beautiful. All of them. One of life's pleasures is looking at flowers. If you look at them really closely, it's amazing just how beautiful they are. ............................................

Vi: Hoa là một món quà thật của Thượng Đế.  Chúng rất đẹp, tất cả các loài hoa. Một điều thú vị trong cuộc sống đó là nhìn ngắm những bông hoa. .................................

 

7. Freedom

EngFreedom is a funny thing. It seems to mean different things in different countries. People in my country say they have freedom, but I don't think so...................................

Vi:  Tự do là một điều thú vị.Có vẻ như là có ý nghĩa khác nhau ở mỗi nước khác nhau.Mọi người ở nước tôi nói rằng họ  tự do, nhưng tôi  không nghĩ vậy. ................................

8. Opinions

EngWe all have opinions on everything. Some of us have very strong opinions. Others have not-so-strong opinions. And then there are those who say they have no opinion,.........................

Vi: Tất cả chúng ta đều có quan điểm về mọi thứ. Một số chúng ta có quan điểm rất mạnh mẽ..Những người khác không có quan điểm mạng mẽ. .................................

 

9. Rain

Eng"Rain, rain go away. Come back another day." This is a nursery rhyme we used to sing in England when we were small. We wanted it to stop raining so we could play. ..................................

Vi: Mưa, mưa hết. Mưa trở lại một ngày khác. Đây là một câu hát chúng tôi từng hát ở Anh khi chúng tôi còn nhỏ. Chúng tôi muốn trời dừng mưa lại và chúng tôi có thể chơi được. ..................................

 

10. Holidays

EngI love holidays. They are the best thing in the world. The only problem is they are always too short. Even summer holidays at school aren't long enough.................................

Vi: Tôi yêu ngày lễ. Chúng là những điều tốt nhất trên thế giới. Vấn đề duy nhất là chúng luôn quá ngắn. Ngay cả kỳ nghỉ hè ở trường cũng không đủ dài...................................