Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Cải cách thi dẫn đến việc đóng cửa của các trung tâm luyện thi

Cải cách thi dẫn đến việc đóng cửa của các trung tâm luyện thi

23/05/2015
Mức trung cấp

Exam reform leads to closing of exam-preparation centers

The centers usually launch three enrolment campaigns a year, in mid-September, mid-March and early June, when students register for intensive training courses right before the university entrance exams.

The exam preparation center belonging to the HCM City University of Natural Sciences has announced it will start a one-month intensive training course on May 25, which is expected to end on June 28. Each student has to pay VND1.5 million to attend the course.

To date, however, only 40 students have registered for the course.

Pham Hong Danh, director of Vinh Vien University’s Entrance Exam Preparation Center, in said in previous years, 2,000 students each registered for the September and March courses, but now only 500 will enroll.

Danh anticipated a low number of students to register for the upcoming intensive training course.

Nguyen Ngoc Trung, deputy director of the exam preparation center under the HCM City University of Education, also said that the number of learners has dropped by 75%.

Therefore, Trung remains indecisive on whether to organize an intensive training course before the national exam.

Pham Anh Ba from the HCM City Education and Training Department noted that many exam preparation centers have shut down over the last three years because of the new exam mechanism.

He said students nowadays do not have to study too hard because the exam questions are not s difficult as they were in the past.

Students just need to review basic knowledge to be able to answer the questions and pass the exams to university, which they can do at home instead of going to exam preparation centers.

Trung from the HCM City University of Education said in previous years, students from southern provinces had to go to HCM City to attend the national university entrance exams. They also looked for exam preparation centers in the city.

However, things will be different from now on. With the new regulation, students will only have to attend one national exam to finish high school and enter university. They do not have to go to HCM City to attend the exam, but can register to sit the exam in places near their homes.

According to Danh, only 20 percent of students go to such classes nowadays. They have good learning records and want to obtain high marks from the national exam to be eligible to apply for prestigious schools. The other 80 percent of students review the exam themselves or have private tutoring lessons with high school teachers.

Source: VIETNAMNET

 

Cải cách thi dẫn đến đóng cửa các trung tâm chuẩn bị luyện thi .

Các trung tâm này thường khởi động ba chiến dịch tuyển sinh một năm, vào giữa tháng Chín, giữa tháng Ba và đầu tháng Sáu, khi sinh viên đăng ký các khóa học đào tạo chuyên sâu ngay trước khi kỳ thi tuyển sinh đại học.

Các trung tâm luyện thi thuộc Thành phố Hồ Chí Minh Đại học Khoa học Tự nhiên đã thông báo sẽ bắt đầu một khóa học đào tạo chuyên sâu một tháng vào ngày 25, trong đó dự kiến kết thúc vào tháng 28. Mỗi học sinh phải trả 1,5 triệu đồng để tham dự lớp luyện thi đó.

Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 40 sinh viên đã đăng ký cho khóa học.

Phạm Hồng Danh, hiệu trường của trung tâm luyện thi vào đại học của Đại học Vĩnh Viễn, trong biết trong những năm trước đây, 2.000 sinh viên mỗi đăng ký cho khóa học tháng Chín và tháng ba, nhưng bây giờ chỉ 500 sẽ ghi danh.

Danh dự đoán một số ít các sinh viên đăng ký tham gia khóa đào tạo chuyên sâu sắp tới.

Nguyễn Ngọc Trung, Phó giám đốc của trung tâm luyện thi thuộc Đại học thành phố Hồ Chí Minh Giáo dục, cũng cho biết rằng số lượng người học đã giảm 75 %.

Do đó, Trung vẫn thiếu quyết đoán về việc có nên tổ chức một khóa học đào tạo chuyên sâu trước khi kỳ thi quốc gia.

Phạm Anh Ba từ Phòng Đào tạo Thành phố Giáo dục và HCM ghi nhận rằng nhiều trung tâm luyện thi đã đóng cửa trong ba năm qua, do cơ chế thi mới.

Ông cho biết các sinh viên ngày nay không phải học quá khó bởi vì các câu hỏi thi là không khó như chúng trong thời gian trước .

Học sinh chỉ cần ôn tập lại kiến thức cơ bản để có thể trả lời các câu hỏi và vượt qua các kỳ thi vào đại học, nơi mà họ có thể làm ở nhà thay vì đến các trung tâm luyện thi.

Trung từ Đại học Thành phố Hồ Chí Minh Giáo dục cho biết trong những năm trước đây, sinh viên đến từ các tỉnh phía Nam đã phải đi đến Thành phố Hồ Chí Minh để tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học. Họ cũng xem xét cho các trung tâm luyện thi trong thành phố.

Tuy nhiên, mọi thứ sẽ khác nhau từ bây giờ. Với quy định mới, sinh viên sẽ chỉ phải tham dự một kỳ thi quốc gia để hoàn tất trung học và vào đại học. Họ không cần phải đi đến Thành phố Hồ Chí Minh để tham dự kỳ thi, nhưng có thể đăng ký tham dự kỳ thi tại các địa điểm gần nhà của họ.

Theo như ông Danh, chỉ có 20 phần trăm học sinh đến lớp học như ngày nay. Họ có hồ sơ học tập tốt và muốn có được những đánh giá cao từ các kỳ thi quốc gia để có đủ điều kiện để áp dụng cho các trường có uy tín. 80 phần trăm khác của sinh viên tự mình xem lại bài thi hoặc có những bài học dạy kèm riêng với giáo viên trung học.

 

Dịch bởi: nguyenthao

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục