Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh: Bắt chuột chớ đánh vỡ bình

Don’t Throw The Baby Out With The Bathwater

If you’re a lover of chocolate, you’ve heard of Godiva chocolates. These luxury chocolates are named after Lady Godiva of 11th century England. Lady Godiva was a very rich woman, but according to legend, she was also a defender of the poor.

Godiva was married to the powerful Lord Leofric, who heavily taxed the poor. Godiva protested the unfair taxes to Leofric, but her protests fell upon deaf ears. Leofric joked that he would lower the taxes when Godiva rode through the streets naked.

Leofric never expected her to take the joke seriously, but that’s exactly what she did. She agreed to ride a horse with nothing but her long hair to cover her. Before doing so, she told the townspeople to stay inside their homes and close their windows.

Everyone obeyed except for a tailor named Tom, who peeped out his window as she rode by naked on a horse. And that is where we get the English expression ‘peeping Tom’ which describes someone who spies on people while they are naked.

Historians say that Lady Godiva and Leofric were, in fact, real people. Godiva probably never rode through the streets naked, but the expression Peeping Tom is still in use today.

Many English idioms come from centuries ago. ‘Don’t throw the baby out with the bathwater’ means to be careful not to throw away good things when you are throwing away bad things.

In the middle ages, people lived without the luxury of running water. Back in those days, everyone shared the same bath water. The father of the house bathed first and the mother bathed next. The children would bathe last. By this time, the water was so dirty that you couldn’t see through it, and might accidentally throw the baby out with the bathwater. This expression was borrowed from German in the 1800s.

Another common idiom that comes from the 1800s is to ‘turn a blind eye.’ The British Admiral Nelson was once signaled by his superior to run from a fight. At that time, the military communicated across distances using signal flags. The one eyed Nelson put his telescope up to his blind eye, and said, ‘I really do not see the signal.’ He continued his attack and won the day. Today, the expression turn a blind eye, means to choose to ignore some part of reality.

Source: Deep English

 

 

 

Bắt chuột chớ đánh vỡ bình

Nếu bạn là một người yêu thích sô cô la, bạn đã nghe tới sô cô la Godiva. Những sô cô la xa xỉ được đặt tên nàng Godia sống ở thế kỷ 11 của Anh. Nàng Godia là một người phụ nữ giàu có, nhưng theo như kể lại. Nàng cũng là một người bảo vệ dân nghèo.

Godia kết hôn với người có quyền lực Leofric Leofric, đã đánh thuế nặng vào dân nghèo. Godia đã phản đối việc đánh thuế không công bằng gửi tới Leofric nhưng sự phản đối của nàng bị lờ đi. Leofric đã đùa rằng anh sẽ giảm thuế khi mà Godia khỏa thân đi qua những con đường vắng.

Leofric không bao giờ mong chờ nàng để ý lời đùa nghiêm trọng đó, nhưng chính xác là điều nàng làm. Nàng đã đồng ý để cưỡi một con ngựa không có bất cứ thứ gì nhưng mái tóc dài của nàng đươc dùng để bảo vệ nàng. Trước khi làm, nàng đã nói với người dân vào nhà của họ và đóng cửa sổ lại.

Mọi người đã nghe theo ngoại trừ một nhà may tên là Tôm, đã đi vệ sinh qua cửa sổ khi mà nàng khỏa thân cưỡi ngựa. Và điều này nơi mà chúng ta tìm thấy sự biểu hiện Người Anh "Tom nhìn lén" miêu tả một ai đó theo dõi trong khi họ khỏa thân.

Những nhà lịch sử nói rằng, trong thực tế, nàng Godia và Leofric là có thực. Godia có lẽ không bao giờ khỏa thân đi qua đường, nhưng biểu hiện Peeping Tom (nhìn lén) thì vẫn còn cho tới ngày nay.

Nhiều thành ngữ Anh xuất hiện cách đây hàng trăm thế kỷ."Bắt chuột chớ đánh vỡ bình" có nghĩa là phải cẩn thận không được vứt bỏ những cái tốt khi bạn đang vứt bỏ những cái xấu.

Ở những độ tuổi trung niên, mọi người sống xa xỉ với nguồn nước. Trở về những ngày nay, mỗi người đã chia sẻ nước tắm. Người cha trong gia đinh được tắm đầu tiên và tiếp theo là người mẹ. Những đưa con sẽ tắm cuối cùng. Khi đó, nước quá bẩn bạn không thể nhìn thấy nó, và có thể ngẫu nhiên vứt đứa trẻ ra khỏi nước. Sự diễn đạt này được mượn từ thành ngữ Đức vào những năm 1800.

Thành ngữ chung khác xuất hiện từ những năm 1800 như là "vờ như không thấy". Admiral Nelson người Anh một lần được hiệu lệnh của chỉ huy cấp trên rút quân vào buổi đêm. Lúc đó, quân đội đã thông báo thông qua sử dụng cờ tín hiệu. Một mắt Nelson đặt vào kính viễn vọng lên đến mắt mù của ông, và nói,"Tôi thực sự không nhìn thấy tín hiệu." Ngài tiếp tục tấn công và dành được chiến thắng. Ngày nay, sự biểu hiện vờ như không thấy, có nghĩa để lựa chọn nhằm lờ đi một phần của thực tế.

 

Dịch bởi: GiangLe