Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh: Music and Learning

Topic: Music and learning

There is some recent research that shows an interesting connection between music and learning. Fabrice Dossville a researcher at a university in France did an experiment with 249 students of sports psychology. He divided them into two groups of equal academic ability. Each group listened to a one-hour lecture on sports psychology. One group listened to classical music in the background during the lecture. The other group listened to the lecture with no music. After the lecture, they took a test to see how much they could remember. The group that listened to classical music did much much better on the test.

They are not sure why listening to classical music had a positive effect? Would Jazz music also have had a positive effect? Why did their test scores improve? Did it help the students focus? Did it change their mood to make them more open to understanding new information? Did it somehow make them more motivated?

No one is sure why it worked but successful language learners have been using music to help them improve their English skills for years. Learning the words to English songs is great for your English. The mixture of melody, rhythm and the poetry of the words create emotional experiences that affect us deeply. These deep emotional connections are perfect for learning and remembering what we learn. Emotional connections help us remember not only the vocabulary of the songs but also the grammar. And of course, music is full of repetition. And repetition is the basis for all learning. So what music should you listen to? Well, the music that touches you is best. The music that makes you feel deeply is best. Everyone is different. Find the music that you enjoy and search for the lyrics online. Youtube is also a great place to find songs with the lyrics in the video. Here's one of my favorites. Post a song you like in the comments or on our Facebook page.

Chủ đề: Âm nhạc và học tập

Có một vài nghiên cứu gần đây cho thấy sự kết nối thú vị giữa âm nhạc và học tập. Fabrice Dossville một nhà nghiên cứu của một trường đại học tại Pháp đã làm một cuộc thử nghiệm với 249 sinh viên ngành tâm lý học thể thao. Ông chia họ thành hai nhóm với khả năng học tập như nhau. Mỗi nhóm được nghe một bài giảng dài một tiếng đồng hồ về tâm lý học thể thao. Một nhóm lắng nghe bài giảng trong một nền nhạc cổ điển. Và một nhóm lắng nghe bài giảng không có âm nhạc. Sau bài giảng, họ được tham gia một bài kiểm tra để xem họ có thể hiểu được bài ra sao. Nhóm được nghe nhạc cổ điển làm tốt hơn rất nhiều trong bài kiểm tra.

Họ không chắc tại sao nghe nhạc cổ điển lại có ảnh hưởng tích cực? Có phải nghe nhạc jazz cũng sẽ có ảnh hưởng tích cực không? Tại sao điểm số bài kiểm tra của họ lại cải thiện? Có phải âm nhạc đã giúp các bạn sinh viên tập trung? Có phải âm nhạc đã thay đổi tâm trạng của họ để làm họ cởi mở hơn để hiểu những thông tin mới không? Có phải âm nhạc đã làm một cách nào đó giúp họ có động lực không?

Không ai chắc chắn tại sao nó lại có hiệu quả nhưng những người học ngoại ngữ thành công đã sử dụng âm nhạc để giúp họ cải thiện những kỹ năng Tiếng Anh của mình trong vài năm. Học từ mới qua bài hát tiếng Anh là một cách hay trong việc học Tiếng Anh của bạn. Sự kết hợp giữa giai điệu, nhịp điệu và vần thơ làm ta nhớ một cách sâu đậm. Những sự kết nối cảm xúc sâu đậm này ảnh hưởng đến việc học và nhớ những gì mà ta học. Những sự kết nối cảm xúc giúp ta không chỉ học từ vựng của bài hát mà còn cả về học ngữ pháp nữa. Và dĩ nhiên, âm nhạc thì có nhiều sự lặp lại. Và sự lặp lại là cơ sở cho mọi việc học. Vậy ta nên nghe nhạc gì? Nghe nhạc mà làm bạn rung động là tốt nhất. Nhạc nào mà làm bạn cảm thấy sâu đậm là tốt nhất. Mỗi người có sự yêu thích về âm nhạc khác nhau. Hãy tìm bài hát bạn thích và lời bài hát của nó. Youtube cũng là một nơi tuyệt vời để bạn tìm những video bài hát có ghi lời. Đây là một bài hát yêu thích của tôi. Hãy viết bài hát mà bạn thích dưới phần bình luận hoặc trên trang Facebook của chúng tôi.

TỪ VỰNG

Melody (n): giai điệu

Repetition (n): sự lặp lại

Basis (n): cơ sở

 

Theo DEng
Dịch bởi: Ân Huệ
Trung tâm ngoại ngữ CEP- Bình Thạnh

 

Các chủ đề tiếng Anh tương tựở đây

 

 

 
TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ TIẾNG ANH: Âm nhạc và học tập Âm nhạc và học tập

 

Hãy chọn đáp án đúng theo nội dung đoạn hội thoại phía trên. Sau khi làm đúng hết tất cả các câu trắc nghiệm, bạn sẽ nhận được một mã số ngẫu nhiên dùng để ưu tiên sửa bài bên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH. Cú pháp đặt câu ví dụ trên group như sau:

Câu ví dụ của bạn. @Ce Phan CEPxxxxxx

Trong đó, @Ce Phan dùng để tag tên thầy Ce Phan vào ví dụ của bạn để thầy nhận thông báo có ví dụ mới. CEPxxxxxx là mã số ngẫu nhiên bạn nhận được sau khi làm đúng tất cả các câu trắc nghiệm dưới đây. Ai có mã số này sẽ được thầy Ce Phan ưu tiên sửa bài trước.

 

Câu 1: There is some recent research that shows an interesting…………… between music and learning.

 connected

  connection

 conncect


Câu 2: The group that listened to classical music did …………… better on the test.

 many

 more

 much


Câu 3: No one is sure why it worked but successful language learners have been using music to help them …………… their English skills for years.

 increase

 improve

 develop


Câu 4: The mixture of melody, rhythm and the poetry of the words create …………… experiences that affect us deeply.

 emotionality

 emotional

 emotion


Câu 5: Emotional connections help us remember not only the vocabulary of the songs but also the …………….

 grammar

 word form

 used