Bài số 11 | Cách phát âm các nguyên âm ‘A’, ‘AU’ và ‘AH’

  • Phát âm nguyên âm ‘A’ ví như chữ ‘HAT’

  • Phát âm nguyên âm ‘AU’ ví như chữ ‘OUT’

  • Phát âm nguyên âm  ‘AH’ ví như chữ ‘TOP’


Thực hành phát âm nguyên âm 'A'

Back

Dad

Fax

Value

Sat

Hatch

Jacket

Taxi

Apple

Catch

Rabbit

Tack

 

Thực hành phát âm 'A' theo câu:

   - The fat cat wore a jacket.

   - Pack your sack and bring your magnet.

   - He sang about an actor named Jack.

 

Thực hành phát âm nguyên âm 'AU'

 

Đây là một trong những phiên âm quan trọng! Nếu bạn phát âm không chuẩn thì người nghe rất dễ bị nhầm tưởng thành những từ khác và gây khó hiểu.

Bắt đầu bằng âm 'A' giống như cách đọc chữ 'Hat' ...

Sau đó kết thức là chữ 'W' (âm nhỏ nắn hơi âm 'A' đứng trước)- Thực hành bằng cách di chuyển môi hướng về phía trước sau khi phát âm 'A'

Ví dụ: phát âm từ vựng 'downtown'

‘Downtown’   »   “DA – wn…TA – wn”


Thực hành phát âm nguyên âm 'AU'

Now

House

Round

Loud

Gown

Sound

Found

South

Ounce

Rebound

Mouth

Bounce

Flower

Thousand

Spout

Count

Ouch

Out

 

Thực hành phát âm 'AU' trong các câu: 

   - The brown couch is downstairs.

   - Her house is on the South side of the mountain.

   - I was proud of the sounds that came out of my mouth.

 

So sánh cách phát âm chữ ‘Are’ và chữ ‘Our’

Are     –    Âm đóng âm và cũng đồng thời là âm nắn hơi là âm 'R' (di chuyển lưỡi lên trên và hướng về phía sau)

                 Are you going ?

Our    –     có cấu tạo nguyên âm là âm 'AU' và kết thúc âm là chữ 'WERE' (AU-WERE). Từ vựng 'Hour' cũng có cách phát âm tương tự

Thực hành âm Are/Our trong các câu: 

   - Are you going to our house?

   - Sales are down, but our projections for next year are very good.

   - Our plans will be changing in the next hour.

   - Are you sure that our meeting will be an hour late?

 

Thực hành phát âm 'AH'

Những chữ cái 'O' phát âm là 'AH'

Hot

Top

Stop

Probably

Follow

Not

Blob

Sock

Mop

Product

Solve

Problem

 

Thực hành phát âm 'AH' trong câu:

- Bob opened the box and followed the instructions.

- Tom put some cotton, rocks and a doorknob in his locker.

- His mom made a concrete model of a hockey rink.

 

Biên soạn: Ce Phan