Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề: Chàng trai phù thủy (Harry Potter)

TopicHarry Potter

Harry Potter is a boy wizard who has taken over the world. He is everywhere. No one had heard of Harry Potter before 1997. That's when J.K. Rowling published her first book. She's the creator of Harry Potter. The first novel was called 'Harry Potter and the Philosopher's Stone' and it became an amazing success. Everyone was talking about it and Harry became an overnight phenomenon. Six more Harry Potter books followed and they all became best sellers. People went crazy over every new book. My friends waited overnight outside a bookstore to make sure they got their copy of the latest book. My friends are 40 years old! Harry Potter is now a global industry, with movies and merchandise of all kinds. It's amazing how big he is.

 

Chủ đề: Chàng trai phù thủy Harry Potter

Harry Potter là một chàng trai phù thủy đã tiếp quản thế giới. Anh ấy có mặt ở mọi nơi. Không ai nghe nói về Harry Potter trước năm 1997. Đó là khi J.K Rowling  phát hành ra cuốn sách đầu tiên của cô ấy. Cô ấy là người sáng tạo ra Harry Potter. Tiểu thuyết đầu tiên là " Harry Potter và hòn đá phù thủy" và nó đã thành công đáng kinh ngạc. Mọi người đều nói về nó và Harry Potter đã trở thành một người phi thường. Theo sau đó là hơn sáu cuốn sách Harry Potter và tất cả đều bán chạy nhất. Mọi người càng say mê sau mỗi cuốn sách mới. Những người bạn của tôi chờ suốt đêm ngoài cửa hàng sách để chắc chắn rằng họ có bản sách mới nhất. Những người bạn của tôi đã 40 tuổi! Harry Potter bây giờ là một thương hiệu toàn cầu, với điện ảnh và đủ loại sản phẩm khác nữa. Như vậy cũng đủ biết cái tên Harry Potter thật đáng kinh ngạc như thế nào.

Dịch bởi: Ân Huệ

Trung tâm Anh ngữ CEP Bình Thạnh

 

 

Đọc các chủ đề tiếng Anh phổ biến kháctại đây

 

Trắc nghiệm chủ đề tiếng Anh- Harry Potter

1. Harry Potter is a ______________ who has taken over the world. He is everywhere. No one had heard of Harry Potter before 1997

 superman

boy wizard

shepherd boy

2. That's when J.K. Rowling ______________ her first book. She's the creator of Harry Potter. The first novel was called 'Harry Potter and the Philosopher's Stone' and it became an amazing success.

 publishing

has been published

 published

3. Everyone was talking about it and Harry became an ______________ . Six more Harry Potter books followed and they all became ______________.

 overnight phenomenon …..  best sellers

 old audiences …..  famous

 audit ….. future books

4. People went crazy over every ______________. My friends waited overnight outside a ______________to make sure they got their copy of the latest book.

 version …..  shop

 new book …..  bookstore

 device ….. head quater

5. My friends are 40 years old! Harry Potter is now a ______________ , with movies and ______________ of all kinds. It's amazing how big he is.

 global industry ….. merchandise

 global market ….. books

 world industry ….. advertiserments