1. arithmetic  | ˌeˌrɪθˈmetɪk |

Collocations:

-do/teach arithmetic

-simple/mental arithmetic

-an arithmetic book/problem

Ex: teaching the basics of reading, writing and arithmetic.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. cube  | ˈkjuːb |

Collocations: the cube of something

Ex: the volume of the cell increases proportionally to the cube of its radius

..................................................................................................................................................................................................................................

3. digit  | ˈdɪdʒət |

Synonym: number,figure

Collocations:

-a single digit

-binary/double/triple digits

Ex: Her telephone number differs from mine by one digit.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. minus  | ˈmaɪnəs |

Collocations: minus one/two/50/300

Ex: The aircraft was subjected to temperatures of minus 65 degrees and plus 120 degrees.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. numeral  | ˈnuːmərəl |

Synonym: number, digit

Collocations: a Roman numeral

Ex: a flat, square wristwatch with classic Roman numerals.

.................................................................................................................................................................................................................................

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày