Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh: Bạn có sáng tạo không?

Are you Creative? Take the test

Creativity is one of the keys to successful English. Translating every word in your head doesn't work. You need to become comfortable using English in different ways than you use words in your language. You also need to practice finding creative ways to express yourself when you can't find the right words.

We are not robots. Memorizing vocabulary and grammar rules like a computer will not make you fluent in English. Language is creative and you need to have an open mind to improve your English skills.

Let's test your creativity. This is a famous test that has been given to thousands of people around the world. It was made by a psychologist named Karl Duncker in 1945.

Imagine this situation: You have only 3 things. You have a box of matches, tacks and a candle. These 3 things are on a table next to a wall. Your goal is to find a way to attach a lit candle to the wall. You must attach it above the table in a way that candle wax won't spill onto the table.

Ok, let's review the vocabulary quickly: a lit candle, wax and tacks.

A lit candle is a candle that is on fire. Candles are made of wax. When you light a candle, the candle will heat up and slowly melt into a liquid. This liquid is also wax. The easiest way to understand tacks is to just look at the photo below.

Ok, now we know the vocabulary. One more time, imagine the situation. You have a box of matches, tacks, and a candle. You need to attach the candle to the wall. The candle must be lit but the wax should not spill onto the table.

Ok, stop the recording and look at the photo. Think about the situation before you listen to the answer in the next recording.

The answer to the candle test is to take the matches out of the box. Then use the tacks to attach the box to the wall. Next, put the lit candle on the box. This way the wax spills onto the box, not the table.

This creativity test is difficult for many people because they only think about 3 things: the candle, the tacks and the box of matches. People who found the correct answer see the box of matches as more than one thing. It's not just one tool for making fire. The box and the matches are two things with two possible uses.

This test has been given to thousands of people over the years. In one famous experiment it was given to business school students. Some students had never lived in another country. Other students did have experience studying abroad. The students who had experience living in another country were much more creative and successful at finding the answer.

But why? Does studying abroad make you more creative? Maybe it wasn't the experience of studying abroad that made them creative. Maybe it was their experience learning and speaking a foreign language, that made them creative.

When we speak another language, we need to be creative with words. The new ways we put them together and the new ways we make meaning in another language trains us to be creative.

If you didn't correctly answer the candle test, don't worry. Maybe you thought of a different better answer. If so, write it in the comments.

Creativity is something that grows with practice. In the future we'll be looking deeper at creativity and how you can train yourself to be a more creative speaker.

Source: DeepEnglish.com

 

Bạn có sáng tạo không? Kiểm tra thử nào? 

Sự sáng tạo là một trong những chiếc chìa khóa để học Tiếng Anh thành công. Dịch từng từ trong đầu bạn ra không phải là cách hiệu quả. Bạn cần trở nên thoải mái khi sử dụng Tiếng Anh bằng những cách khác, hơn là bạn dùng từ bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn cũng cần luyện tập tìm những cách sáng tạo để bày tỏ những suy nhĩ của mình khi bạn không tìm được đúng từ mình cần.

Chúng ta không phải là những con robot. Ghi nhớ những nguyên tắc về từ vựng và ngữ pháp như một cái máy tính không giúp bạn có thể lưu loát Tiếng Anh được. Ngoại ngữ là sự sáng tạo và bạn cần có suy nghĩ cởi mở để cải thiện những kỹ năng Tiếng Anh của mình.

Hãy cùng kiểm tra sức sáng tạo của bạn. Đây là một bài kiểm tra nổi tiếng đã được hàng ngàn người trên thế giới thực hiện. Nó được nghĩ ra bởi nhà tâm lý học có tên Karl Duncker vào năm 1945.

Tưởng tượng tình huống: Bạn chỉ có 3 đồ vật. Đó là một bao diêm, những chiếc đinh và một cây nến. Những vật này được đặt trên một chiếc bàn cạnh một bức tường. Nhiệm vụ của bạn là phải tìm cách gắn ngọn nến cháy sáng lên bức tường. Bạn phải gắn nó ở phía trên chiếc bàn theo cách nào đó để sáp nến không rơi xuống bàn.

Nào hãy cùng ôn nhanh lại các từ vựng: a lit candle, wax và tacks.

A lit candle là một cây nến đang cháy. Những ngọn nến thì được làm từ wax. Khi bạn thắp sáng ngọn nến, ngọn nến sẽ nóng lên và từ từ nóng chảy thành một chất lỏng. Chất lỏng này cũng chính là wax. Cách để dễ nhớ nhất cho từ tacks là hãy nhìn vào bức ảnh bên dưới.

Rồi, bây giờ chúng ta đã biết được các từ vựng. Thêm một lần nữa, hãy tưởng tượng tình huống. Bạn có một bao diêm, những cây đinh và một cây nến. Bạn cần gắn cây nến lên bức tường. Cây nến phải được thắp sáng nhưng sáp không được rơi xuống bàn.

Nào hãy dừng đoạn ghi âm và nhìn vào bức ảnh. Nghĩ về tình huống trước khi bạn nghe câu trả lời trong phần tiếp theo.

Câu trả lời cho bài kiểm tra là lấy que diêm ra khỏi hộp. Sau đó dùng đinh để đóng hộp diêm vào bức tường. Tiếp đến, đặt ngọn nến cháy vào hộp diêm. Với cách này sáp nến sẽ rơi vào trong hộp đó, không rơi xuống mặt bàn.

Bài kiểm tra khả năng tưởng tượng này khó với nhiều người bởi vì họ đã nghĩ là chỉ có 3 đồ vật: cây nến, đinh và một bao diêm. Những người tìm được câu trả lời đúng nhìn bao diêm nhiều hơn một đồ vật. Nó không chỉ là công cụ để tạo lên lửa. Chiếc hộp và những cây diêm là hai đồ vật với hai công dụng.

Bài kiểm tra này được thực hiện trên hàng ngàn người trong nhiều năm qua. Trong một thử nghiệm nổi tiếng nó được thực hiện với những sinh viên thuộc lĩnh vực kinh doanh. Một vài sinh viên chưa từng sống ở một đất nước khác. Những sinh viên khác thì đã từng có kinh nghiệm học tập ở nước ngoài. Những sinh viên mà có kinh nghiệm sống ở một đất nước khác có khả năng sáng tạo cao hơn và tìm được câu trả lời đúng.

Nhưng tại sao lại như vậy? Có phải học ở nước ngoài khiến bạn có khả năng sáng tạo, tưởng tượng hơn không? Có thể kinh nghiệm học ở nước ngoài không phải là nguyên nhân khiến họ sáng tạo hơn. Có thể kinh nghiệm học và nói ngoại ngữ khiến họ sáng tạo hơn.

Khi chúng ta nói một ngoại ngữ khác, chúng ta cần sáng tạo những từ vựng. Những cách mới để chúng ta đặt các từ vựng lại với nhau và làm cho câu có nghĩa bằng một ngoại ngữ khác luyện cho chúng ta sức sáng tạo.

Nếu bạn không trả lời đúng bài kiểm tra này thì cũng đừng lo lắng. Có thể bạn đã nghĩ ra một cách khác hay hơn. Nếu như vậy, hãy viết cách đó lại qua bình luận của bạn.

Sự sáng tạo là một điều gì đó được phát triển qua quá trình luyện tập. Trong những lần khác chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về sự sáng tạo và cách bạn có thể luyện để trở thành một người nói có sức sáng tạo hơn.

 

Dịch bởi: Ân Huệ