Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Các quy định về cá tra được sửa đổi

Các quy định về cá tra được sửa đổi

12/11/2015
Mức trung cấp

Regulations on Tra fish amended

The government has approved the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) plan to amend Decree 36/2014/ND-CP to resolve difficulties of management offices, enterprises and farmers in implementing the decree over the past one year.

Decree 36, effective since June 20, 2014, involved standards on rearing, processing and exporting tra fish products to solve problems in production and business of the domestic tra fish industry.

However, when implementing the decree, the enterprises and state offices in provinces said there were many unsuitable points in those regulations.

The ministry said some provinces had slowly approved specific plans for regions of tra fish growth and processing. That activity affected the plan to grant codes for ponds rearing tra fish and confirm registration of applying VietGap for production and export of tra fish according to the decree, reported vietnamplus.

Under the decree, by the end of this year, all areas rearing tra fish nationwide must get the Vietnamese Good Agriculture Practice (VietGap) standards and other international certificates. However, at present, only half of the total areas rearing tra fish had received a VietGap certificate.

Therefore, the ministry asked the government to extend the deadline for tra fish farms to obtain VietGap and international certificates until December 31, 2016, instead of the end of 2015.

In addition, the ministry petitioned the government to approve the maximum moisture content of 86 per cent and the highest ice-to-fish ratio of 20 per cent to be applied until December 31, 2018, before the respective ratios of 83 per cent and 10 per cent are imposed from January 1, 2019.

The ministry also proposed abolishing the regulation requiring companies to register for export contracts as a condition to complete customs clearance procedures, and exempting businesses from fees on export contract registrations.

In Document No 7678/VPCP- KTN issued by the government office on September 25 on approving the MARD's amendments to the Decree 36, the government asked the ministry to study and collect comments of relevant ministries, agencies and parties which are directly affected by the decree when drafting the amended decree.

The ministry should focus on the difficulties enterprises face when implementing the decree, necessary for applying the VietGap standards and other international certificates, according to the document.

The ministry should consider drafting regulations to replace rules on moisture content and ice-to-fish ratios.

According to the Viet Nam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP), tra fish was exported to 150 countries and territories with total revenue of more than US$1.8 billion a year. The European Union (EU) is the largest export market for the fish.

The export value of tra fish from early this year until September 15 had a year-on-year reduction of 9.2 per cent to $1.08 billion. Some key markets such as the United States and the EU saw a drop of 3 per cent and 17 per cent, respectively, the association said. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Các quy định về cá tra được sửa đổi

Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch sửa đổi Nghị định 36/2014 / NĐ - CP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT) để giải quyết những khó khăn của cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và người nông dân trong việc thực hiện Nghị định hơn một năm qua.

Nghị định 36, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2014, bao gồm các tiêu chuẩn trong việc nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra để giải quyết các vấn đề trong sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp cá tra trong nước.

Tuy nhiên, khi thực hiện các nghị định, các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cho biết có nhiều điểm không phù hợp trong quy định.

Bộ trưởng cho biết một số tỉnh đã dần dần thông qua kế hoạch cụ thể đối với các khu vực nuôi trồng và chế biến cá tra. Hoạt động đã có ảnh hưởng đến kế hoạch để cấp mã số cho các ao nuôi cá tra và xác nhận đăng ký đã áp dụng VietGap cho sản xuất và xuất khẩu cá tra theo các nghị định, theo VietnamPlus.

Theo nghị định này, vào cuối năm nay, tất cả các khu vực nuôi cá tra trên toàn quốc phải có được tiêu chuẩn VietGap và các chứng chỉ quốc tế khác. Tuy nhiên, hiện nay, chỉ có một nửa tổng diện tích nuôi cá tra đã nhận được giấy chứng nhận VietGap.

Ngoài ra, Bộ còn kiến nghị Chính phủ phê duyệt độ ẩm tối đa là 86% và tỷ lệ ice-to-fish cao nhất là 20% được áp dụng cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, trước khi các tỷ lệ tương ứng là 83% và 10% được áp đặt từ 1 tháng 1 năm 2019.

Bộ cũng đề xuất bãi bỏ quy định yêu cầu các công ty phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu như một điều kiện để hoàn thành thủ tục thông quan và miễn thuế doanh nghiệp từ trên đăng ký hợp đồng xuất khẩu.

Trong văn bản số 7678 / VPCP- KTN phát hành bởi Văn phòng Chính phủ ngày 25 tháng Chín về việc phê duyệt sửa đổi của Bộ NN & PTNT với Nghị định 36, Chính phủ yêu cầu Bộ để nghiên cứu và thu thập ý kiến của các Bộ, cơ quan và các bên có liên quan sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các nghị định khi soạn thảo nghị định sửa đổi.

Bộ nên tập trung vào những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt khi triển khai Nghị định cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn VietGap và các chứng chỉ quốc tế khác, theo các tài liệu.

Bộ nên xem xét soạn thảo quy định để thay thế các quy định về độ ẩm và tỷ lệ ice -to - fish.

Theo Hiệp hội Xuất khẩu thủy sản và hải sản Việt Nam (VASEP ), cá tra đã được xuất khẩu sang 150 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng doanh thu hơn 1,8 tỷ USD một năm. Liên minh châu Âu (EU) là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các sản phẩm này.

Giá trị xuất khẩu cá tra từ đầu năm đến nay cho đến ngày 15 tháng 9 đã giảm đến 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Một số thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ và EU đã giảm 3% và 17%, tương ứng, hiệp hội cho biết.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 7 và tháng 10 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục