1. territory | ˈterəˌtɔːri |

Synonym: land

Collocations:

-enter/seize/conquer/occupy/conpol territory

-occupied/disputed/neutral territory

Ex: India and Pakistan have fought wars over the disputed territory of Kashmir.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. vision | ˈvɪʒn̩ |

Synonym: sight,eyesight,view

Collocations:

-clear/blurred vision

-peripheral/double/tunnel/X-ray/night vision

-loss of vision

-impair/obstruct/obscure vision

Ex: I saw other indistinct shapes that stayed out of vision.

...............................................................................................................................................................................................................................…

3. crop | ˈkrɑːp |

Collocations:

-grow/plant/harvest a crop

-a bumper/cotton/grain crop

-crop rotation/failure/production

Ex: The main crop is wheat and this is frown even on the very steep slopes.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. ecologically | ikəˈlɑːdʒɪkl̩i |

Synonym: environmentally

Collocations:

-ecologically sound/sustainable/friendly/responsible

-ecologically sensitive/aware

Ex: Running is economical and ecologically sound.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. heredity | həˈredəti |

Synonym: genetics

Collocations: heredity determines/influences something

Ex: the view that heredity determines intelligence

..............................................................................................................................................................................................................................…

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày