Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh: Hít thở sâu cho một cơ thể khỏe mạnh

Topic: Deep breathing for well being

Have you ever thought about the connection between the breath, the mind, and the body? We often hear about the connection between the mind and the body, but rarely do we hear about the connection between the breath and the mind/body complex. For centuries, meditation masters have taught us that there is in fact a very close connection between the way we breathe and the states of our minds and the conditions of our bodies.

Although this is actually a very complicated issue, let's keep it simple and say that there are mainly two different types of breathing: shallow and deep. Shallow breathing is when you breath in short bursts, taking air directly into the lungs and back out again. The center of shallow breathing is the chest. Deep breathing, on the other hand, is when you take slow, long breaths, drawing lots of air into the lungs. The center of deep breathing is the diaphragm, which is way down in your tummy, or abdomen.

It is said when people are excited, worried, anxious, angry, or sick, they naturally are doing shallow breathing. And when people are feeling content, relaxed, peaceful, and happy, they are naturally doing deep breathing. So in these cases, breathing is a symptom, or a result, of their state of mind and body.

However, some say that because the connection between the breath and the mind/body state is so strong, that we can actually change the state of our mind and body through the breath. If this is true, then we can actually bring about a more peaceful, calm, happy feeling, simply by breathing deeply.

What is your breath like now? Is it shallow or deep? How much of the day do you spend breathing in a shallow way? If you are like most people, you spend more than 99% of your time doing shallow breathing. And if the connection between breath and body is so strong, then all that shallow breathing, day-to-day, may be leading to a states of mind and body that are unwanted. And that will eventually lead to mental and physical illness.

Take a long, deep breath now. How does it make you feel? Take 10 more. And then 20. And then try to be aware of your breathing throughout the day, taking hundreds, and even thousands of deep breaths as you cook, wash the dishes, work, watch TV, etc. Breathe your way to greater physical and mental well being.

Basics of Deep Breathing

Watch this video on a simple technique for deep breathing:

Chủ đề: Hít thở sâu cho một cơ thể khỏe mạnh

Bạn có bao giờ nghĩ về mối liên hệ giữa hơi thở, tâm trí, và cơ thể không? Chúng ta thường nghe về sự liên kết giữa tâm trí và cơ thể, nhưng hiếm khi chúng ta nghe về sự liên kết giữa hơi thở và tâm trí/cơ thể phức tạp. Trải qua nhiều thế kỷ, các nhà thiền sư đã dạy chúng ta về một sự thật về mối liên kết rất mạnh giữa cách chúng ta hít thở với những trạng thái suy nghĩ của chúng ta và với những căn bệnh trong cơ thể chúng ta.

Dù cho đây thật sự là một vấn đề vô cùng phức tạp, nhưng hãy suy nghĩ điều này theo một cách đơn giản và rằng có hai cách hít thở chính: thở nhẹ và thở sâu. Thở nhẹ là khi bạn thở ra những hơi thở ngắn, hít không khí trực tiếp vào phổi và hít ngược trở lại lần nữa. Trung tâm của hơi thở nhẹ là ngực. Thở sâu, theo một cách khác, đó là khi bạn chậm rãi, những hơi thở dài, hít rất nhiều không khí vào phổi. Trung tâm của hơi thở sâu là cơ hoành, cơ quan này ở đường xuống dưới dạ dày hoặc bụng.

Người ta nói rằng khi bạn bị kích động, lo lắng, buồn rầu, giận dữ, hoặc mệt, ta tự nhiên thở ngắn. Và khi chúng ta cảm thấy bằng lòng, thư giãn, thanh thãn và hạnh phúc, chúng ta tự nhiên hít thở sâu. Vì vậy trong những trường hợp này, hơi thở là một dấu hiệu, hoặc một kết quả về trạng thái suy nghĩ và cơ thở chúng ta.

