1.reproduce | ˌriprəˈduːs |

Synoym: breed

Collocations:

-animals/humans reproduce

-reproduce a species

Ex: We are reproducing ourselves at rate that our numbers threaten the ecology of the planet.

...............................................................................................................................................................................................................................…

2.respiration​ | ˌrespəˈreɪʃn̩ |

Synonym: breathing

Collocations:

-anaerobic/artificial/slow/rapid respiration

-assist/stimulate respiration

Ex: His respiration grew fainter throughout the day.

...............................................................................................................................................................................................................................…

3.suppression | səˈpreʃn̩ |

Synonym: subdue

Collocations:

-suppression of something

-suppression of a symptom/emotion

-suppression of a movement/demonstration/uprising/rebelion

-brutal/violent/bloody/ruthless suppression

Ex: people who were imprisoned after the violent suppression of the pro-democracy movement protests

...............................................................................................................................................................................................................................…

4.clone | ˈkloʊn |

Collocations:

-clone a plant/animal/embryo/cell

-a scientist clones something

Ex: The scientists will clone embryos from the skin cells of motor neurone disease sufferers. 

...............................................................................................................................................................................................................................…

5.genetics | dʒəˈnetɪks |

Collocations:

-study/understand genetics

-molecular/human/behavioural/medical genetics

-genetics research

Ex: There is a plethora of government advisory committees dealling with different aspects of human molecular genetics.

...............................................................................................................................................................................................................................…

6.microbiology | ˌmaɪkroʊbaɪˈɑːlədʒi |

Collocations:

-the microbiology of something

-a microbiology laboratory/professor/department

-medical microbiology

Ex: The Center provides a valuable base for research into the immunology and microbiology of marine mammals.

...............................................................................................................................................................................................................................…

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày