Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề: Tiếp thị (Marketing)

TopicMarketing

Marketing is a funny thing. Sometimes I like it, other times I hate it. There is definitely an art to marketing. Some of the advertising campaigns you see are the work of a genius. Someone has thought of a great idea, slogan and advertising campaign to sell us or tell us something. I like it when I can see the creativity. There are other kinds of marketing that make me angry. Ads and campaigns that are directed at children make my blood boil – especially the McDonalds ads that do not mention food, but show lots of free, cheap toys. I also hate viral marketing – that's when you receive spam mail trying to sell you something. I also get annoyed with marketing campaigns that have slogans that are just untrue, like smoking is cool.

Chủ đề: Tiếp thị

Tiếp thị là một điều gì đó khôi hài. Đôi khi tôi thích, đôi khi tôi không thích nó. Chắc chắn có một nghệ thuật cho việc tiếp thị. Một số chiến dịch quảng cáo mà bạn thấy là công việc của một thiên tài. Vài người đã suy nghĩ ra ý tưởng lớn, khẩu hiệu và chiến dịch quảng cáo để mà bán chúng hoặc cho chúng tôi biết một cái gì đó. Tôi thích nó khi tôi có thể nhìn thấy được sự sáng tạo. Có những kiểu tiếp thị làm tôi bực mình. Quảng cáo và chiến dịch hướng tới trẻ em làm tôi sôi máu – đặc biệt là quảng cáo của McDonalds không đề cập đến thực phẩm, mà chỉ nêu ra nhiều cái miễn phí , đồ chơi giá rẻ. Tôi cũng ghét tiếp thị lan truyền- là khi bạn nhận được thư  rác đang cố gắn bán cho bạn một cái gì đó. Tôi cũng khó chiệu với các chiến dịch quảng cáo mà có các khẩu hiệu không đúng sự thật như hút thuốc lá là mát mẻ.

 

Dịch bởi: Hoài Thương

Trung tâm Anh ngữ CEP Bình Thạnh

 

 

Đọc các chủ đề tiếng Anh phổ biến kháctại đây

 

TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ TIẾNG ANH: Marketing

 

Hãy chọn đáp án đúng theo nội dung đoạn hội thoại phía trên. Sau khi làm đúng hết tất cả các câu trắc nghiệm, bạn sẽ nhận được một mã số ngẫu nhiên dùng để ưu tiên sửa bài bên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH. Cú pháp đặt câu ví dụ trên group như sau:

Câu ví dụ của bạn. @Ce Phan CEPxxxxxx

Trong đó, @Ce Phan dùng để tag tên thầy Ce Phan vào ví dụ của bạn để thầy nhận thông báo có ví dụ mới. CEPxxxxxx là mã số ngẫu nhiên bạn nhận được sau khi làm đúng tất cả các câu trắc nghiệm dưới đây. Ai có mã số này sẽ được thầy Ce Phan ưu tiên sửa bài trước.

 

1. Marketing is a funny thing. Sometimes I like it, other times I hate it. There is definitely ____________ to marketing. Some of the ____________ you see are the work of a genius.

 an art ….. advertising campaigns

 a campain ….. maketing

 person  …… adverts


2. Someone has thought of a great idea, ____________ and advertising campaign to sell us or tell us something.

 status

 opinion

 slogan


3. I like it when I can see the ____________. There are other kinds of marketing that make me ____________.

 creativity ….. angry

 speech …… happy

 change ….. confused


4. Ads and campaigns that are directed at ____________ make my blood boil – especially the McDonalds ads that do not ____________ food, but show lots of free, cheap toys.

 adults …… tell

 children …… mention

 market ….. show


5. I also hate ____________ marketing – that's when you receive ____________ trying to sell you something. I also get annoyed with marketing campaigns that have slogans that are just untrue, like smoking is cool.

 black ….. bad messages

 online …… lessons

 viral …… spam mail