Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh: Áp dụng quy tắc 80/20 vào việc học tiếng Anh

 

The 80/20 Rule for English leaners

What's the quickest way for you to become fluent? You might be surprised to hear that the answer is related to Italian vegetables. To be more specific, the answer is related to Italian peas.

In 1906 an Italian economist name Vilfredo Paretto noticed something interesting about the peas in his vegetable garden. 20% of the pea pods, contained 80% of the peas. Another way to say the same thing would be that 80% of the pea pods in his garden contained only 20% of the peas. A small number of the pea plants were producing most of the food, while a large number of the pea plants were producing very litte food.

Pareto also noticed something similar with Italian landowners. 80% of the land in Italy was owned by 20% of the population. This 80/20 ratio can be seen in many situations, especially in the business world.

80% of sales are made to 20% of customers.

The richest 20% of the world earn 80% of the world's income.

20% of employees do 80% of the work.

These numbers are not always 80/20. They might be 70/30 or even 90/10. The numbers aren't really important. The main point is that all effort is not equal. Some effort produces great results and other types of effort produce very little results.

The way we use our time is not always an effective way to get the results we want. If we apply the 80/20 rule to learning English, we could say that 20% of our effort is generating the most improvement in our language skill. And 80% of our effort is generating very little improvement.

You want to focus your time and effort on the 20% that will give you the most benefit, andcut back on the 80% that gives you the least benefit.

The numbers aren't really important. The main point is that there is a lack of balance in most systems. We can see this with vocabulary. There are over 250,000 English words, but you only need about 3,000 to understand a newspaper. And to speak conversational English, you need even less. Some words are much more useful than other words. If you studied all 250,000 words equally, it would take you a very long time to become fluent.

The most common English words are also the most useful English words. They are just a small percentage of the English language, but knowing them deeply and practicing using them will give the biggest boost to your English fluency. Learning very infrequent words that are rarely used will provide the least benefit.

To become fluent fast, you always want to focus on the 20% that will help you the most, and decrease the 80% that is helping you the least. But before you can do this, you need to be very clear about your goals.

Be specific. What are your English goals? There are many different possibilities.

Maybe you want to understand fast English.

Maybe you're trying to improve your speaking confidence.

Or maybe you have some specific purpose, such as learning computer related technical English.

Whatever your goal is, if you look closely, you'll probably find that the 80/20 rule can help you learn faster. Tell us about your English goals in the comments.

Source: Deep English

 

(Hãy tập trung vào những câu từ cô đọng nhất trong tiếng Anh, 
Tải về 1000 Flashcards học cụm từ tiếng Anh thông dụng, ở đây )

 

Áp dụng quy luật 80/20 vào việc học tiếng Anh

Cách nhanh nhất có thể giúp bạn trở nên lưu loát nhanh nhất là gì? Bạn có lẽ sẽ phải ngạc nhiên khi biết câu trả lời có liên quan đến những loại rau Italia. Cụ thể hơn, câu trả lời liên quan đến những hạt đậu Italia.

Vào năm 1960 một nhà kinh tế học người Ý có tên Vilfredo Paretto đặc biệt chú ý đến một vài điều thú vị về những hạt đậu trong khu vườn của ông. 20% quả đậu, tạo ra 80% hạt đậu. Nói theo cách khác thì sẽ có 80% quả đậu trong khu vườn của ông chỉ tạo ra có 20% hạt đậu. Một lượng nhỏ cây đậu đã tạo ra phần lớn nguồn thực phẩm, trong khi một lượng lớn cây đậu chỉ tạo ra rất ít nguồn thực phẩm.

Pareto cũng chú ý đến một vài điều tương tự với những người sở hữu ruộng đất người Ý. 80% đất trên nước Ý được sở hữu bởi 20% dân số. Quy luật 80/20 này có thể được thấy trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, đặc biệt là trong nền kinh tế thế giới.

80% doanh số bán hàng được thu về từ 20% khách hàng.

20% người giàu nhất thế giới kiếm được 80% tổng thu nhập của cả thế giới.

20% người lao động làm 80% công việc.

Những con số này không phải luôn luôn là 80/20. Chúng có thể là 70/30 hay thậm chí 90/10. Những con số không thật sự quan trọng. Điều quan trọng là không phải tất cả những nổ lực đều như nhau. Có những nổ lực mang lại kết quả tốt và cũng có những nổ lực khác chỉ mang lại kết quả rất thấp.

Cách chúng ta sử dụng thời gian của mình không phải luôn luôn là cách hiệu quả để đạt được kết quả như chúng ta mong muốn. Nếu chúng ta áp dụng nguyên tắc 80/20 trong việc học Tiếng Anh, thì chúng ta có thể nói rằng 20% nổ lực tạo nên phần lớn sự tiến bộ trong kỹ năng ngoại ngữ của chúng ta. Và 80% nổ lực còn lại chỉ tạo nên rất ít sự tiến bộ.

Bạn muốn tập trung thời gian và nổ lực của mình vào 20% phần mà mang lại nhiều ích lợi nhất, và giảm đi 80% phần mà chỉ mang lại rất ít ích lợi.

Những con số không thật sự quan trọng. Điều quan trọng đó là sự thiếu cân bằng trong phần lớn hệ thống. Chúng ta có thể thấy điều này với các từ vựng. Có hơn 250,000 từ vựng Tiếng Anh, nhưng bạn chỉ cần 3,000 từ để hiểu được một tờ báo. Và để nói chuyện bằng Tiếng Anh, bạn thậm chí cần ít từ hơn thế nữa. Một vài từ vựng hữu dụng hơn nhiều từ vựng khác. Nếu bạn học hết tất cả 250,000 từ như nhau, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để trở nên lưu loát.

Phần lớn những từ vựng Tiếng Anh thông thường cũng là những từ vựng Tiếng Anh hữu ích. Chúng chỉ chiếm một phần trăm nhỏ trong Tiếng Anh, nhưng hiểu biết và luyện tập sử dụng chúng thường xuyên sẽ mang lại sự lưu loát Tiếng Anh nhanh nhất. Học những từ vựng không phổ biến thường hiếm khi được sử dụng chỉ mang lại ít lợi ích.

Để có thể lưu loát nhanh chóng, bạn luôn muốn tập trung vào 20% phần mà giúp bạn nhiều nhất, và giảm đi 80% đang giúp bạn ít nhất. Nhưng trước khi bạn có thể làm điều này, bạn cần phải xác định những mục tiêu rõ ràng cho bản thân mình.

Xác định rõ ràng. Mục tiêu học Tiếng Anh của bạn là gì? Có rất nhiều khả năng khác nhau.

Có thể bạn muốn hiểu Tiếng Anh nhanh hơn.

Có thể bạn đang cố gắng để cải thiện khả năng nói tự tin.

Hoặc cũng có thể bạn có một mục đích đặc biệt nào đó, chẳng hạn như học về máy tính có liên quan đến công nghệ nước ngoài.

Bất kể mục tiêu của bạn là gì, nếu bạn nhìn kỹ hơn, bạn có thể nhận thấy rằng quy luật 80/20 có thể giúp bạn học nhanh hơn. Hãy nói cho chúng tôi biết mục tiêu học Tiếng Anh của bạn là gì.

 

Dịch bởi: Ân Huệ

 

 

TỪ VỰNG

Specific (adj): rõ ràng, cụ thể

Pod (n): quả đậu

Ratio (n): tỉ lệ

Generate (v): tạo ra

Cut back on: cắt giảm

Lack of: thiếu

Boost (n): nâng cao, sự đẩy mạnh