Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Cải cách chương trình giảng dạy nhằm giúp học sinh trở thành nhà lãnh đạo tương lai

Cải cách chương trình giảng dạy nhằm giúp học sinh trở thành nhà lãnh đạo tương lai

03/09/2015
Mức trung cấp

Curriculum reforms aim to help students become future leaders

 Associate Professor Van Nhu Cuong speaks to Vietnam Plus about draft Education Curriculum Reforms by the Ministry of Education and Training.

What do you think about the draft Education Curriculum Reforms which were recently made public by the Ministry of Education and Training?

I appreciate the main directions laid down in the reforms, particularly the decision of dividing general education into two stages. The ultimate goal of the reforms is to help students develop virtue and ability.

The reforms are divided into two stages. The first stage is from grade 1 – 9 (O level) and the second stage is from grade 10-12 (A level).

I think this is a rational decision. It helps divide the students into two streams. After finishing the O level, students with good learning capacity will go to the A level and then to universities. These guidelines will help to streamline students' learning and what they learn will be close to their real life.

I totally agree with the decision to eliminate the extra curriculum on military training at the beginning of the school year for students at secondary school (A level).

Regarding the educational objectives as laid down in the reforms, I think they are realistic and specific. This is the first time that the Ministry of Education and Training (MOET) has introduced curriculum reforms with specific criteria covering three virtues and eight abilities for each student.

As an education expert, do you have any suggestions or recommendations regarding the drafting of the reforms?

After reading the draft, I have a few concerns regarding the order of the students' required abilities, and the fostering of students' love for labour and creative activities.

In the draft, the MOET comes up with eight compulsory abilities, namely: self learning, problem solving and creativity, aesthetics, physical education, communication skills, co-operation, maths skills, information technology and mass communications.

In my opinion, some of the abilities could be combined together. For example, we can combine the abilities of self-learning with problem solving and creativity as the ability to look for information and creativity or combine the abilities of communication skills and co-operation into the ability to amicable and co-operative communication.

In addition, I suggest that the MOET should add one ability – the critic. At present, students are weak at critical thinking. Being good at this will help students think independently and be self confident.

The new education curriculum pays more attention to forming students' abilities rather than teachers' transferring their knowledge to the students as at present.

Regarding the three essential virtues that each student should have: honesty, self control and love, I don't have any comments, yet, I want to add one more, i.e. hard work.

Do you think the education curriculum reforms will help turn out a new generation of students with good virtues and knowledge?

This is the ultimate desire of many people. However, to achieve these objectives depends on many factors, including the text books for each subject and the teaching in schools.

I hope writers of text books for primary, secondary and high schools will consider these guidelines as a lodestar for their work.

Last but not least, the MOET should pay attention to giving proper training to teachers on how to use the new text books to achieve targets set for education reforms.

Source: VIETNAMNET

 

 

Cải cách chương trình giảng dạy nhằm giúp học sinh trở thành nhà lãnh đạo tương lai

Giáo sư Văn Như Cương nói với báo Vietnam Plus về dự thảo dạy cải cách giáo dục chương trình giảng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo sư nghĩ gì về dự thảo giáo dục Cải cách Giáo trình mà gần đây đã được công bố bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Tôi đánh giá cao các phương án chính đặt ra trong cải cách, đặc biệt là các quyết định phân chia giáo dục nói chung thành hai giai đoạn. Mục tiêu cuối cùng của cải cách là giúp học sinh phát triển khả năng và đạo đức.

Các cải cách này được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là từ lớp 1-9 (O level) và giai đoạn thứ hai là từ lớp 10-12 (A level).

Tôi nghĩ rằng đây là một quyết định hợp lý. Nó giúp phân chia học sinh thành hai luồng. Sau khi hoàn thành cấp độ O, học sinh có khả năng học tập tốt sẽ đi đến cấp độ A và sau đó đến các trường đại học. Những hướng dẫn này sẽ giúp các luồng học sinh học tập và những gì học được sẽ được gần gũi với thực tế cuộc sống của họ.

Tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định loại bỏ chương trình giảng dạy thêm về huấn luyện quân sự vào đầu năm học cho các học sinh tại trường trung học (A level).

Theo các mục tiêu giáo dục như đã nêu trong các cuộc cải cách, tôi nghĩ rằng chúng rất thực tế và cụ thể. Đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD & ĐT) đưa ra những chương trình cải cách giảng dạy với các tiêu chí cụ thể bao gồm ba hạnh kiểm và tám khả năng của mỗi học sinh.

Là một chuyên gia giáo dục, giáo sư có bất cứ đề nghị hoặc kiến nghị liên quan đến việc soạn thảo các cải cách?

Sau khi đọc bản thảo, tôi có một vài mối lo ngại liên quan đến xếp hạng các khả năng bắt buộc của học sinh, và việc bồi dưỡng tình yêu dành cho lao động và các hoạt động sáng tạo của sinh viên.

Trong dự thảo, Bộ GD-ĐT đi kèm với tám khả năng bắt buộc, cụ thể là: tự học tập, giải quyết các vấn đề và sự sáng tạo, tính thẩm mỹ, giáo dục thể chất, kỹ năng giao tiếp, hợp tác, kỹ năng toán học, công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng.

Theo ý kiến của tôi, một số các năng lực có thể kết hợp được với nhau. Ví dụ, chúng ta có thể kết hợp việc tự học với khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo trong việc tìm kiếm thông tin với sáng tạo, hoặc kết hợp kỹ năng giao tiếp và hợp tác vào khả năng giao tiếp thân thiện và hợp tác.

Ngoài ra, tôi đề nghị Bộ GD & ĐT nên thêm vào khả năng phê bình. Hiện nay, các học sinh khá yếu ở tư duy phê phán. Làm tốt kĩ năng này sẽ giúp học sinh suy nghĩ độc lập và tự tin.

Các chương trình giáo dục mới quan tâm hơn đến việc hình thành các khả năng của học sinh hơn là việc giáo viên chuyển giao kiến thức cho học sinh như hiện nay.

Về ba đức tính cần thiết mà mỗi học sinh cần có: sự trung thực, tự kiểm soát và tình yêu, tôi không có bất kỳ ý kiến nào, tuy nhiên, tôi muốn thêm vào một đức tính đó là làm việc chăm chỉ.

Giáo sư có nghĩ rằng những cải cách chương trình giáo dục sẽ giúp tạo ra một thế hệ học sinh mới với phẩm chất đạo đức tốt và tri thức?

Đây là mong muốn cuối cùng của nhiều người. Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả sách giáo khoa cho mỗi môn học và việc giảng dạy trong các trường học.

Tôi hy vọng các nhà viết sách giáo khoa cho các trường tiểu học, trung học và THPT sẽ xem các nguyên tắc này như là kim chỉ nam cho công việc của họ.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng Bộ GD-ĐT nên chú ý để đào tạo giáo viên cho phù hợp về cách sử dụng những sách giáo khoa mới để đạt được mục tiêu đã đặt ra cho cải cách giáo dục.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục