Bài viết liên quan:

Nghe đoạn hội thoại: You should have heart-to-heart chat !

 

Martha doesn't like her roommate because she always makes loud noises.  Roger suggests that Martha should have a heart-to-heart talk with her roommate, but Martha....
Martha không thích cô bạn cùng phòng vì cô ấy luôn gây ồn ào. Roger đề nghị Martha nên có cuộc nói chuyện tâm tình với cô bạn ấy nhưng Martha....

      

Roger:     So, how is your (1)___________________?    

Martha:    She really (2)___________________.    

Roger:     What happened?    

Martha:    She's always (3)_____________at midnight and when I remind her, she always (4)______________

Roger:     Why don't you have a (5)___________________with her?    

Martha:    I tried, but it didn't work.    

Roger:     But (6)___________________did you try?    

Martha:    At least three times.  I guess I'm going to complain to the manager.  I hope she can (7)______________.

 

 


Giải thích nghĩa

So, how is your new roommate?

"How + to be + chủ từ?" là cách hỏi về đặc điểm, tính chất của sự việc hay tính tình, sức khoẻ của người nào đó như thế nào. Ngoài ra, để hỏi về tính tình hay bản chất của ai đó bạn có thể thay thế bằng câu hỏi "What + to be+ chủ từ + like?" - Ví dụ: What is she like?

"roomate" là người cùng thuê chung một căn phòng hoặc một căn hộ với bạn. Người Anh thường dùng từ "flatmate" thay cho "roomate".

(Cô bạn cùng phòng của cậu sao rồi?)


She really turns me off.

"turn someone off" - khiến ai chán ngấy.

 (Cô ấy thật sự làm cho mình chán ngấy.)


What happened?

Để tìm hiểu vì sao một điều gì đó lại xảy ra, ta hỏi "What happened?". Trong tình huống này, Roger muốn biết vì sao Martha lại nói rằng cô chán ngấy người bạn cùng phòng mới của cô.

(Có chuyện gì vậy?)


She's always making loud noises at midnight and when I remind her, she always makes rude remarks.

"make loud noises" - gây ra những tiếng ồn lớn.

"remind someone" - nhắc nhở ai một việc gì đó.

"make rude remarks" - nói những lời cọc cằn, thô lỗ, khiếm nhã.

(Cô ấy luôn luôn làm ồn vào lúc nửa đêm và khi tôi nhắc nhở, cô ấy luôn có những lời nói khiếm nhã.)


Why don't you have a heart to heart chat with her?

"heart to heart chat" là một cuộc trò chuyện riêng của hai người với nhau, trong đó ai cũng có thể giải bày những điều phiền muộn hay cảm xúc thật của mình.

(Sao cậu không thử có nói chuyện tâm tình với cô bạn ấy?)


I tried, but it didn't work.

"try to do something" - cố gắng thực hiện một việc gì. Còn "try doing something" - thử làm một việc gì.

Ở đây Martha đang dùng "try" với ý thứ hai.

 (Tôi thử rồi, nhưng chẳng có tác dụng gì hết.)


But how many times did you try?

Câu hỏi bắt đầu bằng "How many times" dùng để hỏi về số lần một việc gì đó xảy ra. Trong một số tình huống thì "How many times" = "How often" được dùng để hỏi về mức độ thường xuyên mà một điều gì đó xảy ra. Ví dụ: How often do you travel in a year? = How many times do you travel in a year?

(Nhưng cậu đã thử bao nhiêu lần rồi?)


At least three times.

"at least" được Martha dùng trong tình huống này với ngụ ý rằng con số thật sự có thể lớn hơn con số mà cô ấy đề cập nữa.

Ta có thể thay thế "three times" bằng bất cứ từ / cụm từ nào chỉ số lần thực hiện.

(Ít nhất là 03 lần rồi.)


I guess I'm going to complain to the manager.

"complain to somebody (at / about something)" - nói lên sự không hài lòng hay khó chịu về một người hoặc sự việc nào đó.

(Chắc là tôi sẽ "mách" người quản lý quá.)


I hope she can be evicted.

"I hope…" được dùng với hàm ý rằng mình mong điều được đề cập xảy ra hoặc trở thành hiện thực.

"to be evicted" - bị đuổi ra khỏi một nơi mà mình đang sinh sống.

(Tôi hy vọng cô ấy sẽ bị buộc rời khỏi phòng.)