Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các chuyên gia đề nghị giữ học phí đại học ở mức thấp

Các chuyên gia đề nghị giữ học phí đại học ở mức thấp

19/07/2015
Mức trung cấp

Experts suggests keeping university tuition low

Many education experts have opposed the tuition increase, warning that higher expenses will lower the opportunities of the poor to have higher education. 

Vietnam’s university education is facing three big financial problems – lack of funding, inequality and lack of autonomy.

A World Bank report in 2010 showed that the budget for higher education in Vietnam accounted for 14 percent of the budget for education. 

Meanwhile, the public investment in higher education accounts for 0.9 percent of GDP. 

Vietnam has been pursuing a policy on keeping the university fees at low levels to make university education approachable for the poor. 

VED believes the policy is unreasonable, because this would lead to inequality. 

Low tuition makes it impossible for universities to have sufficient revenue to maintain operation and grant scholarships to poor students. 

Since schools cannot collect enough money from students, they have to financially rely on the state budget. 

As a result, only students from well-off families can access higher education, while education costs for well-off students are paid by the State. 

The other solutions, including the scholarship program and credit funds for poor students, according to VED, cannot help in this case.

Professor Pham Phu, a well-known educator, also agrees that this is a wrong policy to try to set up low tuition to keep university doors open to poor students. 

He noted that by following the unreasonable policy, Vietnam is using the poor’s money to feed the rich.

A survey on Vietnamese household living standards conducted by the General Statistics Office (GSO) in 2012 showed there are big differences in the capability of accessing higher education among Vietnamese groups of income earners.

The number of people with bachelor’s degrees at the ages of 25-34 just accounts for 0.4 percent of the group of lowest-income earners. 

Meanwhile, the proportion is high, with 20.1 percent of the group of highest income earners. 

Regarding the EEI (education equity index) which reflects the capability of different groups of population to obtain university education, Vietnam’s index is 37.76 percent, far below developed countries such as the Netherlands, the UK, Canada and the US (67 percent, 64, 63 and 57 percent, respectively). 

Only 3 percent of current Vietnamese tertiary students come from the poorest 20 percent. In other words, a serious inequality exists in accessing higher education opportunities. 

Thoi Bao Kinh Te Sai Gon has cited a UNESCO report as saying that 51 percent of Vietnamese students are from the richest 20 percent of the population.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các chuyên gia đề nghị giữ học phí đại học ở mức thấp

Nhiều chuyên gia giáo dục đã phản đối việc tăng học phí, cảnh báo rằng chi phí cao hơn sẽ làm giảm cơ hội cho người nghèo có được giáo dục đại học.

Giáo dục đại học của Việt Nam đang phải đối mặt với ba vấn đề tài chính lớn-thiếu kinh phí, sự bất bình đẳng và thiếu sự tự chủ.

Một báo cáo của Ngân hàng thế giới năm 2010 cho thấy ngân sách cho giáo dục đại học ở Việt Nam chiếm 14 phần trăm ngân sách cho ngành giáo dục.

Trong khi đó, đầu tư công cho giáo dục đại học chiếm 0.9 phần trăm GDP.

Việt Nam đã theo đuổi chính sách giữ học phí đại học ở mức thấp nhằm giúp người nghèo tiếp cận được giáo dục đại học.

VED tin rằng chính sách này không hợp lý, vì điều này sẽ dẫn đến sự bất bình đẳng.

Học phí thấp làm các trường đại học không thể có đủ thu nhập để duy trì hoạt động và cấp học bổng cho những sinh viên nghèo.

Từ đó các trường học không thể lấy đủ tiền từ sinh viên, tài chính của họ phải dựa vào ngân sách nhà nước.

Kết quả là, chỉ có những sinh viên từ những gia đình khá giả mới có thể vào đại học, trong khi đó chi phí giáo dục đối với những sinh viên khá giả thì được trả bởi Nhà nước.

Những giải pháp khác, bao gồm chương trình học bổng và quỹ tín dụng dành cho sinh viên nghèo, theo VED, không thể giúp gì trong trường hợp này.

Giáo sư Pham Phu, một nhà giáo dục nổi tiếng, cũng đồng ý rằng đây là một chính sách sai lầm khi cố gắng thiết lập mức học phí thấp để giữ cánh cửa mở cho những sinh viên nghèo.

Ông lưu ý rằng bằng cách làm theo chính sách không hợp lý này, Việt Nam đang sử dụng tiền của người nghèo để nuôi người giàu.

Một cuộc khảo sát về mức sống của hộ gia đình Việt Nam được thực hiện bởi Tổng cục Thống kê ( GSO ) trong năm 2012 cho thấy có sự khác biệt lớn trong khả năng tiếp cận giáo dục đại học giữa những nhóm thu nhập của người Việt Nam.

Số người có trình độ cử nhân ở độ tuổi từ 25-34 chỉ chiếm có 0.4 phần trăm trong nhóm thu nhập thấp nhất.

Trong khi đó, tỉ lệ này cao, với 20.1 phần trăm trong nhóm người thu nhập cao.

Đánh giá EEI (chỉ số công bằng giáo dục) phản ánh khả năng của những nhóm dân cư khác nhau trong việc tiếp cận nền giáo dục đại học, chỉ số của Việt Nam là 37.76 phần trăm, thấp hơn nhiều nước phát triển như Hà Lan, Anh, Canada và Mỹ (tương ứng 67 phần trăm, 64, 63 và 57 phần trăm).

Chỉ có 3 phần trăm sinh viên đại học hiện nay là từ 20 phần trăm người nghèo nhất. Nói cách khác, một sự bất bình đẳng nghiêm trọng đang tồn tại trong việc tiếp cận cơ hội giáo dục đại học.

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn đã trích dẫn một báo cáo của UNESCO nói rằng 51 phần trăm sinh viên Việt Nam là từ 20 phần trăm người giàu nhất.

 

Dịch bởi: FAVOR

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục