Bài viết liên quan:

Nghe bài nói mẫu về chủ đề tiếng Anh phổ biến | Thực hành đọc (Reading Activities)

Đây là một bài học nằm trong chủ đề tiếng Anh Getting the message across (truyền tải thông điệp), được Ce Phan biên soạn và giới thiệu trong hệ thống Timeline Learning.

Reading Activities

Do you like doing reading activities in class? What are reading activities? Does your teacher explain that you are going to do a reading activity?

Reading activities are important. They prepare you to read a text. There are many kinds of reading activities. These can include doing a vocabulary activity on difficult words, looking at pictures, doing a quiz.

Anything that helps you understand a reading passage is useful. I’m a teacher. I often wonder whether students like these activities. I’d really like to know how much they help.

Reading activities seem to take more time than the actual reading. Maybe if you read the reading three times, you’d understand it better, without doing reading activities.

Source: Listen A Minute

 

Thực hành đọc

Bạn có thích thực hành những bài đọc trong lớp? Các bài thực hành đọc là gì? Giáo viên của bạn có giải thích cách bạn sẽ làm một bài thực hành đọc không?

Thực hành đọc rất quan trọng. Họ chuẩn bị cho bạn để đọc một đoạn văn. Có nhiều dạng bài thực hành đọc. Đây cũng có thể bao gồm làm các bài thực hành liên quan đến từ vựng với những từ khó, nhìn vào hình ảnh, làm một bài kiểm tra.

Bất cứ thứ gì giúp bạn hiểu đọc hiểu một đoạn văn là rất hữu ích. Tôi là một giáo viên. Tôi thường tự hỏi xem liệu sinh viên có thích những bài thực hành. Tôi thực sự muốn biết chúng sẽ giúp ích nhiều như thế nào.

Thực hành đọc dường như mất nhiều thời gian hơn so với đọc sách thực tế. Có lẽ nếu bạn đọc đi đọc lại ba lần, bạn sẽ hiểu nó hơn, mà không cần làm thực hành đọc.

 

Dịch bởi: GiangLe