Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Tế bào bất tử

Bài viết này được sử dụng như một phần trong các chủ đề tiếng Anh về Những khám phá quan trọng, các phát minh làm thay đổi thế giới. Bài học được đăng trên hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

Immortal cells

We all know someone who has benefitted from the advances of modern medicine: a child who has received a life saving vaccine; a cancer patient who has received chemotherapy; a baby born through in vitro fertilization. But what most of us don't know is that all of these medical advances have come to us courtesy of one woman's cells.

On October 4th, 1951, a 31-year-old woman named Henrietta Lacks died of cervical cancer. Henrietta was buried in an unmarked grave, and her legacy was largely forgotten. But cells harvested from her tumour lived on to do something incredible. They became the first "immortal" cells in history. Henrietta's cells – known as HeLa cells – were grown in a way that allowed them to live on outside of the human body, and to reproduce indefinitely.

HeLa cells opened up a new world of possibility for scientists. The cells allowed them to understand disease like never before. And eventually scientists used HeLa cells to make some of the most important medical advances in history.

While Henrietta's cells were changing the face of modern medicine, the family she had left behind was kept in the dark. Henrietta's husband and five children had no idea that the HeLa cells were providing the key to multiple medical breakthroughs.

It was a chance encounter with a medical researcher that led to the family's discovery of Henrietta's legacy. When the researcher said that he was working with the cells of a woman named Henrietta Lacks, the family was shocked. They discovered that Henrietta's cells had been harvested without anyone knowing. And they discovered how her cells had been crucial to countless scientific breakthroughs. This was the immortal legacy of their mother.

While it took decades for Henrietta's story to emerge, her amazing legacy has finally been recognized. In place of her unmarked grave, her family built a memorial. Henrietta'stombstone now remembers her as a woman who 'touched the lives of many'.

Over the years, scientists have grown over 20,000 kilograms of HeLa cells. And through these cells, they've learned a great deal about biology, disease and medicine. They have helped to cure diseases, produce vaccines, pioneer medical treatments, and ultimately save lives. And behind all of these lives saved is an African American tobacco farmer and mother of five, who history has forgotten.

Source: DeepEnglish

Các tế bào bất tử

Chúng ta đều được hưởng thụ lợi ích từ những tiến bộ của y học hiện đại: trẻ em được tiêm vắc-xin an toàn; bệnh nhân ung thư được điều trị hóa trị; các em bé chào đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Nhưng hầu hết mọi người đều không biết rằng tất cả những tiến bộ y học này đến từ tế bào của một người phụ nữ.

Ngày 04 tháng 10 năm 1951, một phụ nữ 31 tuổi tên là Henrietta Lacks đã chết vì ung thư cổ tử cung. Henrietta được chôn cất dưới mộ và di sản cô để lại dường như đã bị lãng quên. Nhưng các tế bào lấy từ khối u của cô vẫn tồn tại để làm một điều không thể tin được. Chúng trở thành những tế bào "bất tử" đầu tiên trong lịch sử. Tế bào của Henrietta - được gọi là các tế bào HeLa - được nuôi cấy một cách đặc biệt cho phép chúng có thể sống bên ngoài cơ thể con người và tái sinh vô thời hạn.

Tế bào HeLa đã mở ra một thế giới mới về khả năng cho các nhà khoa học. Các tế bào này giúp họ hiểu những căn bệnh hơn bao giờ hết. Và rồi các nhà khoa học đã sử dụng các tế bào Hela để tạo ra một trong những tiến bộ y học quan trọng nhất trong lịch sử.

Trong khi các tế bào của Henrietta thay đổi bộ mặt y học hiện đại thì gia đình cô vẫn không tin vào điều đó. Chồng của Henrietta và năm đứa con không nghĩ rằng các tế bào HeLa là chìa khóa để tạo ra nhiều đột phá của thuốc.

Gia đình của Henrietta chỉ khám phá ra điều này sau một cuộc gặp gỡ tình cờ với một nhà nghiên cứu y tế. Khi nhà nghiên cứu cho biết ông ta đã làm việc với các tế bào của một phụ nữ tên là Henrietta Lacks, gia đình đã bị sốc. Họ phát hiện ra rằng các tế bào của Henrietta đã bị lấy đi mà không ai biết. Và họ cũng phát hiện ra các tế bào của cô mang tính quyết định cho vô số những đột phá khoa học. Đây là di sản bất tử của mẹ chúng.

Mất nhiều thập kỷ câu chuyện của Henrietta mới xuất hiện nhưng cuối cùng di sản tuyệt vời cô để lại đã được công nhận. Ở nơi cô yên nghỉ, gia đình đã cho xây dựng một đài tưởng niệm. Bây giờ, bia mộ của Henrietta nhắc chúng ta nhớ đến cô ấy như 'người giúp cứu sống rất nhiều người'

Qua nhiều năm, các nhà khoa học đã phát triển hơn 20.000 kg tế bào HeLa. Và thông qua các tế bào này, họ biết được rất nhiều điều về sinh học, bệnh tật và y khoa. Chúng giúp trong việc chữa bệnh, sản xuất vacxin, đi tiên phong trong phương pháp điều trị y tế và cuối cùng là cứu mạng sống. Đằng sau tất cả những người được cứu sống là một nông dân trồng thuốc lá người Mỹ gốc Phi và là mẹ của năm đứa con, một người đã bị lịch sử lãng quên.

 

Dịch bởi: cepnguyen