Bài viết liên quan:

Bài nghe tiếng Anh giao tiếp nâng cao:

Susan Hires Bob to Run Her Business

Susan stays up all night thinking about her cookie business. In the morning she discusses it with Bob. Bob agrees to work for her.

Susan thức khuya cả đêm để nghĩ về ý tưởng kinh doanh. Vào buổi sáng cô ấy đã thảo luận với Bob. Bob đã đồng ý làm việc cho bà ấy. 

 

Bob:       You're _____________________ (1) this morning, Susan.

Susan:   I didn't _____________________ (2). I was awake all night thinking about the new business.

Bob:       Running your own business is lots of work. Are you prepared to _____________________ (3)?

Susan:   No. But I am prepared to hire you to run the business.

Bob:       You want me to run a cookie business? _____________________ (4)

Susan:   Why not?

Bob:       I don't _____________________ (5) about making cookies. I don't even know how to tum the oven on!

Susan:   I'll give you a _____________________ (6).

Bob:       Do I have to do the baking?

Susan:   No. You'll just manage the business side.

Bob:       _____________________ (7), I have _____________________ (8) about working for you.

Susan:   I'll be nice. I promise you'll be a _____________________ (9).

Bob:       Okay. Let's _____________________ (10), boss!

 

 

Tìm hiểu các thành ngữ được sử dụng trong bài hội thoại:

bright and early - early in the morning.
(Thức dậy rất sớm)

Ví dụ 1: Our flight to Berlin leaves at 7:00a.m. tomorrow, so we'll have to get up bright and early.
Ví dụ 2: We have lots of cookies to bake so we'll have to start bright and early tomorrow.

SYNONYM: at the crack of dawn.


crash course - short and intensive instruction.
(hướng dẫn ngắn và kỹ lưỡng)

Ví dụ 1: Yesterday, Joan's son sat down with her for a couple of hours and gave her a crash course on using the Internet.
Ví dụ 2: Rachel had a date on Friday night with an auto mechanic. He gave her a crash course on changing her oil.


Fat chance! - definitely not.
(chắc chắn là không)

Ví dụ 1: The boys at school are always laughing at Dana. Will she be invited to the school dance? Fat chance!
Ví dụ 2: You want to borrow my new car and drive it across the country? Fat chance!

SYNONYMS: never in a million years; no way!


(to) give it a shot - to try something.
(làm thử một việc gì đó)

Ví dụ 1: I've never tried to make wine in my bathtub before, but perhaps I'll give it a shot.
Ví dụ 2: You can't open that jar? Let me give it a shot.

SYNONYMS: to give it a try; to try one's hand at something.

NOTE: "To give it one's best shot" means to try as hard as one can. I know you're nervous about the interview- just give it your best shot.


happy camper [slang] - a happy person; a satisfied participant.
(một người vui vẻ; một người tham gia thoả mãn)

Ví dụ 1: When Linda's passport was stolen in Florence, she was not a happy camper.
Ví dụ 2: Steve is taking five difficult courses this semester. He's not a happy camper!

NOTE: This expression is usually used in the negative (not a happy camper).


(to have) mixed feelings - to feel positive about one aspect of something and negative about another.
(tình cảm lẫn lộn giữa sự việc tiêu cực và tích cực - sự hài lòng và ngược lại)

Ví dụ 1: When our house guests decided to stay for another week, I had mixed feelings. On the one hand, I enjoyed hanging out with them. On the other hand, I was tired of cooking for them.
Ví dụ 2: I have mixed feelings about the president of our company. He's good with the clients, but he's nasty to his employees.


needless to say - obviously.
(Khỏi cần nói thêm - rõ ràng như thế)

Ví dụ 1: You've got a test tomorrow morning. Needless to say, you can't stay out late tonight.
Ví dụ 2: Needless to say, you shouldn't have waited until Christmas Eve to do your shopping. The stores are going to be very crowded!

SYNONYM: it goes without saying. Ví dụ : You've got a test tomorrow, so it goes without saying that you can't stay out late tonight.


(to) not have a clue - to know nothing about.
(không hiểu một tí ti nào về điều gì đó)

Ví dụ 1: Bob talks about working at McDonald's, but the truth is he doesn't have a clue about making hamburgers.
Ví dụ 2: "Do you know how to fix a broken printer?" - "No, I don't have a clue!"


(to) not sleep a wink - to be awake all night.
(không chợp mắt được; không ngủ được)

Ví dụ 1: Ted was so nervous about his chemistry test that he didn't sleep a wink the night before.
Ví dụ 2: It's not surprising that Jill didn't sleep a wink last night. She drank a large cup of coffee before going to bed.


(to) work like a dog - to work very hard.
(làm việc cực như chó - làm việc quá sức)

Ví dụ 1: Larry became an investment banker after college, and now he works like a dog.
Ví dụ 2: Al worked like a dog on his term paper and got an "A+" on it.

SYNONYMS: to work one's tail off; to work like a horse; to work one's fingers to the bone.


Nghe kĩ lại thêm nhiều lần nữa, và hãy cố gắng vừa nghe vừa viết lại tất cả nội dung của bài nói chuyện:

Lưu ý: Các cụm từ, thành ngữ được nêu ở trên sẽ những những từ khoá quan trọng giúp các bạn hiểu nội dung đoạn hội thoại. Hãy đọc lại cần thận và ghi nhớ chúng.