Tuy nhiên, một vài người nói rằng vì sự liên kết giữa hơi thở và trạng thái suy nghĩ/cơ thể rất mạnh mẽ, nên chúng ta thật sự có thể thay đổi trạng thái suy nghĩ và cơ thể thông qua hơi thở. Nếu điều này đúng thì chúng ta thật sự có thể mang lại nhiều sự thanh thản, yên bình, bình tĩnh, cảm thấy hạnh phúc hơn chỉ bằng một cách đơn giản là hít thở thật sâu.

Hiện tại hơi thở của bạn như thế nào? Cạn hay sâu? Mỗi ngày bạn dành bao lâu cho cách thở cạn? Nếu bạn giống như phần lớn mọi người thì bạn sẽ dành khoảng 99 % thời gian của bạn cho việc thở cạn. Và nếu sự liên kết giữa hơi thở và cơ thể mạnh mẽ, thì tất cả những hơi thở cạn này, ngày qua ngày, có thể sẽ dẫn đến những trạng thái suy nghĩ và cơ thể không mong muốn. Và cuối cùng sẽ dẫn đến những bệnh lý về tinh thần và thể chất.

Hãy hít thở thật sâu ngay bây giờ. Nó khiến bạn cảm thấy như thế nào? Hãy làm thêm 10 lần nữa. Và sau đó 20 lần. Và sau đó hãy thử cảm nhận hơi thở của bạn qua từng ngày, làm hàng trăm lần, và thậm chí là hàng ngàn lần tập hít thở ngay những lúc bạn đang nấu ăn, rửa chén, làm việc, xem TV,v.v. Cách bạn hít thở sẽ làm cho cơ thể của bạn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

 

TỪ VỰNG

Meditation Master: thiền sư
Condition (n): bệnh, căn bệnh
Issue (n): vấn đề
Lung (n): lá phổi
Diaphragm (n): cơ hoành
Tummy (n): dạ dày
Abdomen (n): bụng
Content (adj): bằng lòng
Symptom (n): triệu chứng

 

 

Theo DEng
Dịch bởi: Ân Huệ
Trung tâm ngoại ngữ CEP- Bình Thạnh

 

Các chủ đề tiếng Anh tương tựở đây

 
 
TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ TIẾNG ANH: Hít thở sâu cho một cơ thể khỏe mạnh Hít thở sâu cho một cơ thể khỏe mạnh

 

Hãy chọn đáp án đúng theo nội dung đoạn hội thoại phía trên. Sau khi làm đúng hết tất cả các câu trắc nghiệm, bạn sẽ nhận được một mã số ngẫu nhiên dùng để ưu tiên sửa bài bên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH. Cú pháp đặt câu ví dụ trên group như sau:

Câu ví dụ của bạn. @Ce Phan CEPxxxxxx

Trong đó, @Ce Phan dùng để tag tên thầy Ce Phan vào ví dụ của bạn để thầy nhận thông báo có ví dụ mới. CEPxxxxxx là mã số ngẫu nhiên bạn nhận được sau khi làm đúng tất cả các câu trắc nghiệm dưới đây. Ai có mã số này sẽ được thầy Ce Phan ưu tiên sửa bài trước.

 

Câu 1: We often hear about the connection between the mind and the body, but …………… do we hear about the connection between the breath and the mind/body complex.

 really

 frequently

 rarely


Câu 2: For centuries, meditation masters have taught us that there is in fact a very close …………… between the way we breathe and the states of our minds and the conditions of our bodies.

 disconnect

 connection

 connected


Câu 3: Shallow breathing is when you breath in short ……………, taking air directly into the lungs and back out again.

 brush

 bush

 bursts


Câu 4: So in these cases, breathing is a ……………, or a result, of their state of mind and body.

 symptom

 signal

 badge


Câu 5: And if the connection between breath and body is so strong, then all that shallow breathing, day-to-day, may be leading to a states of mind and body that are …………….

 unwanted

 desirable

 wanted