Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. 5 điều mà Marx muốn xoá bỏ (bên cạnh việc xoá bỏ tư hữu)

5 điều mà Marx muốn xoá bỏ (bên cạnh việc xoá bỏ tư hữu)

03/11/2017
Mức trung cấp

5 Things Marx Wanted to Abolish (Besides Private Property)

We all know Marx wanted to get rid of private property, but he was remarkably frank about wanting to abolish these things, too.

One of the remarkable things about The Communist Manifesto is its honesty.

Karl Marx might not have been a very good guy, but he was refreshingly candid about the aims of Communism. This brazenness, one could argue, is baked into the Communist psyche.

“The Communists disdain to conceal their views and aims,” Marx declared in his famous manifesto. “They openly declare that their ends can be attained only by the forcible overthrow of all existing social conditions. Let the ruling classes tremble at a Communistic revolution.”

Like Hitler’s Mein Kampf, readers are presented with a pure, undiluted vision of the author’s ideology (dark as it may be).

Marx’s manifesto is famous for summing up his theory of Communism with a single sentence: “Abolition of private property.” But this was hardly the only thing the philosopher believed must be abolished from bourgeois society in the proletariat's march to utopia. In his manifesto, Marx highlighted five additional ideas and institutions for eradication.

1. The Family

Marx admits that destroying the family is a thorny topic, even for revolutionaries. “Abolition of the family! Even the most radical flare up at this infamous proposal of the Communists,” he writes.  

But he said opponents of this idea fail to understand a key fact about the family.

“On what foundation is the present family, the bourgeois family, based? On capital, on private gain. In its completely developed form, this family exists only among the bourgeoisie,” he writes.

Best of all, abolishing the family would be relatively easy once bourgeois property was abolished. “The bourgeois family will vanish as a matter of course when its complement vanishes, and both will vanish with the vanishing of capital.”

2. Individuality

Marx believed individuality was antithetical to the egalitarianism he envisioned. Therefore, the “individual” must “be swept out of the way, and made impossible.”

Individuality was a social construction of a capitalist society and was deeply intertwined with capital itself.     

“In bourgeois society capital is independent and has individuality, while the living person is dependent and has no individuality,” he wrote. “And the abolition of this state of things is called by the bourgeois, abolition of individuality and freedom! And rightly so. The abolition of bourgeois individuality, bourgeois independence, and bourgeois freedom is undoubtedly aimed at.”

3. Eternal Truths

Marx did not appear to believe that any truth existed beyond class struggle.

“The ruling ideas of each age have ever been the ideas of its ruling class,” he argued. “When the ancient world was in its last throes, the ancient religions were overcome by Christianity. When Christian ideas succumbed in the 18th century to rationalist ideas, feudal society fought its death battle with the then revolutionary bourgeoisie.”

He recognized how radical this idea would sound to his readers, particularly since Communism does not seek to modify truth, but to overthrow it. But he argued these people were missing the larger picture.

“‘Undoubtedly,’ it will be said, ‘religious, moral, philosophical, and juridical ideas have been modified in the course of historical development. But religion, morality, philosophy, political science, and law, constantly survived this change.

There are, besides, eternal truths, such as Freedom, Justice, etc., that are common to all states of society. But Communism abolishes eternal truths, it abolishes all religion, and all morality, instead of constituting them on a new basis; it therefore acts in contradiction to all past historical experience.’

What does this accusation reduce itself to? The history of all past society has consisted in the development of class antagonisms, antagonisms that assumed different forms at different epochs.”

4. Nations

Communists, Marx said, are reproached for seeking to abolish countries. These people fail to understand the nature of the proletariat, he wrote.

“The working men have no country. We cannot take from them what they have not got. Since the proletariat must first of all acquire political supremacy, must rise to be the leading class of the nation, must constitute itself the nation, it is so far, itself national, though not in the bourgeois sense of the word.”

Furthermore, largely because of capitalism, he saw hostilities between people of different backgrounds receding. As the proletariat grew in power, there soon would be no need for nations, he wrote.

“National differences and antagonism between peoples are daily more and more vanishing, owing to the development of the bourgeoisie, to freedom of commerce, to the world market, to uniformity in the mode of production and in the conditions of life corresponding thereto.”

5. The Past

Marx saw tradition as a tool of the bourgeoisie. Adherence to the past served as a mere distraction in proletariat’s quest for emancipation and supremacy.

“In bourgeois society,” Marx wrote, “the past dominates the present; in Communist society, the present dominates the past.”

By: Jon Miltimore​ (Reprinted from Intellectual Takeout)

 

 

5 điều mà Marx muốn xóa bỏ (bên cạnh xóa bỏ tư hữu)

Tất cả chúng ta đều biết rằng Marx muốn xóa bỏ tư hữu, nhưng ông cũng cực kỳ thẳng thắn về việc muốn xóa bỏ những điều này nữa.

Một trong những điều đáng chú ý về Tuyên ngôn Cộng sản là tính trung thực của nó.

Karl Marx có thể không phải là gã đàn ông quá tốt, nhưng ông rất ngay thẳng đối với mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản. Ở sự đối lập này, người ta có thể bàn luận thêm, nhưng điều đó đã được nung nấu vào tinh thần của Cộng sản.

Marx tuyên bố trong bản tuyên ngôn nổi tiếng của ông: "Những người cộng sản xem đó điều đáng khinh bỉ nếu ai đó giấu giếm những quan điểm và ý định của mình. Mục tiêu cuối cùng của họ là lật đổ toàn bộ trật tự xã hội hiện hành. Hãy để cho các giai cấp thống trị run sợ trước một cuộc Cách mạng cộng sản chủ nghĩa"

Giống như Mein Kampf của Hitler, độc giả được trình bày với một tầm nhìn tinh khiết, không bị pha trộn về ý thức hệ của tác giả (có thể là tối tăm).

Bản tuyên ngôn của Marx nổi tiếng vì đã tóm gọn lý thuyết của ông về Chủ nghĩa Cộng sản chỉ bằng một câu duy nhất: "Bãi bỏ tư hữu". Tuy nhiên, đây không phải là điều duy nhất mà nhà triết học tin tưởng phải được bãi bỏ khỏi xã hội tư sản trong sự tiến triển đến không tưởng của giai cấp vô sản. Trong bản tuyên ngôn của mình, Marx nhấn mạnh năm ý tưởng bổ sung và các thể chế để loại trừ.

1. Gia Đình

Marx thừa nhận rằng xóa bỏ gia đình là một chủ đề hóc búa, ngay cả đối với những nhà cách mạng. Ông viết: "Xoá bỏ gia đình! Ngay cả những người cấp tiến cực đoan nhất cũng phẫn nộ về cái ý định xấu xa ấy của những người cộng sản ".

Nhưng ông nói rằng những người chống đối ý tưởng này không hiểu một thực tế quan trọng về gia đình.

Ông viết: "Gia đình tư sản hiện nay dựa trên cơ sở nào? Dựa trên tư bản, trên lợi nhuận cá nhân. Gia đình dưới hình thái hoàn toàn phát triển của nó, chỉ tồn tại đối với giai cấp tư sản thôi".

Hơn hết là, xóa bỏ gia đình sẽ tương đối dễ dàng khi tài sản tư sản bị bãi bỏ. "Gia đình tư sản dĩ nhiên là sẽ tiêu tan cùng với cái vật bổ sung đó của nó, và cả hai cái đó đều mất đi cùng với sự tan biến của tư bản."

2. Tính cá nhân

Marx tin rằng cá tính đối lập với chủ nghĩa quân bình mà ông ta hình dung ra. Vì vậy, "tính cá nhân" phải "bị quét ra khỏi đường, và biến nó thành điều không thể chấp nhận".

Cá tính là một cấu trúc xã hội của một xã hội tư bản chủ nghĩa và gắn liền với tư bản.

Ông viết: "Trong xã hội tư sản, tư bản có tính độc lập và tính cá nhân, còn cá nhân người lao động lại mất tính độc lập và tính cá nhân.". "Và chính việc xoá bỏ những quan hệ như thế, là việc mà giai cấp tư sản cho là xoá bỏ cá tính và tự do! mà cũng có lý đấy. Vì quả thật vấn đề là phải xoá bỏ cá tính tư sản, tính độc lập tư sản và tự do tư sản. "

3. Chân lý vĩnh cửu

Marx dường như không tin bất kỳ sự thật nào tồn tại ngoài cuộc đấu tranh giai cấp.

"Những tư tưởng thống trị của một thời đại bao giờ cũng chỉ là những tư tưởng của giai cấp thống trị.", ông lập luận. "Khi thế giới cổ đại đang suy tàn thì những tôn giáo cũ bị đạo Cơ Đốc đánh bại. Vào thế kỷ XVIII, khi tư tưởng của đạo Cơ Đốc nhường chỗ cho những tư tưởng tiến bộ thì xã hội phong kiến đang giao chiến trận cuối cùng với giai cấp tư sản, lúc bấy giờ là giai cấp cách mạng ".

Ông nhận thấy ý tưởng này cực đoan như thế nào đối với độc giả của mình, đặc biệt từ khi chủ nghĩa cộng sản không tìm cách sửa đổi sự thật, mà là để lật đổ nó. Nhưng ông lập luận rằng những người này đã bỏ lỡ một bức tranh lớn hơn.

Có người sẽ nói:"Cố nhiên là những quan niệm tôn giáo, đạo đức, triết học, chính trị, pháp quyền,... đã biến đổi trong tiến trình phát triển lịch sử. Nhưng tôn giáo, đạo đức, triết học, chính trị, pháp quyền, vẫn luôn luôn được bảo tồn qua những biến đổi không ngừng ấy. 

Vả lại, còn có những chân lý vĩnh cửu như tự do, công lý,... là những cái chung cho tất cả mọi chế độ xã hội. Thế mà chủ nghĩa cộng sản lại xoá bỏ những chân lý vĩnh cửu, xoá bỏ tôn giáo và đạo đức chứ không đổi mới hình thức của tôn giáo và đạo đức; làm như thế là nó mâu thuẫn với toàn bộ tiến trình phát triển lịch sử trước kia". 

Lời buộc tội ấy rút cục lại là gì? Lịch sử của toàn bộ các xã hội, từ trước đến nay, đều diễn ra trong những đối kháng giai cấp, những đối kháng mang hình thức khác nhau tuỳ từng thời đại.

4. Tổ Quốc

Marx cho biết, những người cộng sản bị khiển trách vì muốn xoá bỏ các quốc gia. Người takhông hiểu bản chất của giai cấp vô sản, ông viết.

Công nhân không có tổ quốc. Người ta không thể cướp của họ cái mà họ không có. Vì giai cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành lấy chính quyền, phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc[9], phải tự mình giành dân tộc, tuy hoàn toàn không phải theo cái nghĩa như giai cấp tư sản hiểu.

Hơn nữa, ông viết, chủ yếu là do chủ nghĩa tư bản, ông đã thấy sự thù địch giữa những người có nguồn gốc khác nhau. Khi giai cấp vô sản lên nắm quyền, chẳng bao lâu sẽ không cần đến các quốc gia.

Với sự phát triển của giai cấp tư sản, tự do buôn bán, thị trường thế giới sự đồng đều của sản xuất công nghiệp và những điều kiện sinh hoạt thích ứng với nền sản xuất ấy thì những sự cách biệt dân tộc và những sự đối lập giữa nhân dân các nước cũng ngày càng mất đi.

5. Quá Khứ

Marx coi truyền thống như một công cụ của giai cấp tư sản. Tuân thủ quá khứ là một sự phân tâm đơn thuần trong quá trình tìm kiếm giải phóng và quyền tối cao của các nhà vô sản.

Marx viết,"Trong xã hội giai cấp tư sản, quá khứ thống trị hiện tại; còn trong xã hội cộng sản, hiện tại thống trị quá khứ. "

 

Dịch bởi: thuthao2204

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục