1. anatomy | əˈnætəmi |

Collocations:

-the anatomy of something

-an anatomy professor/textbook/lesson/department

-teach/study anatomy

Ex: He had worked extensively on the anatomy of living animals.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. artery | ˈɑːrtəri |

Collocations:

-a blocked/clogged/diseased/narrowed artery

-a coronary/main artery

-sever/obstruct/clear/widen an artery

-an artery blockage

Ex: a blood clot which obtructs a coronary artery

...............................................................................................................................................................................................................................…

3. aural | ˈɔːrəl |

Ex: He’s became famous as an inventor of astonishing visual and aural effects.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. cardiovascular | ˌkɑːdioʊˈvæskjələ |

Collocations:

-cardiovascular disease/medicine/fitness

-cardiovascular toxicity/reactivity/mortality

-a cardiovascular surgeon/disorder/problem

Ex: Mercury may cause neurological, respiratory, cardiovascular and digestive disorders.

...............................................................................................................................................................................................................................…

5. cognitive | ˈkɑːɡnətɪv |

Collocations:

-cognitive development/dissonance/therapy/impairment

-cognitive errors/processes/skills

-cognitive neuroscience/psychology

Ex: As children grow older, their cognitive processes become sharper.

..............................................................................................................................................................................................................................…

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày