Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các trường tiểu học vật lộn với quy định mới

Các trường tiểu học vật lộn với quy định mới

08/10/2015
Mức trung cấp

Primary schools struggle with new regulations

Headmasters of many primary schools in HCM City have described new regulations as ‘impractical’.

They said it was also difficult to apply the ‘self-management board’ model as requested because there are up to 40 students in every class.

Minh also said that it was unreasonable to stipulate that school headmasters must have two teaching hours a week. 

“When can headmasters give lessons if there is a head teacher in every class?” he asked.

The headmaster of a primary school in Phu Nhuan district also said the requirement on headmasters’ teaching hours was not feasible.

“We have to dodge the laws. The meetings between headmasters and students at weekly flag-saluting ceremony will be considered the headmasters’ teaching hours,” she said.

The new regulations stipulate that there should be 35 students in a standard class. At least 98 percent of primary schools in HCM City do not meet the standards.

The new regulations stipulate that primary school teachers must finish pedagogical intermediate schools (two-year training) at least. 

However, Nguyen Nghia Dung, deputy head of the Tan Binh district Education and Training Sub-department, said that pedagogical intermediate schools no longer exist. 

Some schools in HCM City have appointed ‘chairs’ and ‘vice chairs’ of the classes’ management boards instead of the old titles ‘monitors’ or ‘vice monitors’ as requested by the new regulations.

However, a teacher said she does not think the self-management board and ‘chair’ titles are a good idea, though she still has to appoint students to the positions as requested.

“The titles are not suited to primary school students,” she said

The teacher said that education experts who compiled the new regulations might not have deep knowledge about children at the age of 6 or 7.

“Monitor and vice monitor are the best titles to be assigned to students at these ages,” she said.

“It is clear that not all students in class can work as ‘chairs’ before the academic year finishes because there are 40-45 students in every class,” a teacher said.

“As a result, many students may envy their friends who have the chance to work as ‘chairs’,” she said.

Giving more ‘power’ to primary school students, lowering the required standards on primary school teachers and changing the ways of criticizing and complimenting students are all measures the Ministry of Education and Training has tried to implement to revolutionize education in the country.

NLD

Source: VIETNAMNET

 

 

Các trường tiểu học vật lộn với quy định mới

Hiệu trưởng của nhiều trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh đã mô tả quy định mới này là 'không thực tế'.

Họ cho rằng cũng rất khó để áp dụng mô hình 'tự quản lý' theo yêu cầu vì có đến 40 học sinh trong mỗi lớp.

Ông Minh cũng nói rằng rất bất hợp lý để quy định rằng các hiệu trưởng trường phải có hai giờ giảng dạy trong một tuần.

"Khi nào các hiệu trưởng có thể giảng bài học nếu có một giáo viên đứng đầu ở mỗi lớp?" ông hỏi.

Hiệu trưởng của một trường tiểu học ở quận Phú Nhuận cũng cho biết yêu cầu về giờ dạy của hiệu trưởng là không khả thi.

"Chúng tôi phải tránh điều luật. Các cuộc họp giữa hiệu trưởng và học sinh tại buổi lễ chào cờ hàng tuần sẽ được coi là giờ dạy của Hiệu trưởng" cô nói.

Quy định mới quy định rằng phải có 35 học sinh trong một lớp học tiêu chuẩn. Ít nhất 98% các trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh không đáp ứng được tiêu chuẩn.

Quy định mới quy định rằng giáo viên tiểu học ít nhất phải hoàn thành bậc trung cấp sư phạm (đào tạo hai năm).

Tuy nhiên, ông Nguyễn Nghĩa Dũng, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình cho biết, các trường trung cấp sư phạm không còn tồn tại.

Một số trường học tại TP HCM đã bổ nhiệm 'chủ tịch' và 'phó chủ tịch' cho các lớp học thay vì các chức danh cũ là 'lớp trưởng hoặc 'lớp phó' theo yêu cầu của quy định mới.

Tuy nhiên, một giáo viên cho biết, cô không nghĩ rằng ban tự quản lý và danh hiệu "chủ tịch" là một ý tưởng tốt, mặc dù cô vẫn phải cử học sinh vào các vị trí theo yêu cầu.

"Các danh hiệu không phù hợp với học sinh tiểu học" cô nói

Các giáo viên nói rằng các chuyên gia giáo dục và nhà biên soạn các quy định mới có thể không có kiến thức sâu về trẻ em ở độ tuổi 6 hoặc 7.

"lớp trưởng và lớp phó là những danh hiệu tốt nhất để giao cho học sinh ở lứa tuổi này" cô nói.

"Rõ ràng là không phải tất cả học sinh trong lớp học có thể làm việc như là một 'chủ tịch' trước khi kết thúc năm học vì có 40-45 học sinh trong mỗi lớp" một giáo viên nói.

"Kết quả là, nhiều học sinh có thể ghen tị với bạn bè của mình người đã có cơ hội để làm việc như 'chủ tịch'" cô nói.

Đặt thêm 'quyền lực' cho học sinh tiểu học, hạ thấp các yêu cầu tiêu chuẩn về giáo viên trường tiểu học và thay đổi cách thức chỉ trích và khen ngợi học sinh là tất cả các biện pháp mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cố gắng để thực hiện cuộc cách mạng cải cách ở trong nước.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục