Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giải trí
  4. 'Các bà đỡ' của rùa biển tại Côn Đảo ở Việt Nam

'Các bà đỡ' của rùa biển tại Côn Đảo ở Việt Nam

01/08/2015
Mức trung cấp

‘Midwives’ of sea turtles on Con Dao Islands in Vietnam

Millions of sea turtles have been born on the beaches of Con Dao Islands, 185km south of the southern Vietnamese city of Vung Tau, over the past 25 years, and their ‘midwives’ are the local forest management staff.

Taking care of sea turtles consumes most of the time of the rangers on the mountainous archipelago of Con Dao, including 16 islands covering a total area of 76 square kilometers.

At night, they take turns to watch for mother turtles to lay eggs in the darkness on sandy beaches, tag the mother reptiles, and pick the eggs to take home and hatch in an incubator.

Youngsters will be released back into the natural environment after some 45-60 days in incubator.

With such protection, a large number of the marine reptiles with bony shells and flippers, come ashore annually on Con Dao’s sandy beaches to lay eggs, mainly from April to November.

Islets in Con Dao such as Bay Canh, Tre Lon, Cau and Tai are regularly frequented by turtles, with Bay Canh accounting for 90 percent of mother turtles coming to lay eggs.

A night with mother turtles

Nguyen Van Anh, chief of a forest management unit in Con Dao, revealed, “Those turtles who crawl perpendicularly from the sea onto beaches are there to lay eggs. Those who crawl a parallel line along the water’s edge are just probing the sites they will return to lay eggs at a few days later.”

Anh pointed at a turtle crawling straight toward a shrub on the beach one night. It began digging a 50-60cm deep and 20cm wide hole with its rear legs to lay eggs.

Turtle eggs look like and are about the size of a table tennis ball.

After laying over one hundred eggs in the hole, the turtle filled it with sand for camouflage.

“Sea turtles are sensitive to light and sound when crawling on a sandy beach.

“If surprised, it will immediately stop laying eggs and return to the water,” Anh said.

After noting information about the mother turtle and the date of laying eggs, Con Dao rangers will take the eggs home to hatch them in an incubator.

On this night, the turtle laid 155 eggs.

Con Dao rangers are seen collecting turtle eggs to hatch in an incubator. Photo: Tuoi Tre

Turtle eggs must be taken from the beach to the incubator within six hours after they are laid, otherwise they will be broken with minimum force.

Half of the eggs are put in an incubator with more light and a higher temperature to hatch males, while the others receive less light and a lower temperature to hatch females, according to Nguyen Van Tra, vice head of the Con Dao forest management force.

That night, 18 mother turtles crawled on sandy beaches, and nine of them laid eggs, while the others probed the sites.

Any mother turtle laying eggs in Con Dao is noted with a tag on its shell.

Each ranger on duty is equipped with a backpack, a flashlight and a basket to carry eggs. They have to patrol beaches all night to take home eggs for hatching.

Sea turtles are also sensitive to the place they give birth, and they will return to the exact spot where they were released to the sea to lay eggs.

That is why rangers do not release youngsters into water, but on sandy beaches to let them crawl down to the water to memorize the site they will get back to later.

Each mother turtle lays eight to eleven nests each season, and each nest has 70-200 eggs.

Regardless of this great number, the survival rate of young turtles in a natural environment is just 0.1 percent, or every one out of a thousand.

An egg nest of sea turtles on Con Dao Islands. Photo: Tuoi Tre

Fights against thieves

Turtle eggs are always targeted by thieves because of their expensive price, even though rangers are aided by dogs in watching out for the eggs.

Thieves have even stolen turtle eggs from incubators.

All eight rangers on Bay Canh Islet are granted an allowance of VND30,000 (US$1.4) for collecting and hatching a nest including over a hundred eggs.

But each egg is worth almost VND100,000 ($4.6) on the black market, meaning a nest is worth over VND10 million ($460).

“We are very happy to see hundreds of turtle youngsters crawling on the beach to return to their environment,” said ranger Nguyen Viet Hoan.

Any ranger who is found stealing eggs or ignoring people thieving them will be fired, Hoan added.

“The ‘midwives’ in Con Dao are all environment and animal lovers. So no one has ever been sacked,” he said.

A survey shows that over 20,000 sea turtle nests with more than two million eggs have been laid on the sandy beaches of Con Dao since 1990.

Last year alone, around 57,000 young turtles were hatched and returned to the sea.

Con Dao is recognized by Vietnam’s National Guinness Book Center as the location that hatches and releases the most turtles in the nation.

Source: Tuoitre News

 

 

"Các bà đỡ" của rùa biển tại Côn Đảo, Việt Nam

Hàng triệu con rùa biển đã được sinh ra trên những bãi biển tại Côn Đảo, 185km về phía nam của tp.Vũng Tàu, Việt Nam, trong vòng 25 năm qua, "bà đỡ" của chúng là những nhân viên quản lý rừng của địa phương.

Chăm sóc rùa biển chiếm phần lớn thời gian của cán bộ kiểm lâm trên quần đảo Côn Đảo, bao gồm 16 hòn đảo với tổng diện tích 76 km vuông.

Vào ban đêm, họ thay phiên nhau theo dõi rùa mẹ đẻ trứng trong bóng tối trên những bãi biển đầy cát trắng, gắn thẻ cho con mẹ rồi lấy những quả trứng để mang về nhà và ấp trong lồng ấp.

Những con rùa con sẽ được thả trở lại môi trường tự nhiên sau 40-60 ngày trong lồng ấp.

Với sự bảo vệ như vậy, một số lượng lớn các loài bò sát biển có vỏ cứng như xương và chân chèo, vào bờ biển Côn Đảo hằng năm để đẻ trứng trên những bãi cát, chủ yếu là từ tháng tư đến tháng mười một.

Đảo nhỏ ở Côn Đảo như Bay Canh, Tre Lớn, Cau và Tai là nơi rùa thường xuyên lui tới, 90% rùa mẹ đến đẻ trứng ở Bay Canh.

Một đêm ở cùng rùa mẹ

Nguyễn Văn Anh, giám đốc của đơn vị quản lý rừng ở Côn Đảo, tiết lộ "Những con rùa bò vuông góc từ biển vào bãi là để đẻ trứng. Khi chúng bơi song song dọc theo mép nước chỉ là thăm dò các địa điểm mà chúng sẽ trở lại để đẻ trứng một vài ngày sau đó."

Vào một đêm, anh chỉ vào một con rùa đang bò thẳng về phía bụi cây trên bãi biển. Nó bắt đầu đào một cái hố sâu 50-60cm và rộng 20cm bằng chân sau của nó để đẻ trứng.

Trứng rùa trông có kích thước như quả bóng bàn.

Sau khi đẻ hơn một trăm trứng trong cái lỗ, rùa mẹ lấp cát để ngụy trang.

"Rùa biển rất nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh khi đi trên một bãi biển đầy cát trắng.

"Nếu bất ngờ, nó sẽ ngay lập tức ngừng đẻ trứng và quay trở lại nước," anh nói.

Sau khi ghi nhậ thông tin về rùa mẹ và ngày đẻ trứng, kiểm lâm Côn Đảo sẽ mang trứng về nhà ấp trong lồng đến khi nở.

Đêm đó, rùa mẹ đã để lại 155 trứng.

Kiểm lâm Côn Đảo đang lấy trứng rùa để mang về lồng ấp. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trứng rùa phải được lấy từ các bãi biển về lồng ấp trong vòng sáu giờ sau khi chúng được sinh ra, nếu không trứng sẽ bị vỡ.

Theo ông Nguyễn Văn Trà, phó trưởng lực lượng quản lý rừng Côn Đảo cho biết, một nửa số trứng được đặt trong lồng ấp với nhiều ánh sáng và nhiệt độ cao để nở ra con đực, trong khi phần còn lại sẽ nhận được ít ánh sáng và nhiệt độ thấp hơn để nở ra con cái.

Đêm đó, có 18 con rùa biển trên bãi cát và có chín con đẻ trứng, trong khi những con khác đi thăm dò địa điểm.

Tất cả các con rùa mẹ đẻ trứng ở Côn Đảo đều được đánh dấu trên vỏ của chúng.

Mỗi kiểm lâm làm nhiệm vụ được trang bị một ba lô, một đèn pin và một giỏ để đựng trứng. Họ có nhiệm vụ tuần tra bờ biển cả đêm để lấy trứng về nhà ấp.

Rùa biển cũng rất nhạy cảm với nơi nó từng được sinh ra và chúng sẽ trở lại chính xác vị trí nơi chúng được thả ra biển để đẻ trứng.

Đó là lý do tại sao kiểm lâm không thả những con rùa con vào nước mà để chúng trên bãi cát và tự bò xuống nước để ghi nhớ địa điểm mà chúng sẽ quay lại sau này.

Mỗi con rùa mẹ đẻ 8-11 tổ một mùa, mỗi tổ có khoảng 70-200 trứng.

Bất kể số lượng lớn, tỷ lệ sống của rùa con trong môi trường tự nhiên chỉ là 0,1% hay một trong số một ngàn.

Một tổ trứng rùa biển tại Côn Đảo. Ảnh: Tuôi Trẻ

Chiến đấu chống lại kẻ trộm

Trứng rùa luôn là mục tiêu của những tên trôm vì giá trị cao, mặc dù kiểm lâm có những chó hỗ trợ trong khi ra xem trứng.

Kẻ trộm thậm chí còn lấy cắp trứng rùa từ lồng ấp.

Tất cả tám cán bộ kiểm lâm trên Hòn Bảy Cạnh được cấp một khoản hỗ trợ 30.000 đồng (1,4 USD) cho việc thu thập và ấp nở một tổ hơn 100 trứng.

Nhưng mỗi quả trứng trị giá gần 100.000 đồng (4,6 USD) trên thị trường chợ đen, có nghĩa là một tổ trị giá trên 10 triệu đồng (460 USD).

Kiểm lâm Nguyễn Việt Hoàn nói, "Chúng tôi rất vui khi thấy hàng trăm con rùa con bò trên bãi biển để trở về môi trường của chúng."

Anh Hoan nói thêm, bất kỳ kiểm lâm bị phát hiện ăn cắp trứng hoặc bỏ qua những người ăn trộm sẽ bị sa thải.

"Các bà đỡ" tại Côn Đảo là những người yêu thích môi trường và động vật. Vì vậy, chưa có ai từng bị sa thải"

Một cuộc khảo sát cho thấy hơn 20.000 tổ rùa biển với hơn hai triệu quả trứng đã được sinh ra trên những bãi biển đầy cát trắng của Côn Đảo từ nam 1990.

Chỉ riêng năm ngoái, có khoảng 57.000 con rùa biển đã nở và trở về với biển.

Côn Đảo được công nhận bởi Trung tâm Guinness quốc gia Việt Nam như nơi có rùa biển nở và quay trở lại nhiều nhất trong cả nước.

 

Dịch bởi: cepnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục