Bài viết liên quan:

Đặt những câu ví dụ sử dụng những cụm từ cho trước trong các Flashcard. Lưu ý: Hãy sử dụng cấu trúc của thì quá khứ tiếp diễn cho câu ví dụ của bản.