Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Cán bộ xã thăng tiến trong sự nghiệp với bằng giả

Cán bộ xã thăng tiến trong sự nghiệp với bằng giả

17/09/2015
Mức trung cấp

Commune officials advance in their careers with counterfeit degrees

Local government officials have recently been found using counterfeit secondary and high school degrees.

The officials had never finished high school. The diplomas they showed to local authorities were counterfeit degrees provided by a man in the locality who earned his living as a taxi motorbike driver. 

After failing the high school exams many times, the four officials in Tan Phu commune decided to ask for help from a taxi motorbike driver named Dung. 

Just a short time later, Dung gave the four officials diplomas with the signatures of Thai Van Long, who was then the director of the HCM City Education and Training Department.

With the counterfeit high school degrees, the four men received promotions again and again. They were even elected as members of the 2015-2020 commune’s Party Committee.

However, the counterfeit degrees were discovered and can no longer be in office. Those involved were: Pham Van Trieu, who was waiting for approval to become the commune’s chair, Dinh Van Thi, deputy secretary of the commune’s Party Committee, Lu Van Dung, an official of the sub-department for labor, war invalids and social affairs, and Nguyen Van Ky, a propaganda official.

In April 2015, the Phu Vang district Party Committee in Thua Thien-Hue province announced that Le Ngoc Kien, deputy chair of the Phu Thuong Commune People’s Committee, used a counterfeit diploma.

In 2013, Kien was discovered as using counterfeit diploma. The Phu Thuong Commune authorities then asked Kien to return to school and attend exams to get a diploma. However, the second degree Kien submitted to local authorities was once again a counterfeit one.

Kien admitted that he did not return to school to attend lessons as planned, but he decided to prepare for the exam himself. 

An old friend of his, whom he met again in April 2013, helped him get a counterfeit degree after he gave the friend VND3.2 million.

An educator said that counterfeit degrees can be made easily. More and more local officials have been found using counterfeit degrees recently in the provinces of Thanh Hoa, Dak Nong and Nghe An.

Dak Nong agencies have found that 10 officials in Quang Tan commune had bought counterfeit high school degrees. Many of them had held important positions in the local authority until their cheating was discovered.

The Nghe An provincial Department of Interior Affairs in 2014 discovered that 13 officials in seven communes of Thanh Chuong district had not finished general education.

Source: VIETNAMNET

 

 

Cán bộ xã thăng tiến trong sự nghiệp với bằng giả

Nhiều quan chức chính quyền địa phương gần đây đã bị phát hiện sử dụng bằng trung học cơ sở và trung học phổ thông giả.

Nhiều cán bộ đã không học xong trung học. Các bằng cấp họ đã trình bày cho chính quyền địa phương là bằng giả được cung cấp bởi một người đàn ông sống trong vùng làm nghề lái xe ôm.

Sau khi trượt kỳ thi trung học nhiều lần, bốn cán bộ ở xã Tân Phú quyết định nhờ sự giúp đỡ từ một người lái xe ôm tên là Dũng.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Dũng đã đưa ra bốn văn bằng có chữ ký của Thái Văn Long, người sau đó là Cục trưởng Cục Đào tạo Thành phố Giáo dục và HCM.

Với bằng trung học giả, bốn người đàn ông nhận được sự ủng hộ hết lần này đến lần khác. Họ thậm chí đã được bầu làm thành viên Đảng ủy xã 2015-2020.

Tuy nhiên, những bằng cấp giả đã bị phát hiện. Những người tham gia là: Phạm Văn Triệu, đang chờ đợi để trở thành chủ tịch của xã, Đinh Văn Thi, Phó Bí thư Đảng Ủy ban nhân xã, Lữ Văn Dũng, một quan chức của Bộ lao động, thương binh và xã hội, và Nguyễn Văn Kỳ, một quan chức tuyên truyền.

Vào tháng Tư năm 2015, UBND huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã công bố rằng Lê Ngọc Kiên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Thượng, sử dụng bằng tốt nghiệp giả.

Trong năm 2013, Kiên đã bị phát hiện sử dụng văn bằng giả. Các nhà chức trách xã Phú Thượng sau đó yêu cầu ông Kiên trở lại trường học và tham dự các kỳ thi để lấy bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên, văn bằng thứ hai ông Kiên nộp cho chính quyền địa phương đã lại một lần nữa là bằng giả.

Ông Kiên thừa nhận rằng ông đã không trở lại trường học để tham dự bài học theo kế hoạch, nhưng ông đã tự mình chuẩn bị cho kì thi.

Một người bạn cũ của ông gặp ông vào tháng Tư năm 2013, đã giúp ông có được một văn bằng giả sau khi ông đã cho người bạn này 3,2 triệu đồng.

Một nhà giáo dục nói rằng các văn bằng giả có thể được làm dễ dàng. Ngày càng có nhiều quan chức địa phương đã bị phát hiện sử dụng bằng giả gần đây ở các tỉnh như Thanh Hóa, Đắk Nông và Nghệ An.

Các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã phát hiện ra rằng 10 quan chức tại xã Quảng Tân đã mua bằng trung học giả. Nhiều người trong số họ giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền địa phương cho đến khi họ bị phát hiện việc gian lận.

Sở Nội vụ Nghệ An trong năm 2014 đã phát hiện ra rằng 13 quan chức ở bảy xã của huyện Thanh Chương đã không hoàn thành giáo dục bậc phổ thông.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục