Bài viết liên quan:

English

I'm a bit shy when I have to speak in English. I'm a little worried about making mistakes. I also still lack confidence.

Many of my friends don't worry about mistakes. They just talk and talk. They always get their message across, even if their grammar is wrong.

I think this is the best thing to do. My teacher always says it's best to learn by doing. If I don't try to speak English, I'll never be able to use it when I need it.

One thing I started doing recently was talking to myself. I have short conversations with myself. I think it works.

I also make short stories about people and say them aloud. I do this in my room, of course. People would think I'm crazy if I did it in class or on the train.

 

Tiếng Anh

Tôi có chút mắc cỡ khi phải nói tiếng Anh. Tôi có chút lo lắng khi bị mắc lỗi.Tôi vẫn thiếu tự tin.

Nhiều người bạn của tôi không lo lắng về lỗi sai. Họ chỉ nói và nói thôi. Họ luôn nói thẳng vào ý chính, thậm chí ngữ pháp của họ sai.

Tôi nghĩ đây là điều tốt nhất cần làm. Thầy tôi luôn nói cách tốt nhất để học là thực hành.Nếu không cố gắng nói tiếng Anh, tôi sẽ không thể nào dùng nó khi cần.

Một điều mà tôi bắt đầu làm gần đây là nói chuyện với chính mình. Tôi có những bài đàm thoại ngắn với chính mình. Tôi nghĩ là nó có tác dụng.

Tôi cũng viết những câu chuyện ngắn về mọi người và đọc chúng thật to. Dĩ nhiên là tôi thực hiện việc này ở trong phòng mình. Mọi người sẽ nghĩ rằng tôi điên nếu tôi làm việc này trong lớp hay trên tàu lửa.

 

Dịch bởi: Ce Phan