Bài viết liên quan:

The boy and the nettles

A Boy, stung by a Nettle, ran home crying, to get his mother to blow on the hurt and kiss it.

"Son," said the Boy's mother, when she had comforted him, "the next time you come near a Nettle, grasp it firmly, and it will be as soft as silk."

Whatever you do, do with all your might.

Source: Library of Congress Aesop Tales

 

 

Cậu bé và những cây tầm ma

Một cậu bé, bị đâm bởi một cây tầm ma, vừa chạy về nhà vừa khóc, kêu mẹ thổi và hôn lên vết đâm.

"Này con", mẹ cậu bé nói, sau khi đã an ủi cậu bé, "lần sau, khi đến gần một cây tầm ma, hãy nắm nó thật chặt và nó sẽ mềm như lụa".

Bất kể việc gì bạn làm, hãy làm bằng tất cả khả năng mình có.

 

Dịch bởi: ktlqai