Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Tôi rất kính trọng bạn

I take my hat off to you

Abraham Lincoln, the 16th president of the United States, is most famous for his leadership during the American Civil war, his decision to free the slaves in 1863, and his eventual assassination. What gets less attention is his hat.

Lincoln was already a giant at 193 cm. During his time, the average height was 172 cm, so he didn't need any help standing out from the crowd. Despite his stature, he chose to wear a high top hat.

"Keep it under your hat" is an idiom that means, keep it a secret, but it was no secret that Lincoln used his hat as storage. He would often keep his papers inside his hat, and publicly remove them during speeches.

There is also an English expression "to take your hat off". For example, "I was impressed with her willingness to 'go the extra mile'. I take my hat off to her." To take your hat off is a sign of respect. According to one story, Lincoln once created a bit of a scandal by taking his hat off. While visiting the southern capital of Richmond, Virginia after the war, an elderly black man removed his hat and bowed. Lincoln returned the courtesy by removing his hat and bowing as well. Of course, at this time in US history, to show that level of respect to a black man was turning the social order upside down.

Lincoln bought his hat from J. Y. Davis. We know this because the hat maker's name is sewn inside the hat. In addition to an original band of fabric that came with the hat, there was an unusual second band of fabric wrapped around it. Lincoln added this to the hat in memory of his son who died of Typhoid.

Lincoln was wearing this same hat, when he entered the Ford theater on the day of his death. As he entered the theater, the orchestra played "Hail to the Chief." Lincoln removed his hat and sat down. Moments later John Wilkes Booth, a Confederate soldier, approached him from behind and shot him dead. Lincoln's hat didn't 'make the man', but it is forever a part of his image and legend. His hat now sits on display in the Smithsonian Museum in Washington DC.

Source: Deep English

 

 

Tôi rất kính trọng bạn

Abraham Lincoln, vị tổng thống thứ 16 của nước Mỹ, nổi tiếng với tài lãnh đạo trong suốt cuộc chiến tranh nội chiến Mỹ với quyết định giải phóng nô lệ vào năm 1963 và vụ ám sát cuối đời của ông. Thứ ít được chú ý đến chính là chiếc mũ của ông ấy.

Lincoln đã là một người to lớn với chiểu cao 193 cm. Trong quãng thời gian này, chiều cao trung bình là 172 cm, vì vậy ông ấy lúc nào cũng nổi bật trong đám đông. Mặc dù có vóc dáng như vậy, ông ấy vẫn đội chiếc mũ vành cao.

"Ngã mũ trước ai đấy" là một thành ngữ có ý nghĩa, chiếc mũ giống như một nơi để giữ bí mật, nhưng không có bí mật nào mà Lincoln muốn ử dụng chiếc mũ để che đậy. Ông ấy muốn dùng nó để đựng giấy tờ và tháo mũ một cách công khai khi nói chuyện .

Đây cũng là sự diễn đạt trong tiếng anh: "Hãy cởi nón của bạn ra". Ví dụ như : tôi đã tạo ấn tượng lớn trước một cô gái. Tôi cởi nón trước cô ấy. "Cởi nón ra là một dấu hiệu của sự tôn trọng nhau . Theo một câu chuyện, Lincoln từng tạo ra một chút scandal bằng cách lấy chiếc mũ của mình xuống khi đến thăm thủ phủ miền Nam Richmond, Virginia sau chiến tranh, một người đàn ông da đen lớn tuổi đã bỏ mũ ra và cúi đầu trước ông. Lincoln đáp lại lịch sự bằng cách tháo mũ và cúi chào giống vậy. Tất nhiên, vào thời điểm này trong lịch sử Hoa Kỳ, việc tôn trọng một người da đen là một điều khó chấp nhận.

Lincoln đã mua chiếc mũ của ông từ hảng J. Y. Davis. Chúng tôi biết điều này bởi vì tên của nhà sản xuất mũ được khâu bên trong mũ. Bên ngoài chiếc mũ vải được kẻ đường viền độc đáo, có một đường viền đặc sắc thứ hai bọc xung quanh nó. Lincoln đã thêm chi tiết này vào mũ để tưởng nhớ của con trai ông đã chết vì bệnh thương hàn.

Lincoln đã đội một chiếc mũ này, khi ông bước vào nhà hát Ford vào ngày mất của ông. Khi ông bước vào nhà hát, dàn nhạc chơi bài " Hail to the Chief. " Lincoln bỏ mũ ra và ngồi xuống. Ít phút sau, John Wilkes Booth, một người lính miền Nam, tiến đến gần ông ta từ phía sau và bắn chết ông . Chiếc mũ Lincoln không " làm nên lịch sử cho ông , nhưng nó mãi là một phần hình ảnh và huyền thoại về ông. Mũ của ông bây giờ được trưng bày trong Bảo tàng Smithsonian ở Washington DC.

 

Dịch bởi: cui_khom_oxi_hoa_khu, nguyenthao