1. evolve | ɪˈvɑːlv |

Synonym: develop, adapt

Collocations:

-evolve from/to something

-evolve over time

-culture/language/society/technology evolves

-humans/organisms/species evolve

Ex: The bright plumage of many male birds has evoled to attract females.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. female | ˈfiːˌmel |

Collocations:

-female sexuality/hormones

-a female companion/colleague/friend/student

-a female athlete/artist/singer

-predominantly/traditionally/exclusively female

Ex: Althought she works in an engineering company she is in a traditional female role.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. hereditary | həˈredəˌteri |

Synonym: genetic, inherited

Collocations:

-a hereditary disease

-a hereditary trait/characteristic/factor

Ex: Cystic fibrosis is the commonest fatal hereditary disease.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. infant | ˈɪnfənt |

Synonym: baby, child

Collocations:

-a newborn/premature infant

-infant mortality/death

Ex: vaccinations of newborn infants.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. inherit | ˌɪnˈherət |

Collocations:

-inherit something from someone

-inherit a trait/predisposition/characteristic/gene

-an inherited defect/disorder

Ex: All sufferers from asthma have inherited a gene that makes them sisceptible to the disease.

.................................................................................................................................................................................................................................

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày