Bài số 5 | Cách phát âm phụ âm 'L' (kiểu Mỹ)

 

Những điều cần chú ý khi phát âm phụ âm 'L' theo kiểu Mỹ

  • Hàm dưới của bạn mở ra càng rộng càng tốt.
  • Di chuyển lưỡi và đầu lưỡi hướng lên trên chạm phần chân răng bên trong của hàm. .
  • Phát âm 'L' bằng cách thả lưỡi một cách thoải xuống bên dưới. 
  • Luyện tập với 'LA, LA, LA' giữ hàm dưới hướng xuống và mở ra trong khi đó nâng lưỡi lên và hạ đầu lưỡi xuống.

 

Thực hành phát âm phụ âm 'L' đứng đầu từ

Lunch

Local

London

Learn

Large

Life

Lobby

Library

Lucky

Lift

Laugh

Long

 

Thực hành phát âm phụ âm 'L' đứng giữa từ

Inflation

Believe

Volume

Glue

Elevator

Solve

Pulling

Flood

Delete

Elect

Alive

Color

 

Thực hành phát âm phụ âm 'L' đứng cuối từ

Khi phát âm 'L' ở cuối từ thì lưỡi phải nâng lên trên chạm hàm răng trên trong khi đó hãy giữ hàm dưới mở ra rộng nhất có thể. Phụ âm 'L' là âm nắn hơi được tạo ra do sự di chuyển của lưỡi chứ không phải vị trí đặt lưỡi.

Will

Tall

Small

Miracle

Apple

Powerful

Financial

Control

Ball

Call

Control

People

Bowl

 

 Thực hành phát âm phụ âm 'L' trong câu

- The lollipop fell into the cool water.

- Her driver’s license was pulled out of the blue golf bag.

- Blake’s bowling ball fell under his tools.

- Carl could not locate the lemons or the limes.

- The school was a mile away from the hill.

- The golf club was made of steel.

- Al’s goal was to play baseball with Carol.

- A certified letter was delivered for the enrollment list.

- It was revealing to look at the smiling lawyer

 

Một bài thơ ngắn với sự kết hợp giữa phụ âm 'F' và 'L' (FL)

- A flea and a fly, flew up in a flue.

- Said the flea, “Let us fly!”

- Said the fly, “Let us flee!”

- So they flew through a flaw in the flue.

 

Luyện tập cách phát âm từ 'WILL' trong các câu sau

- Will you empty the garbage?

- Will you ask her to clean the kitchen?

- Will you prepare a meal for the children?

- When will you begin your studies at college?

- When will she purchase the dress for her wedding?

- Why will he ask them to stay late at work?

- Why will she bring her baby to the meeting?

- How will they know if our flight is delayed?

- Where will the child be going next year?

- Where will they put all of the pillows?

- What will she do with the millions of dollars she won?

 

So sánh giữa phát âm 'R' và 'L'

Red      -      Led

Rear     -      Lear

Crime   -      Climb

Rick     -      Lick

Rest     -      Less

Free     -      Flee

Reef       -    Leaf

Grass     -    Glass

 

Phát âm kết hợp giữa các từ có phát âm 'L' và 'R'

seal ring

toll road

already

civil rights

railroad

rivalry

coral reef

jewelry

school room

gravel road

 

 

Biên soạn: Ce Phan