Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Đọc (Reading)

Reading

Reading is one of the greatest pleasures in life. I would be lost if I didn’t have a good book to read. I can’t remember any time in my life when I wasn’t reading something.

I guess you could call me a bookworm. I’ve always got my head buried in a book. I think reading is more than just a hobby. It’s a part of who we are.

We learn many things about the world from books. We entertain ourselves with great novels from all over the world, and from the past. Even novels from hundreds of years ago are a great read.

You notice how much reading is part of us when you sit on a train. Everyone has a book, magazine, or nowadays, a computer. Everyone seems lost in their own world. The world of reading is not a bad place to be lost in.

Source: Listen A Minute

 

 

Đọc

Đọc là một trong những thú vui tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Tôi cũng sẽ mất nếu như tôi không có một cuốn sách hay để đọc. Tôi không thể nhớ bất cứ thời gian nào trong cuộc đời của tôi khi mà tôi không đọc cái gì

Tôi đoán được rằng bạn sẽ gọi tôi là một đứa mọt sách. Tôi cũng luôn luôn vùi đầu vào một quyển sách nào đó. tôi nghĩ đọc sách nhiều cũng là một thói que. Đó là một phần nói về chúng ta là ai

Chúng ta biết được nhiều thứ trên thế giới thông qua những quyển sách. Chúng ta tiêu khiển cho bản thân với những quyển tiểu thuyết nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới, và từ quá khứ. Thậm chí có những cuốn tiểu thuyết cách đây hàng ngàn năm được đọc là một điều tuyệt vời

Bạn nhận thấy được con người của chính mình từ việc đọc sách nhiều khi bạn ngồi trên một chuyến tàu. Mỗi nguwoif có một quyển sách, tạp chí, hay ngfy nay là một chiếc máy tính. Mọi người dường như mất đi thế giới riêng của chính mình. Thế giới của việc đọc sách không phải là một nơi tồi tệ cho việc đánh mất

 

Dịch bởi: GiangLe03111990