Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các trường đại học tự chủ ở Việt Nam nâng cao chất lượng đào tạo

Các trường đại học tự chủ ở Việt Nam nâng cao chất lượng đào tạo

25/02/2016
Mức trung cấp

University autonomy improves training quality in Vietnam

 Financial autonomy has helped many universities in HCM City improve their facilities, human resources, scientific research and training quality, thereby building a brand name both locally and internationally.

Students learn about university enrolment. In the 2016-17 period, the education ministry will give more rights to universities, one of which is to have autonomy in enrolment. '

In the last decade, the country's tertiary education has seen many changes.

Universities have been given autonomy gradually over the years by the Ministry of Education and Training.

The Government's Decision 153 on University Regulations issued in 2003 said that universities have autonomy rights and responsibilities for planning, development, training programmes, science, technology, finance, international co-operation and personnel.

Moreover, the Law on Education and the government's other resolutions also encouraged universities to carry out autonomy.

Tertiary education autonomy began in 2006 with financial independence among six public universities.

For the 2014-2015 period, Prime Minister Nguyen Tan Dung approved other pilot programmes on giving autonomy in making decisions on training, scientific research, international co-operation and higher tuition fees.

Achievements

After four years of operating under the state's allocation for university facilities, staff salaries and other items, the HCM City International University, one of the members of the Viet Nam National University in HCM City, which teaches all curricula in English, asked permission to have financial autonomy in 2008.

Dr Ho Thanh Phong, the university's rector, said that with financial autonomy, the university was given permission to collect higher tuition fees than other public universities without autonomy.

The fee was nearly US$1,600 per academic year, Phong said, adding that was used to develop the university's facilities, including 39 modern labs for practical training, meeting the demand of enterprises.

"With the high fee, the university had sufficient funds to pay staff salaries three times higher. This helped to attract high-quality lecturers. Its number of staff increased from 44 in 2004 when it was set up to 362 in 2015," he said.

When faculty have sufficient income, they have more time to spend on scientific research, which helps the university achieve prestige and attract funds.

They also will spend more time on their own duties in their respective faculties, he added.

Under the allowance of Viet Nam National University – HCM City, the International University also has had the right of autonomy in outlining training programmes, Phong said.

"Autonomy brings large achievements for the university," he said.

As of now, the university's training scale has grown from two to 14 faculties with a bachelor's degree, nine training programmes for master's degrees and one for a doctorate, in its first year after establishment.

The number of enrolled students has increased yearly in spite of the high fee. More than 6,000 students including 30 foreign students are enrolled.

Nguyen Huu Huy Nhut, deputy rector of HCM City University of Economics (UEH), said: "Autonomy is an inevitable trend of the country's tertiary education. That is a deciding factor for the development of a training facility.

"The university's staff believe that autonomy acts as leverage for reaching its target on becoming a major university in the country and in world. One year after implementation, new mechanisms of operation created a basic and solid foundation for the UEH to quickly integrate into the region and world."

A more comprehensive autonomy makes it easier to assess training programmes and open new faculties.

Collecting tuition fees under financial autonomy has helped the university have more funds for upgrading facilities, textbooks and other school materials.

Moreover, it has been able to offer tuition fee exemption and reduction, providing scholarships for learning encouragement, and scientific research.

Like the HCM City International University, the UEH has advantages in attracting human resources with high qualifications and capacity of scientific research.

The university still wants the Government to continue allocating funds for science and technology and training experts after it carries out autonomy, Nhut said.

"The Government should set up a legal framework for universities with autonomy to be able to access official development assistance (ODA) from other countries for training and research projects," he said.

The university also wants to have permission to set up enrolment quotas that match its training capacity, he said.

At a recent workshop on reviewing training at universities and colleges in the 2014-2015 year, Deputy Prime Minister Vu Duc Dam said that allocating budgets for universities with autonomy, especially their scientific research, still would continue.

"I expect that more and more universities should carry out autonomy because it is their right and gives them benefits," Dam said.

Deputy Minister of Education and Training Bui Van Ga said that the ministry would create more policies to help universities carry out autonomy.

In the 2016-2017 period, the ministry also will give more rights to universities, one of which is to have autonomy in enrolment, Ga said. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Các trường đại học tự chủ ở Việt Nam nâng cao chất lượng đào tạo

Tự chủ tài chính đã giúp nhiều trường đại học ở TP HCM cải thiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chất lượng đào tạo, từ đó xây dựng được thương hiệu cả trong nước và quốc tế.

Sinh viên tìm hiểu về tuyển sinh đại học. Trong giai đoạn 2016-17, Bộ Giáo dục sẽ cung cấp thêm quyền cho các trường đại học, một trong số đó là quyền tự chủ trong tuyển sinh.

Trong thập kỷ trước, giáo dục đại học của nước ta đã có nhiều thay đổi.

Các trường đại học đã được trao quyền tự chủ dần qua các năm bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định 153 về Quy chế Đại học năm 2003 của Chính phủ cho rằng các trường đại học có các quyền và trách nhiệm tự chủ đối với các ngành quy hoạch, phát triển, các chương trình đào tạo, khoa học, công nghệ, tài chính, hợp tác quốc tế và nhân sự.

Hơn nữa, Luật Giáo dục và các nghị quyết khác của chính phủ cũng khuyến khích các trường đại học để thực hiện quyền tự chủ.

tự chủ giáo dục đại học bắt đầu vào năm 2006 với sự độc lập tài chính của sáu trường đại học công lập.

Trong giai đoạn 2014-2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt các chương trình thí điểm khác trên cho quyền tự chủ trong việc đưa ra các quyết định về đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và học phí cao hơn.

Thành tựu

Sau bốn năm hoạt động theo phân bổ của nhà nước cho các cơ sở, lương nhân viên và các hạng mục khác, trường Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những thành viên của Đại học Quốc gia Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, với tất cả các chương trình giảng dạy đều bằng tiếng Anh, đã đề nghị sự cho phép để có quyền tự chủ tài chính trong năm 2008.

T.S. Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng của trường cho rằng, với quyền tự chủ tài chính, trường đại học này đã được cho phép thu học phí cao hơn so với các trường đại học công lập khác mà không có quyền tự chủ.

Học phí là gần 1,600 USD mỗi năm học, ông Phong nói thêm rằng mức học phí này đã được sử dụng để phát triển cơ sở vật chất của trường bao gồm 39 phòng thí nghiệm hiện đại để đào tạo thực tế, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.

"Với mức học phí cao, các trường đại học có đủ tiền để trả lương nhân viên cao hơn ba lần. Điều này đã giúp thu hút giảng viên chất lượng cao. Số lượng nhân viên tăng từ 44 trong năm 2004 khi nó được thành lập lên thành 362 vào năm 2015" ông nói .

Khi giảng viên có đủ thu nhập, họ có nhiều thời gian dành cho nghiên cứu khoa học, giúp các trường đại học đạt được uy tín và thu hút vốn đầu tư.

Họ cũng sẽ dành thời gian nhiều hơn cho nhiệm vụ của họ trong khoa của mình, ông nói thêm.

Dưới sự trợ cấp của Đại học Quốc gia Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc tế cũng đã có quyền tự chủ trong việc phác thảo chương trình đào tạo, ông Phong nói.

"Quyền tự chủ mang lại những thành tựu lớn cho các trường đại học" ông nói.

Tính đến nay, quy mô đào tạo của trường đại học đã tăng từ hai lên 14 khoa đào tạo cử nhân, chín chương trình đào tạo bằng thạc sĩ và một cho học vị tiến sĩ, trong năm đầu tiên sau khi thành lập.

Số lượng sinh viên ghi danh đã tăng lên hàng năm mặc dù các khoản phí cao. Hơn 6.000 sinh viên trong đó có 30 sinh viên nước ngoài đang theo học.

Nguyễn Hữu Huy Nhất, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), cho biết: "Tự chủ là một xu hướng tất yếu của giáo dục đại học ở nước ta đó là một yếu tố quyết định cho sự phát triển của một cơ sở đào tạo..

"Nhân viên của các trường đại học tin rằng quyền tự chủ hoạt động như đòn bẩy để đạt được mục tiêu trở thành một trường đại học lớn trong nước và trên thế giới. Một năm sau khi thực hiện, cơ chế hoạt động mới tạo ra nền tảng cơ bản và vững chắc cho UEH để nhanh chóng hội nhập vào khu vực và trên thế giới."

Quyền tự chủ toàn diện hơn giúp dễ dàng hơn để đánh giá chương trình đào tạo và các khoa mới mở.

Thu học phí dưới quyền tự chủ tài chính đã giúp trường có nhiều kinh phí hơn để nâng cấp các cơ sở học, sách giáo khoa và các tài liệu khác của nhà trường.

Hơn nữa, nó cũng giúp cung cấp các chương trình miễn và giảm phí, cung cấp học bổng cho các học viên và chương nghiên cứu khoa học.

Giống như trường Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, UAE có lợi thế trong việc thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao và có năng lực nghiên cứu khoa học.

Các trường đại học vẫn muốn Chính phủ tiếp tục bố trí kinh phí cho các chuyên gia khoa học và công nghệ và đào tạo sau khi thực hiện quyền tự chủ, ông Nhựt nói.

"Chính phủ nên thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho các trường đại học tự chủ để có thể tiếp cận nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) từ các nước khác cho đào tạo và các dự án nghiên cứu", ông nói.

Các trường đại học cũng muốn có sự cho phép để thiết lập chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với năng lực đào tạo của mình, ông nói.

Tại một hội thảo gần đây về xem xét đào tạo tại các trường đại học và cao đẳng trong năm 2014-2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, việc phân bổ ngân sách cho các trường đại học tự chủ, đặc biệt là nghiên cứu khoa học của mình, vẫn sẽ được tiếp tục.

"Tôi mong rằng ngày càng có nhiều trường đại học thực hiện quyền tự chủ, vì nó là quyền của họ và cung cấp cho họ những lợi ích" ông Đàm cho biết.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết, Bộ sẽ tạo ra nhiều chính sách để giúp các trường đại học thực hiện quyền tự chủ.

Trong giai đoạn 2016-2017, Bộ cũng sẽ cung cấp thêm quyền cho các trường đại học, một trong số đó là quyền tự chủ trong tuyển sinh, ông Ga cho biết.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục