Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Câu chuyện “Thánh Gióng” trong SGK gây ra cơn bão tranh luận

Câu chuyện “Thánh Gióng” trong SGK gây ra cơn bão tranh luận

16/04/2015
Mức căn bản

Thanh Giong (Saint Giong), a well-known Vietnamese mythical folk hero, has become the subject of debate among parents and educators

Vietnam, textbook, education reform, Saint Giong

The paragraph was an excerpt from a book of Nguyen Dinh Thi, a famous Vietnamese writer, who wrote about Saint Giong after reading the folk tale.

​The parents believe that the textbook compilers distorted the history and image of Saint Giong, who is a hero in Vietnamese thoughts. 

They fear that the false information in the textbook will spoil the image of the national hero and lead to students' misunderstanding about the nation's struggle against invaders.

Under traditional school of thought, Giong is a giant hero, who rides on an iron horse leading Van Lang (the old name of Vietnam) to victory against invaders.

In the folk tale, Giong and his iron horse ascend to Heaven after defeating the An tribe, and he becomes one of The Four Immortals. 

The Saint Giong Festival has been held since the defeat against the An, and it officially became a national holiday in the 11th century during the dynasty of King of Ly Thai To, the founder of the Ly Dynasty.

The folk hero is a popular subject for nationalist poet and writers.

In Thi's work, Giong is not an immortal hero, but lived in the human world, and as a human, he was injured and then died. 

Ta Thi Anh, headmaster at the Quang Loc Primary School, said she was surprised to see the paragraph found in the textbook, compiled under the new international model of learning, known as VNEN.

VNEN has been used in a pilot program at 2,000 primary schools in 63 provinces and cities for the last three years.

Professor Ha Minh Duc, a renowned literary critic, explained that the paragraph simply showed Thi's "literary feelings" about the Saint Giong Folk tale. In this case, Thi did not try to relate the content of the Saint Giong Folk tale.

A parent, in his email to VietNamNet, wrote that he believes the story was a good idea to introduce Thi's work to students.

"This may prompt students to think beyond the folk tale that they heard in childhood, which would help stimulate their imagination and creativity, one of the most important goals for Vietnam's education," he wrote.

By: Van Chung (Vietnamnet)

 

 

Câu chuyện "Thánh Gióng" trong SGK gây ra cơn bão tranh luận giữa các bậc phụ huynh và các nhà giáo

Đoạn văn trên là một trích đoạn từ cuốn sách của Nguyễn Đình Thi, một tác giả nổi tiếng người Việt Nam, ông đã viết về Thánh Gióng sau khi đọc câu chuyện dân gian này.

Bậc Cha Mẹ cho rằng những người biên soạn cuốn sách giáo khoa này đã xuyên tạc lịch sử và hình ảnh của Thánh Gióng, vị anh hùng trong suy nghĩ của người Việt Nam.

Họ lo sợ rằng những thông tin sai lệch của cuốn sách sẽ làm hỏng hình ảnh của vị anh hùng dân tộc và dẫn đến sự hiểu sai của học sinh về cuộc đấu tranh của đất nước chống lại quân xâm lược.

Theo lối suy nghĩ truyền thống, Thánh Gióng là một anh hùng cao lớn, cưỡi con ngựa sắt và dẫn dắt nước Văn Lang (tên khi xưa của Việt Nam) chiến đấu chống lại quân xâm lược.

Trong câu chuyện dân gian, Gióng và con ngựa sắt của ông bay lên trời sau khi đánh bại lũ giặc Ân và trở thành một trong bốn vị thần bất tử.

Lễ hội Thánh Gióng đã được tổ chức từ khi đánh đuổi được giặc Ân, và chính thức trở thành ngày lễ quốc gia trong thế kỷ thứ 11 trong suốt triều đại của vua Lý Thái Tổ, người tạo dựng triều đại Nhà Lý.

Anh hùng dân gian là đề tài phổ biến đối với những nhà văn, nhà thơ của dân tộc

Trong mô tả của tác giả Thi, Thánh Gióng không phải một anh hùng bất tử mà sống trong thế giới loài người, và giống như con người ông đã bị thương và chết.

Tạ Thị Anh, hiệu trưởng tại trường tiểu học Quang Lộc cho biết, cô rất ngạc nhiên khi xem đoạn văn trong sách giáo khoa, được biên soạn theo mô hình học tập quốc tế mới, được gọi là mô hình VNEN.

VNEN đã được sử dụng trong một chương trình thử nghiệm tại 2000 trường tiểu học trên 63 tỉnh và thành phố trong khoảng 3 năm.

Giáo sư Hà Minh Đức, một nhà phê bình văn học nổi tiếng, giải thích rằng đoạn này đơn giản chỉ là "cảm xúc văn học" về câu chuyện dân gian Thánh Gióng . Trong trường hợp này, Thi đã cố gắng không liên hệ đến nội dung của câu chuyện Thánh Gióng dân gian.

Một phụ huynh trong email gửi đến báo VietNamnet, đã viết rằng ông tin rằng câu chuyện là một ý tưởng tốt để giới thiệu tác phẩm của Thi cho học sinh.

"Điều này khiến học sinh phải nghĩ xa hơn về câu chuyện dân gian mà chúng được nghe trong thời thơ ấu, sẽ giúp kích thích trí tưởng tượng và sáng tạo của chúng, một trong những mục tiêu quan trọng nhất đối với giáo dục của Việt Nam" ông viết.

Dịch bởi: lethinh, cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục