Bài viết liên quan:

Ask yourself the right questions to get over a fear of failure

Ask Yourself the Right Questions to Get Over a Fear of Failure

No matter who you are, you've failed plenty of times in your life. Chances are, you're afraid of doing it again. Over at Fast Company, author Warren Berger outlines six questions to ask yourself to kill those fears.

Berger goes into each of these a lot deeper, but the six questions are pretty straight-forward what if scenarios:

     1. What would you attempt to do if you knew you could not fail?

     2. What if I fail—how will I recover?

     3. What if I do nothing?

     4. What if I succeed?

     5. What's truly worth doing, whether you fail or succeed?

     6. In this failure, what went right?

Of course, all kinds of variations on this questions are out there. Head over to Fast Company for a few more ideas on coping with potential failure.

By: Thorin Klosowski (Life hacker)

 

 

Những câu hỏi cho chính bạn để vượt qua nỗi lo sợ sự thất bại.

Không quan trọng bạn là ai, bạn đã từng thất bại rất nhiều lần trong cuộc sống của bạn. Có khả năng bạn sẽ sợ làm điều đó một lần nữa. Trong cuống sách Fast Company, tác giả Warren Berger đã đưa ra 6 câu hỏi để bạn tự hỏi mình để 'giết chết' những nỗi sợ hãi.

Berger nghiên cứu sâu vào từng phần, nhưng 6 câu hỏi này khá thẳng thắn và ai biết chuyện gì sẽ xảy ra:

1. Bạn sẽ cố gắng làm những điều gì nếu bạn biết bạn không thể thất bại?

2. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thất bại, tôi sẽ làm thế nào để vượt qua nó?

3. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chẳng làm gì cả?

4. Sẽ như thế nào nếu tôi thành công?

5. Có thực sự đáng để làm dù cho bạn thất bại hay thành công?

6. Trong sự thất bại đó, có những gì đã đúng?

Tất nhiên nhiều kiểu biến thể của những câu hỏi này đã tồn tại rồi. Fast Company còn cho biết thêm một vài ý tưởng đế đối phó với khả năng thất bại.

 

Dịch bởi: cepquynh