Bài viết liên quan:

The Belly and the Members

ONE fine day it occurred to the Members of the Body that they were doing all the work and the Belly was having all the food. So they held a meeting, and after a long discussion, decided to strike work till the Belly consented to take its proper share of the work. So for a day or two, the Hands refused to take the food, the Mouth refused to receive it, and the Teeth had no work to do. But after a day or two the Members began to find that they themselves were not in a very active condition: the Hands could hardly move, and the Mouth was all parched and dry, while the Legs were unable to support the rest. So thus they found that even the Belly in its dull quiet way was doing necessary work for the Body, and that all must work together or the Body will go to pieces.

Cái bụng và những bộ phận trên cơ thể

Vào một ngày đẹp trời nọ, với Các Bộ phận cơ thể chợt nghĩ rằng họ đã làm mọi việc nhờ vậy Bụng có đầy đủ thức ăn. Vì thế chúng tổ chức 1 cuộc họp mặt, và sau cuộc tranh luận dài, chúng quyết định đình công cho tới khi Bụng bằng lòng chia sẻ phần việc thích hợp. Vì thế qua một – hai ngày, Tay từ chối lấy thức ăn, Miệng không chịu làm, và Răng thì không có gì để nhai. Nhưng một hai ngày sau đó, Các Bộ phận bắt đầu nhận thấy rằng bản thân chúng không còn hoạt động được như trước nữa. Tay cử động rất khó khăn, Miệng thì khô và nứt nẻ, trong khi Chân thì không thể trụ vững được. Chúng ngộ ra rằng Bụng đúng là có làm việc mặt dù chỉ nằm đó thôi như vẻ bất động, nếu tất cả chúng không làm việc cùng nhau cơ thể sẽ chết đi"

Dịch bởi Sai Sai

Trung tâm ngoại ngữ CEP

 

Các chủ đề tiếng Anh thông dụng: