1. instinct | ˈɪnstɪŋkt |

Synonym: intuition, sense

Collocations:

-a basic/natural/gut/survival instinct

-a killer/animal/maternal/competitive instinct

Ex: A woman’s maternal instincts are stimulated when there are children around.

...............................................................................................................................................................................................................................…

2. male | ˈmeɪl |

Collocations:

-a male colleague/counterpart/friend/partner

-a male dancer/athlete/model

-male hormones/sexuality/dominance

Predominantly/exclusively male

Ex: After mating the male wasps tunnel through the sides of their nursery.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. mature | məˈtʃʊr |

Synonym: develop

Collocations: mature physically/sexually

Ex: Children are maturing earlier physically and are more exposed to, and targeted by, the media.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. sex | ˈseks |

Synonym: gender

Collocations:

-the opposite/fair sex

-same-/single-sex

Ex: an entertainment star who appeals to all ages and both sexes

..................................................................................................................................................................................................................................

5. sibling | ˈsɪbl̩ɪŋ |

Collocations:

-a younger/elder sibling

-sibling rivalry

Ex: Some studies have found that children are more friendly to younger siblings of the same sex.

..............................................................................................................................................................................................................................…

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày