Bài viết liên quan:

Nghe tiếng Anh giao tiếp căn bảnLet's keep fingers crossed and hope for the best

Dorothy looks very worried and Jacob is trying to comfort her....

Dorothy trông có vẻ rất lo rắng và Jacob đã cố gắng giúp cô ấy cảm thấy thoải mái hơn ...
 

Jacob:       You (1) ____________________, Dorothy.  What's on your mind?    

Dorothy:    I'm worried about the interview tomorrow.  (2) ____________________ me.  

                   You know, I've been (3) ____________________ for three months, and this is my first interview.    

Jacob:       Don't worry too much, Dorothy.  Everything will (4) ____________________ just fine.    

Dorothy:    I hope so.    

Jacob:       (5) ____________________, Dorothy.  Let's keep our fingers crossed and (6) ____________________.

 

Các cụm từ thông dụng(Download:Flashcard 1000 cụm từ thông dụng trong tiếng Anh)


- look + tính từ: dùng để nói một người nào đó rằng họ có đặc điểm, phẩm chất, biểu hiện khi mình nhìn vào họ.

Ý của cụm từ “look so concerned” có nghĩa là nhìn có vẻ lo lắng, đăm chiêu

Ví dụ: You look so happy today. Do you get the score in your chemistry test?


- to be important to someone:  quan trọng với ai đấy.

Ví dụ: You are very important to your boss because you are the best saleman in your company.


- to look for a job: tìm việc làm

Ví dụ: I am looking for a job that I can work as manager in marketing field.


- to work out: giải quyết, làm thỏa đáng (mang lại kết quả như ý) 

Ý của cụm từ “to work out just fine”- mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Ví dụ: Don’t you think we should work out those report before we go on the different project.


- “come on”- thôi nào, thôi mà, nhanh lên.

Cụm từ “come on” sử dụng trong bài này thể hiện ý động viên người được nói tới.

Ví dụ: Come on! I know you’re sad after losing your key. But at least, we still have the alternative one.


- to hope for the best: tin tưởng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến, cầu mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ai đó.

Ví dụ: we know you have alot of works in new year. Hopping for the best is really important.