Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. BPhone có phải là sản phẩm của Việt Nam?

BPhone có phải là sản phẩm của Việt Nam?

09/06/2015
Mức trung cấp

Is BPhone a product of Vietnam?

Like Apple’s products, which bear the words “Designed by Apple and assembled in China” on their backs, BPhone shows the words “Designed by BKAV - Made in Vietnam”, which has raised curiosity.

Vietnamese doubt that BPhone is made in Vietnam. And they have every reason to be doubtful about BKAV’s statement that it is a 100 percent Vietnamese made product.

There are many smartphone models bearing Vietnamese brands, but they are, in fact, made in China. This means that Vietnamese companies order Chinese partners to make the products in accordance with their design and import to Vietnam to sell under their brand names.

Vietnamese people don’t believe that Vietnamese technologies are advanced enough to create such high-technology products like smartphones.

It is obvious that the father of BPhone is a Vietnamese. However, it is unclear if it is a Vietnamese product or is it  just a product bearing a Vietnamese brand? This has been a hot topic on technology forums.

Meanwhile, Tech In Asia, a well known technology website, on May 26, when mentioning the launching of BPhone, reported that this was a “homegrown” smartphone.

Hoang Tuan Anh, an administrator of a website, commented that the “birth certificate” must not be the only basis referred to when identifying the “nationality” of a product.

“The words ‘made in Vietnam’ mean that the product is made in Vietnam, either by multi-national groups or Vietnamese companies,” he commented.

“Samsung Galaxy S6 is well known as a South Korean product, even though it shows the words “made in Vietnam’ on its back,” he said. “Intel’s CPUs are assembled and verified at Intel’s factory in Vietnam, but its nationality is the US.”

Nguyen Tu Quang, president of BKAV, said BKAV spent four years and multi-millions of dollars on researching and designing BPhone.

BKAV’s staff designed the appearance of the device, set up many details and systematic configuration and customized Android 5.0 into BOS - its own operating system and integrated some BKAV’s technologies and applications.

After completing the design, BKAV bought over 800 electronics and mechanical engineering accessories from 82 suppliers in the world and created the finished BPhone in Vietnam.

BKAV, with its current capability, cannot organize production with a large scale like Samsung or LG. It has to outsource components to foreign factories and assemble BPhones in Vietnam.

An expert, relating the process of BKAV designing BPhone, said that BPhone is “a product developed by Vietnamese”.

The definition “Vietnamese product” will determine many things, including the pricing policy.

Ha Manh Tuan from Hoang Ha Mobile, a phone distributor, noted that VND7 million would be more reasonable for a Vietnamese product. He noted that VND11 million is high, which makes BPhone uncompetitive. 

Source: VIETNAMNET

 

 

BPhone có phải là sản phẩm của Việt Nam?

Giống như các sản phẩm của Apple có dòng chữ "Được thiết kế bởi Apple và lắp ráp tại Trung Quốc" trên lưng của sản phẩm, BPhone có dòng chữ "Được thiết kế bởi BKAV - Made in Việt Nam" đã làm dấy lên sự tò mò.

Nghi ngờ rằng BPhone được làm tại Việt Nam. Và họ có nhiều lý do để nghi ngờ về tuyên bố của BKAV rằng nó là một sản phẩm do Việt Nam thực hiện 100%.

Có nhiều mô hình điện thoại thông minh mang thương hiệu Việt, nhưng trên thực tế chúng được sản xuất tại Trung Quốc. Điều này có nghĩa là các công ty Việt đặt hàng đối tác Trung Quốc để làm ra sản phẩm phù hợp với thiết kế và nhập khẩu vào Việt Nam để bán dưới tên thương hiệu của họ.

Người Việt không tin rằng công nghệ Việt Nam đủ để tạo ra các sản phẩm công nghệ cao như điện thoại thông minh cao cấp.

Rõ ràng là cha đẻ của BPhone là một người Việt. Tuy nhiên, hiện chưa rõ nó là một sản phẩm của Việt Nam hoặc là nó chỉ là một sản phẩm mang thương hiệu Việt? Điều này đang là một chủ đề nóng trên các diễn đàn công nghệ.

Trong khi đó, Tech in Asia, một trang web công nghệ nổi tiếng, vào 26 tháng 5, khi nhắc đến sự ra đời của BPhone, đã nhận định rằng đây là một điện thoại thông minh "cây nhà lá vườn".

Hoàng Tuấn Anh, quản trị viên của một trang web, nhận xét rằng "Giấy khai sinh" không phải là cơ sở duy nhất được dùng để xác định "quốc tịch" của một sản phẩm.

"Dòng chữ "Made in Việt Nam" có nghĩa là sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, hoặc bằng các tập đoàn đa quốc gia hay các công ty Việt Nam" ông nhận xét.

"Samsung Galaxy S6 cũng được biết đến như một sản phẩm của Hàn Quốc, mặc dù nó có dòng chữ "made in Việt Nam" trên lưng" ông nói. "CPU của Intel được lắp ráp và kiểm tra tại nhà máy của Intel tại Việt Nam, nhưng quốc tịch của nó là Mỹ"

Nguyễn Tử Quảng, Tổng giám đốc của BKAV, cho biết BKAV đã trải qua bốn năm và tiêu tốn nhiều triệu USD vào nghiên cứu và thiết kế BPhone.

Nhân viên thiết kế của BKAV đã thiết kế diện mạo của thiết bị, thiết lập nhiều chi tiết, cấu hình hệ thống và tùy chỉnh Android 5.0 vào BOS - hệ điều hành riêng của mình và tích hợp các công nghệ và một số ứng dụng của BKAV.

Sau khi hoàn thành việc thiết kế, Bkav đã mua hơn 800 thiết bị điện tử và các phụ kiện cơ khí từ 82 nhà cung cấp trên thế giới và tạo ra các BPhone hoàn chỉnh tại Việt Nam.

BKAV, với năng lực hiện tại của nó, không thể tổ chức sản xuất với quy mô lớn như Samsung hay LG. Nó phải mua các linh kiện từ nước ngoài và lắp ráp BPhones tại Việt Nam.

Theo một chuyên gia, liên quan quá trình BKAV thiết kế BPhone, nói rằng BPhone là "một sản phẩm được phát triển bởi người Việt"

Định nghĩa "sản phẩm của người Việt" sẽ quyết định nhiều thứ, bao gồm các chính sách giá cả.

Hà Mạnh Tuấn đến từ Hoàng Hà Mobile, một nhà phân phối điện thoại, lưu ý rằng 7 triệu đồng sẽ là giá hợp lý hơn cho một sản phẩm Việt. Ông lưu ý rằng 11 triệu đồng là khá cao, khiến BPhone không thể cạnh tranh.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục