Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các trường Đại học không thích hệ thống phân loại của Bộ Giáo dục

Các trường Đại học không thích hệ thống phân loại của Bộ Giáo dục

10/11/2015
Mức căn bản

Universities dislike Education Ministry's classification system

Universities say the Ministry of Education and Training (MOET) classification system has high risks and few benefits. 

Under a newly released government’s decree, higher education establishments will be classified into three groups, depending on whether the schools are oriented toward research, application, or practice. They will also be ranked in class 1, class 2 and class 3 based on their achievements.

However, it is difficult to say if one school is research, application or practice oriented because most of the schools, except medical, pharmaceutical and arts, are multi-disciplinary.

More and more schools have been established recently, while existing schools have opened more training majors. In 2015 alone, 177 schools registered to open 447 new training majors. Schools have tried to expand their network so as to attract more students.

An analyst noted that all schools would proclaim themselves as ‘research oriented schools’, even though their budgeting on scientific research is modest. 

Universities now have similar training majors and training modes – full time, in-service and long-distance training. And most of them try to providing training for master’s degrees and doctorates, though they have to ‘borrow’ lecturers from other schools.

It is even more difficult to rank universities because no school would declare they belong to class 3.

There has been no official report about the university ranking. MOET’s Deputy Minister Bui Van Ga noted that the positions of schools can be reflected in the number of students who applied and the required minimum exam marks students must have.

The schools which have higher competition ratios are believed to be the more prestigious schools.

However, educators pointed out that the ranking based on students’ thoughts must not exist any longer because it has caused an imbalance in human resource development and waste of time and society’s resources. 

They said there must be specific criteria for schools and the society to refer to when classifying and ranking schools, so that students can make reasonable choices.

Nguyen Kim Phuc, acting director of MOET’s University Education Department, noted that what schools are interested now is how the classification and ranking would affect the state budget allocation and the determination of tuition. In other words, they want to know how much money they would get every year from the state budget to maintain training.

Nguyen Van Khanh, president of the Hanoi University of Social Sciences, noted that the state wants schools to be classified so that it can lay down reasonable specific investment policies for every group of schools.

“It would be unreasonable to make the same investment in all the schools,” he explained.

Source: VIETNAMNET

 

 

 

Các trường Đại học không thích hệ thống phân loại của Bộ Giáo dục

Các trường Đại học nói rằng hệ thống phân loại của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( MOET ) có nhiều nguy cơ và ít lợi ích.

Theo một nghị định mới của chính phủ được phát hành, các cơ sở giáo dục đại học sẽ được phân loại thành ba nhóm, tùy thuộc vào việc các trường học đang hướng tới nghiên cứu, ứng dụng, hay thực hành. Họ sẽ được xếp hạng trong các cấp độ 1, 2 và 3 dựa trên thành tích.

Tuy nhiên, rất khó để nói liệu một trường học là chuyên nghiên cứu, ứng dụng hay định hướng bởi vì hầu hết các trường học, trừ y tế, dược phẩm và nghệ thuật, đều là đa ngành thực hành.

Ngày càng có nhiều trường học được thành lập gần đây, trong khi các trường hiện có lại mở thêm chuyên ngành đào tạo. Chỉ tính riêng trong năm 2015, đả có 177 trường học đăng ký để mở 447 chuyên ngành đào tạo mới. Các trường học đã cố gắng mở rộng mạng lưới của mình để thu hút nhiều sinh viên hơn.

Một nhà phân tích lưu ý rằng tất cả các trường học sẽ tự xưng là "trường theo định hướng nghiên cứu", mặc dù ngân sách cho nghiên cứu khoa học là rất khiêm tốn.

Các trường đại học hiện nay đều có các chuyên ngành đào tạo và phương thức đào tạo tương tự - chính quy, tại chức, đào tạo từ xa. Và hầu hết trong số họ đều cố gắng để cung cấp đào tạo trình độ bằng thạc sĩ và tiến sĩ, dù họ phải 'mượn' giảng viên từ các trường khác.

Nó thậm chí còn khó khăn hơn để xếp hạng các trường đại học vì không có trường nào sẽ tuyên bố mình thuộc về cấp độ 3.

Hiện chưa có báo cáo chính thức về việc xếp hạng các trường đại học. Thứ trưởng Bộ GD & ĐT ông Bùi Văn Ga lưu ý rằng vị trí của trường có thể được phản ánh bởi số lượng sinh viên ứng tuyển và điểm thi đầu vào tối thiểu mà sinh viên phải có.

Các trường có tỷ lệ cạnh tranh cao hơn được cho là các trường có uy tín hơn.

Tuy nhiên, các nhà giáo dục đã chỉ ra rằng việc xếp hạng dựa trên những suy nghĩ của sinh viên không thể tồn tại lâu dài vì nó đã gây ra sự mất cân bằng trong việc phát triển nguồn nhân lực và lãng phí thời gian và nguồn lực xã hội.

Họ nói rằng phải có tiêu chí cụ thể cho các trường và cả xã hội để tham khảo khi phân loại, xếp hạng các trường học, để học sinh có thể có những lựa chọn hợp lý.

Ông Nguyễn Kim Phúc, quyền Giám đốc Sở Giáo dục Đại học Bộ GD & ĐT, lưu ý rằng những gì mà các trường quan tâm là việc phân loại và xếp hạng sẽ ảnh hưởng đến việc phân bổ ngân sách nhà nước và việc xác định học phí như thế nào. Nói cách khác, họ muốn biết họ sẽ nhận được bao nhiêu tiền từ ngân sách nhà nước mỗi năm để duy trì đào tạo.

Ông Nguyễn Văn Khanh, chủ tịch của Đại học Hà Nội Khoa học xã hội, lưu ý rằng nhà nước muốn các trường học được phân loại để nó có thể đặt ra những chính sách đầu tư cụ thể, hợp lý cho mỗi nhóm các trường học.

"Sẽ là bất hợp lý nếu đầu tư như nhau vào tất cả các trường học", ông giải thích.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục