Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các bậc phụ huynh đặt câu hỏi vì sự thay đổi sách giáo khoa tiếng Anh thường xuyên

Các bậc phụ huynh đặt câu hỏi vì sự thay đổi sách giáo khoa tiếng Anh thường xuyên

08/10/2015
Mức trung cấp

Parents question frequent changes of English textbooks

Students in HCM City this year began using English textbooks based on Oxford Publishing Houses’ Family and Friends series, compiled by the HCM City Education and Training Department and published by the Education Publishing House.

Do Minh Hoang, Chief Secretariat of the HCM City Education and Training Department, said the textbooks were a new version of ‘Family and Friends’ with lessons and exercises recompiled to become more suited to Vietnamese students. The copyright still belongs to the Oxford Publishing House.

The version will be used for HCM City’s students, starting from the 2015-2016 academic year.

Hoang said the education department decided to redesign the lessons in ‘Family and Friends’ after teachers complained that the curriculum was too demanding for students.

A teacher of English in district 1 noted that the new textbooks can be used for both the Intensive English Program and English as Optional Subject Program.

The students of the former program have four periods a week (45 minutes per period), and they use both the lesson and exercise books. Students of the latter program have eight periods a week which include four periods for learning math and science subjects in English.

Previously, the study of math and science subjects in English was encouraged by the education department. However, beginning this academic year, this is a requirement for students under the Intensive English Program.

A primary school teacher of English praised the new textbooks, saying that the new lessons will be more suited to Vietnamese students.

“There will be 12 instead of 14 lessons in Oxford’s textbooks. Some lessons, images and concepts have been redesigned to make it more easily approachable to Vietnamese,” she said.

For example, in the lesson about people’s names, instead of foreign names such as David or John, students will have Vietnamese names. Images of Vietnamese students, teachers and classrooms have also replaced images of schools in foreign countries.

An education expert, though agreeing that the new textbooks are better designed which makes it easier for teachers to give lessons, still said it would be not a good idea to change textbooks so regularly.

The HCM City education department in the past had decided to replace ‘Let’s Go’ textbooks with ‘Family and Friends’, and now it has replaced ‘Family and Friends’ with a new version. 

“It is necessary to consider the pros and cons of every textbook to find out what is the best for students,” he said. “Changing textbooks so regularly affects students’ feelings.”

Source: VIETNAMNET

 

 

Các bậc phụ huynh đặt câu hỏi vì sự thay đổi sách giáo khoa tiếng Anh thường xuyên

Học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh năm nay đã bắt đầu sử dụng sách giáo khoa tiếng Anh mà Oxford xuất bản Houses’ Family and Friends, được biên soạn bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và được xuất bản bởi Nhà xuất bản Giáo dục.

Ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sách giáo khoa này là một phiên bản mới của ‘Family and Friends’ với những bài học và bài tập được biên dịch lại để trở nên phù hợp hơn cho học sinh Việt Nam. Bản quyền vẫn thuộc về Nhà xuất bản Oxford.

Phiên bản này sẽ được sử dụng cho học sinh TP HCM, bắt đầu từ năm học 2015-2016.

Ông Hoàng cho biết Bộ giáo dục quyết định tái thiết kế những bài học trong ‘Family and Friends’ sau khi giáo viên phàn nàn rằng các chương trình giảng dạy đã quá sức đối với học sinh.

Một giáo viên môn tiếng Anh tại quận 1, lưu ý rằng sách giáo khoa mới có thể được sử dụng cho cả Intensive English Program và English as Optional Subject Program.

Các học sinh trong chương trình cũ có bốn tiết một tuần (mỗi tiết khoảng 45 phút), và họ sử dụng cả sách bài học và sách bài tập. Học sinh của chương trình mới có tám tiết một tuần trong đó bao gồm bốn tiết cho việc học toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh.

Trước đây, các nghiên cứu về môn toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh đã được khuyến khích bởi Bộ giáo dục. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm học này, đây là một yêu cầu đối với học sinh thuộc Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu.

Một giáo viên tiểu học môn tiếng Anh ca ngợi sách giáo khoa mới, nói rằng các bài học mới sẽ là phù hợp hơn cho học sinh Việt Nam.

"Sẽ có 12 thay vì 14 bài học trong sách giáo khoa của Oxford. Một số bài học, hình ảnh và khái niệm đã được thiết kế lại để dễ dàng hơn tiếp cận với người Việt" cô nói.

Ví dụ, trong các bài học về tên của con người, thay vì các tên nước ngoài như David hoặc John, học sinh sẽ có những cái tên Việt Nam. Hình ảnh của học sinh, giáo viên, lớp học Việt Nam cũng đã thay thế hình ảnh của các trường nước ngoài.

Một chuyên gia giáo dục, mặc dù đồng ý rằng sách giáo khoa mới được thiết kế tốt hơn khiến cho nó dễ dàng hơn đối với giáo viên để giảng các bài học, nhưng đó không phải là một ý tưởng tốt để thay đổi sách giáo khoa quá thường xuyên.

Phòng giáo dục thành phố Hồ Chí Minh trong quá khứ đã quyết định thay thế sách giáo khoa 'Let's Go' với ‘Family and Friends’ và bây giờ họ đã thay thế ‘Family and Friends’ bằng một phiên bản mới.

"Cần thiết để xem xét các ưu và nhược điểm của mỗi cuốn sách giáo khoa để tìm ra những gì là tốt nhất cho học sinh" ông nói. "Thay đổi sách giáo khoa thường xuyên ảnh hưởng đến cảm xúc của học sinh. "

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục