Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến: Pháp luật (Laws)

Laws

Without laws the world would end. OK, maybe the actual Earth might not end, but life as we know it would end.

We'd all end up fighting and killing each other. It would become the survival of the strongest, or perhaps the survival of the nastiest.

If there were no laws, people could do anything. There'd be no police or courts to keep control. Law is very important.

It keeps order in our society. Our laws started thousands of years ago. Many of today's laws were made centuries ago.

New laws need to be made every day. Especially in today's world, where the Internet is so important. It's very difficult to keep laws up to date with new developments.

The latest area of law is intellectual property. It's important that people's ideas are protected.

Source: Listen A Minute

 

 

Pháp luật

Nếu không có pháp luật thế giới sẽ kết thúc. Ok, có lẽ thực tế Trái Đất có thể không kết thúc, nhưng cuộc sống như chúng ta đã biết sẽ kết thúc.

Chúng tôi đều muốn kết thúc tất cả các cuộc chém giết lẫn nhau. Điều đó sẽ trở thành sự tồn tại của kẻ mạnh nhất hoặc có lẽ là sự sống còn của những kẻ tàn ác nhất.

Nếu không có luật pháp, mọi người có thể làm bất cứ điều gì. Sẽ không có cảnh sát hay tòa án để giữ trật tự. Pháp luật rất quan trọng.

Luật pháp giữ trật tự trong xã hội của chúng ta. Pháp luật của chúng ta bắt đầu từ hàng ngàn ngăm trước. Nhiều luật lệ ngày nay được tạo cách đây nhiều thế kỷ.

Điều luật mới cần được thực hiện mỗi ngày. Đặc biệt trong thế giới ngày nay, nơi mà internet ngày càng quan trọng. Thật khó để giữ những điều luật với những phát triển mới hiện nay.

Chức năng mới nhất của pháp luật là luật sở hữu trí tuệ. Điều quan trọng là ý tưởng của mọi người được bảo vệ.

 

Dịch bởi: Hoài Thương