Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các chương trình liên kết đào tạo ở bậc đại học trong tình trạng hỗn loạn

Các chương trình liên kết đào tạo ở bậc đại học trong tình trạng hỗn loạn

06/06/2016
Mức trung cấp

Joint training programs at tertiary level in chaos

Many students who do not pass the entrance exams to university can go to intermediate school (2-year training) and junior college (3-year training) first, and then pass the credits to enter university. 

A report of MOET inspectors shows that there are 18 universities which carry out cooperative training with other schools, while 15 in 18 schools have been violating the regulations.

In 2015, Can Tho Junior College announced that it has worked with many universities throughout the country, including the Hanoi University of Education, HCMC University of Education and the HCMC University of Sports Education, to provide joint training programs in 22 majors. 

Under the programs, students, after graduating from college, can pass credits to continue studying at one of these universities to obtain a bachelor’s degree.

However, inspectors found that the college’s facilities and teaching staff were only good enough to provide training in no more than 10 majors.

The Hanoi Finance & Banking University every year trains thousands of students under joint training programs. 

Meanwhile, the head office of the school was just a leased room, while the lecturing staff and the facilities were insufficient to meet learning needs, especially practical subjects.

Le Viet Khuyen from the Vietnam Junior College & University Association attributed this to loosened management which schools exploited and created many joint training programs.

Khyen noted that MOET has not set up detailed regulations on the university education for joint training programs.  

The Decision 42 stipulates that schools can only cooperate with the training establishments which can satisfy the requirements for facilities, teaching and managerial staff. However, it does not clarify what ‘can satisfy’ means.

Under the current regulations, universities implement the enrollment process, from choosing and testing students to assessing them. 

“With the regulation, training establishments are given too much power and they can enroll students freely at their convenience.

MOET’s Deputy Minister Bui Van Ga admitted that many problems exist in cooperative training programs. 

Schools break regulations and try to enroll as many students as they want, while the management and supervision are loose. Therefore, the quality of joint training programs is questionable.

Ga affirmed that 2016 will be the year for MOET to focus on tightening control over cooperative training programs.

Nguyen Tien Luan, president of Nguyen Trai University, noted that the quality of joint training programs would improve if the users give feedback about training quality.

“In Vietnam, schools think they only have responsibility for training and no responsibility when students finish school. The feedback from labor users and learners should be seen as the most reliable information channel,” he said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các chương trình liên kết đào tạo ở bậc đại học trong tình trạng hỗn loạn

Nhiều học sinh không vượt qua kỳ thi vào đại học có thể đi học trung cấp (đào tạo 2 năm) và cao đẳng (đào tạo 3 năm) trước và sau đó vượt qua một kì thi khác để vào đại học.

Một báo cáo của Thanh tra Bộ GD-ĐT cho thấy có 18 trường đại học hợp tác với các trường khác trong việc thực hiện đào tạo, trong đó 15 trong số 18 trường đã vi phạm quy định.

Trong năm 2015, trường cao đẳng Cần Thơ thông báo rằng trường đã làm việc với nhiều trường đại học trong cả nước, bao gồm cả trường Đại học sư phạm Hà Nội, Đại học sư phạm TP.HCM và trường đại học sư phạm Thể thao TP.HCM và cung cấp các chương trình liên kết đào tạo ở 22 chuyên ngành.

Theo chương trình, sinh viên sau khi tốt nghiệp cao đẳng có thể vượt qua các khoản tín dụng để tiếp tục theo học tại một trong những trường đại học để có trình độ cử nhân.

Tuy nhiên, các thanh tra phát hiện ra rằng nhiều cơ sở của trường và cán bộ giảng dạy chỉ đủ tốt để cung cấp đào tạo cho không quá 10 chuyên ngành.

Trường Đại học Tài chính & Ngân hàng Hà Nội mỗi năm đào tạo hàng ngàn sinh viên theo các chương trình liên kết đào tạo.

Trong khi đó, trụ sở chính của trường chỉ là một căn phòng cho thuê, các giảng viên giảng dạy và cơ sở vật chất không đủ để đáp ứng nhu cầu học tập, đặc biệt là các môn thực hành.

Lê Viết Khuyến đến từ hiệp hội các trường Cao đẳng & Đại học Việt Nam cho rằng điều này là do sự quản lý lỏng lẻo và các trường đã khai thác nó để tạo ra nhiều chương trình liên kết đào tạo.

Ông Khuyến lưu ý rằng Bộ GD-ĐT đã không đặt ra các quy định cụ thể về giáo dục đại học cho các chương trình liên kết đào tạo.

Quyết định 42 quy định rằng các trường học chỉ có thể hợp tác với các cơ sở đào tạo có thể đáp ứng được các yêu cầu về cơ sở vật chất, giảng dạy và cán bộ quản lý. Tuy nhiên, nó không ghi rõ "có thể thỏa mãn yêu cầu" là như thế nào.

Theo các quy định hiện hành, các trường đại học thực hiện quá trình tuyển sinh từ việc lựa chọn và kiểm tra học sinh để đánh giá họ.

"Theo quy định, các cơ sở đào tạo được trao quá nhiều quyền lực và họ có thể ghi danh học sinh tự do theo cách thuận tiện cho họ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT ông Bùi Văn Ga thừa nhận rằng nhiều vấn đề còn tồn tại trong nhiều chương trình đào tạo hợp tác.

Các trường phá vỡ quy định và cố gắng ghi danh nhiều sinh viên nhất có thể, trong khi việc quản lý và giám sát lại lỏng lẻo. Do đó, chất lượng của các chương trình liên kết đào tạo là vấn đề.

Ông Ga khẳng định năm 2016 sẽ là năm để Bộ GD & ĐT tập trung vào việc thắt chặt kiểm soát các chương trình đào tạo hợp tác.

Ông Nguyễn Tiến Luận, Chủ tịch trường Đại học Nguyễn Trãi, lưu ý rằng chất lượng của các chương trình liên kết đào tạo sẽ tăng lên nếu người dùng cung cấp thông tin phản hồi về chất lượng đào tạo.

"Tại Việt Nam, các trường học nghĩ rằng họ chỉ có trách nhiệm đào tạo và không chịu trách nhiệm khi học sinh học xong. Các ý kiến phản hồi từ người sử dụng lao động và người học phải được coi như một kênh thông tin đáng tin cậy nhất" ông nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục