Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Bộ Khoa học và Công nghệ muốn chính phủ đầu tư nhiều hơn

Bộ Khoa học và Công nghệ muốn chính phủ đầu tư nhiều hơn

03/06/2016
Mức trung cấp

Ministry of Science and Technology wants more government funds

The Ministry of Science and Technology (MoST) has proposed the government support up to 100 percent of funding for scientific and technological research activities.

A science researcher looks at seedlings in a laboratory.

The proposal, part of a national programme on science and technology development towards 2020, has been submitted to the Prime Minister for approval.

This was announced by Tran Quoc Khanh, Deputy Minister of Science and Technology, at a conference on May 19 introducing people to national scientific and technological programmes organised by the ministry and providing instructions on how to get involved.

Under the proposal, the State budget will provide up to 50 percent of funding for technology improvement activities, experimental production and technology projects, as well as projects on national products.

In addition, the MoST suggested the government give assistance of 30 percent of expenses to buy materials and equipment for experimental production and support 100 percent of the cost of short-term training and human resource development courses for organisations involved in the projects. The State will also assist in the commercialisation activities of products, market development, construction activities and infrastructure development.

There would be many programmes relating to science and technology development leading up to 2020 such as a national products development programme, a national programme on high technology development, and a national technology renovation programme, Khanh said.

All programmes would take a business-centred approach and focus investment on developing Vietnamese products that are competitive with other countries in the region and all over the world, he said.

According to Hoang Minh Thuc, Director General of the Department of Planning-General Affairs under MoST, all organisations and individuals working in the fields of science and technology who are capable of setting up scientific and technological enterprises can take part in the above-mentioned programmes.

To be eligible they should meet certain conditions such as the project leader having a bachelor or higher degree, the host institution must operate in the field of science or technology and have the financial capacity to implement the project, and they must have received orders from ministerial-level agencies or People’s Committees, Thuc said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Bộ Khoa học và Công nghệ muốn chính phủ đầu tư nhiều hơn

Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) đã đề nghị chính phủ hỗ trợ lên đến 100% kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Một nhà nghiên cứu khoa học nhìn vào cây giống trong phòng thí nghiệm.

Việc đề xuất là một phần của chương trình quốc gia về phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020, đã được trình lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều này đã được công bố bởi ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tại một cuộc họp vào ngày 19 tháng 5 nhằm giới thiệu mọi người với các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia do bộ tổ chức và cung cấp các hướng dẫn về cách để tham gia.

Theo đề xuất, ngân sách Nhà nước sẽ cung cấp lên đến 50% kinh phí cho các hoạt động cải tiến công nghệ, các chương trình sản xuất thử nghiệm và sản xuất công nghệ, cũng như các dự án về sản phẩm quốc gia.

Ngoài ra, MOST cũng đề nghị chính phủ cho hỗ trợ 30% chi phí để mua nguyên vật liệu và thiết bị cho sản xuất thử nghiệm và hỗ trợ 100% chi phí đào tạo ngắn hạn và các khóa học phát triển nguồn nhân lực cho các tổ chức tham gia vào dự án. Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ các hoạt động thương mại hóa các sản phẩm, phát triển thị trường, hoạt động xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng.

Sẽ có nhiều chương trình liên quan đến khoa học và phát triển công nghệ hàng đầu được tổ chức cho đến năm 2020 như là một chương trình quốc gia để phát triển các sản phẩm, chương trình quốc gia về phát triển công nghệ cao và một chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, ông Khánh cho biết.

Tất cả các chương trình sẽ có cách tiếp cận kinh doanh và tập trung đầu tư vào việc phát triển các sản phẩm Việt Nam có thể cạnh tranh với sản phẩm từ các nước khác trong khu vực và trên toàn thế giới, ông nói.

Theo ông Hoàng Minh Thức, Tổng Giám đốc Sở Kế hoạch-Tổng hợp thuộc MOST, tất cả các tổ chức và cá nhân làm việc trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, có khả năng thành lập các doanh nghiệp khoa học và công nghệ có thể tham gia vào chương trình trên .

Để có đủ điều kiện họ phải đáp ứng một số điều kiện nhất định như nhà lãnh đạo dự án phải có một bằng cử nhân hoặc bằng cao học, cơ quan chủ quản phải hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và có khả năng tài chính để thực hiện dự án và họ phải nhận được đơn đặt hàng từ Ủy ban nhân dân, ông Thức nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục