Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Các hãng bia rượu nước ngoài chiếm thị phần nhiều hơn ở Việt Nam

Các hãng bia rượu nước ngoài chiếm thị phần nhiều hơn ở Việt Nam

29/02/2016
Mức trung cấp

Foreign breweries grab more market share

With Japanese Sapporo in Sapporo Vietnam (SVL) joint venture buying 29 percent of SVL stake from the Vietnamese partner, the Vietnamese beer market is heating up.

Analysts believe that more and more merger and acquisition (M&A) deals in the brewery sector would be made this year and next year, because the government has once again urged state-owned enterprises (SOEs) to divest its holdings from non-core business fields. This means that SOEs will have to accelerate the sale of shares they are holding in brewery companies.

While most investors are eyeing Sabeco, the largest brewery in Vietnam, which is being owned by a lot of SOEs, Sapporo has taken necessary steps to acquire SVL after buying the 29 percent of stake held by Vinataba, a Vietnamese tobacco manufacturer. After the deal, SVL has operated as a 100 percent foreign owned enterprise for one month.

Analysts noted that SVL, after five years of operation in Vietnam, is still in the early stage of development and it still cannot make profit. However, Sapporo International still accepted to buy Vinataba’s capital contribution in the joint venture at $8.28 million, according to Nikkei.

The former Vietnamese partner in the joint venture confirmed that it could make profit from the capital contribution deal.

The analysts said the Sapporo’s deal is ‘predictable’, because Vietnam is believed to be the largest beer market in South East Asia. Meanwhile, the demand for the products in Sapporo’s home country, Japan, has decreased because of the aging population.

After acquiring SVL, Sapporo plans to boost sales by expanding SVL sale network which has been mostly developed in HCM City, according to Nikkei. Sapporo Premium, an SVL product, is now sold at 4,000 restaurants and shops in Vietnam.

Once Sapporo expands the distribution network in Hanoi in the north and Da Nang in the central region, the product would be available at 7,000 restaurants and shops by February 2016.

A survey conducted by Sapporo found that the middle class in Vietnam will increase by 2-3 times in the next 10 years, which means that more Vietnamese would be able to afford Sapporo’s high-end beer products. 

Also according to Nikkei, SVL’s sales in 2014 increased by 34 percent compared to 2013. This explains why Sapporo decided to spend more money to raise the Long An brewery from 40 million liters per annum to 100 million liters in more years before the capacity would reach 150 million liters by 2019.

Sapporo Vietnam is the only brewery in the region which has exported products to South East Asian countries, South Korea and Australia. The brewery hopes to bring 50 percent of overseas sales to the Japanese group in the time to come.

Who will be Sabeco’s strategic shareholder?

Not only the 140-year old Japanese Sapporo Group can see great potential in Vietnam, many other ‘big fish’ have also been trying to join the large market.

All foreign investors who want to jump into the Vietnamese beer market would consider Sabeco.

Sabeco in the south and Habeco in the north are controlling the domestic beer market. Both of them are state-owned enterprises (SOE).

Sabeco, with its ‘333’ and ‘Bia Sai Gon’ products, now hold 46 percent of the market share. The State, which now holds 89 percent of the company’s stake, is considering selling 53 percent of stake at maximum to one or several strategic investors.

The government’s statement on accelerating SOE equitization and the large market share being held by Sabeco both have made Sabeco attractive’ to foreign investors. A lot of big foreign companies such as Sab Miller, Kirin Brewery, Asahi Breweries and Asia Pacific Breweries all have sent word intimating that they want to become the strategic investors the state is looking for.

The Thai billionaire Charoen Sirivadhanabhakdi is the businessman who has caught the special attention from the public in Sabeco’s case. Sources said he expressed his wish to buy a part of Sabeco at billions of dollars. 

Prior to that, the Wall Street Journal reported that Thai Beverage (ThaiBev), owned by Charoen, planned to buy Sabeco’s shares worth $2 billion.

Meanwhile, another Thai business, Singha Group, the owner of Singha Beer, has also shown interest in Sabeco.

Analysts noted that foreign investors understand that it would be very costly to penetrate the Vietnamese market from the very beginning. Acquiring Sabeco, they would be able to save time and money to expand the market. 

Besides, if they become Sabeco’s owners, they would own not only 20 breweries which can churn out 1.8 billion liters of beer a year, but many real estate products in large cities as well.

For many reasons, the sale of Sabeco’s stake would be one of the best deals in Asia. 

To date, Sabeco’s strategic shareholders remain unknown. However, analysts believe that Sabeco would be sold to foreign investors, because the valuable business, with strong brand and big assets, would be unaffordable to domestic investors.

A report by the Ministry of Industry and Trade shows that Sabeco put out 115.6 million liters of beer in the first nine months of the year, an increase of 1.6 percent in comparison with the same period of last year.

Vietnam is listed among the world’s largest beer markets. According to the Vietnam Beverage Association (VBA), in 2014, Vietnam consumed 3.14 billion liters of beer.

 

Source: VIETNAMNET

 

 

Các hãng bia rượu nước ngoài chiếm thị phần nhiều hơn ở Việt Nam

Kể từ thương hiệu Sapporo của Nhật mở ra thương hiệu Sapporo Việt Nam (SVL) đã liên doanh và mua sở hữu 29% cổ phần của SVL từ các đối tác Việt Nam, thị trường bia của Việt Nam đang nóng dần lên.

Giới phân tích cho rằng ngày càng nhiều thương vụ giao dịch mua bán và sát nhập (M&A) ngày càng diễn ra trong ngành bia sẽ được thực hiện trong năm nay và năm tới, bởi vì chính phủ đã một lần nữa thúc dục Doanh nghiệp Nhà nước (SOEs) thoái vốn cổ phần từ những lĩnh vực kinh doanh không chủ chốt. Điều này có nghĩa SOEs sẽ phải nhanh chóng bạn cổ phần họ đang năm giữ trong những công ty nhà máy bia.

Trong đó hầu hết những nhà đầu tư đang ngắm vào Sabeco, nhà máy bia lớn nhất Việt Nam, chủ sở hữu đang nắm giữ nhiều là SOEs, Sapporo đã tiếp tục từng bước để dành được SVL sau khi mua lại 29 % cổ phần năm giữ bởi Vinataba, một nhà máy thuốc lá Việt Nam. Sau buổi giao dịch, SVL đã hoạt động như Doanh nghiệp 100 % có vốn chủ sở hữu nước trong một tháng.

Giới phân tích ghi nhận rằng SVL, sau 5 năm hoạt động ở Việt Nam, thì vẫn sớm trong giai đoạn phát triển và vẫn không tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, Sapporo quốc tế vẫn chấp nhận mua vốn góp Vinataba trong công ty liên danh với 8.28 triệu USD , theo nhận định của ông Nikkei.

Trước đây các đối tác Việt Nam trong các công ty liên danh đã xác định rằng nó có thể tạo ra lợi nhuận từ thỏa thuận vốn góp.

Giới phân tích nói thỏa thuận Sapporo là có thể dự đoán trước bởi vì Việt Nam được cho là thị trường bia lớn nhất Đông Nam Á. Trong đó, nhu cầu của những sản phẩm Sapporo ở quê nhà, Nhật Bản đã giảm bởi vì dân số già.

Sau khi mua SVL, Sapporo kế hoạch tăng doanh số bán hàng bằng cách mở rộng mạng lưới kinh doanh SVL hầu hết đã phát triển ở TP HCM, theo như nhận xét của ngàu NIkkei. Sapporo Premium, là một sản phẩm SVL, hiện nay đã bán tại 4 000 nhà hàng và cửa hàng ở Việt Nam.

Một lần Sapporo mở rộng kênh phân phối ở phía bắc Hà Nội và khu vữ trung tâm Đà Nẵng, sản phẩm sẽ có mặt tại 7 000 nhà hàng và cửa hàng vào tháng 2 năm 2016.

Một cuộc khảo sát đã được thực hiện bởi Sapporo đã thống kê tầng lớp trung lưu ở Việt Nam sẽ tăng 2-3 lần trong vòng 10 năm nữa, điều này có nghĩa nhiều người Việt sẽ có khả năng để mua sản phẩm cao cấp của Sapporo.

Cũng theo như ngài Nikkei, Doanh số của SVL năm 2014 tăng 34 % so với năm 2013. Điều này giải thích rằng tại sao Sappro quyết dinh dành nhiều tiền hợp để tăng nhà máy bia từ 40 triệu lít hàng năm lên tới 100 triệu lít vào nhiều năm nay trước khi năng lực đạt được 10 triệu lít vào 2019.

Sapporo Việt Năm chi là nhà máy bia trng khu vực đã xuất hàng sản phẩm sang nhiêu nước Đông Nam Á, hàn Quốc và Úc. Nhà máy hi vingj mang về 50 % doanh số nước ngoai từ tập đàon Nhật bản trong thời gian tới.

Ai sẽ là cổ đông chiến lược của Sabeco?

Tập đoàn Sapporo Nhật bản là tập đoàn có 140 năm lâu đời không chỉ có thể nhìn thấy tiềm năng ở Việt nam, nhiều công ty có quyền lực khác cũng đang cố gắng liên danh với thị trường lớn.

Tất cả các nhà đầu tư nước ngoài người mà muốn nhảy vào thị trường bia Việt Nam sẽ đề phòng Sabeco.

Sabeco ở phía nam và Habeco ở phía bắc đang kiểm soát thị trường nội địa. Cả hai đều thuộc Doanh nghiệp Nhà Nước.

Sabeco, với sản phẩm "333" và " Bia Sài Gòn", hiện nay nắm giữ 46 % cổ phần thịt trường. Nhà nước, đang nắm giữ 89 % cổ phần của công ty, đang xem xét bán 53 % cổ phần tại một mức toosu đa hoặc cho một vài nhà đầu tư chiến lược.

Sự thúc đẩy của Chính phủ vào việc cổ phần hóa SOE và cổ phiếu thị trường được tổ chức bởi cả Sabeco đã được Sabeco thu hút đến nhà đầu tư nước ngoài. Nhiều công ty lớn ngoài lớn như Sab Miller, nhà máy bia Kirin, nhà máy bia Asahi và nhà máy bia Asia Pacific tất cả đã gửi thư thân tình họ muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược mà Nhà nước đang tìm kiếm.

Tỷ phú Thái Lan ông Charoen Sirivadhanabhakdi là thương gia người mà quan tâm đặc biệt tới trường hợp Sabeco. Theo nguồn tin anh ấy bày tỏ mong muốn mua một phần của Sabeco với nghìn tỷ đô la.

Trước đó, tạp chí Wall Street đã báo cáo ThaiBev, chủ sở sở bởi Charoen, đã có kế hoạch mua cổ phẩn Sabeco trị giá 2 nghìn tỷ đô la.

Trong khi đó, Những những nhà kinh doanh Thái khác, tập đoàn Singha, chủ sở hữu bia Siangha, cũng đã đưa ra lãi ở Sabeco.

Giới phân tích ghi nhận rằng nhà đầu tư nước ngoài hiểu được tầm quan trọng nó có thể mất rất nhiều chi phí để bắt đầu xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Mua lại Sabeco, họ sẽ có thể tiết kiệm được thời gian và tiền bạc để mở rộng thị trường.

Bên cạnh đó, nếu họ muốn trở thành chủ sở hữu của Sabeco, họ không chí có 20 nhà máy bia có thể sản xuất 1,8 nghìn tỷ lít bia một năm, mà còn nhiều tài sản bất động sản hữu hình trong nhiều thành phố lớn.

Nhiều lý do, bán cổ phần Sabeco sẽ là một trong những giao dịch tốt nhất ở Asia.

Đến hôm nay, nhà cổ đông chiến lược của Sabeco vẫn chưa có. Tuy nhiên, giới phân tích tin rằng Sabeco sẽ bán cho nhà đầu tư nước ngoài, bởi vì giá trị kinh doanh, với thương hiệu mạnh và tài sản lớn, sẽ đáp ứng được nhà đầu tư trong nước.

Một báo cáo của Bộ công nghiệp và thương mại chỉ ra rằng lần đầu tiên chín tháng của một năm Sabeco đạt sản lượng 115,6 nghìn tỷ lít bia, tăng 1.6 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo như Hiệp Hội đồ uống Việt Nam (VBA) : Việt Nam đã được liệt kê vào danh sách những thị trường lớn nhất của thế giới. Vào năm 2014, Việt nam đã tiêu thụ 314 nghìn tỷ lít bia.

 

Dịch bởi: GiangLe03111990

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục