Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh: Current Events (Thời sự)

TopicCurrent Events

I love the news and current events. I'm addicted to what's happening in the world. It doesn't matter what kind of news it is, I love watching it. Even if it's from countries I've never heard of. I'll even watch the same news programme three or four times and not get bored. I guess it's so fascinating because it's real. I get really interested in a story when it breaks, then like to follow it as it unfolds. Following current events makes you quite knowledgeable. I know most of the world's capitals and most of the world's leaders. Watching the news is really looking at history happening now. But you never know what's going to happen next. Every time you turn on the news or read a news story, you'll find something unexpected.

                                         

Chủ đề-Thời sự.

Tôi ưa thích tin tức và các sự kiện hằng ngày. Tôi say mê những chuyện đang xảy ra trên thế giới.Không quan trọng là tin tức gì, tôi cũng thích coi. Thậm chí là nó đến từ các quốc gia mà tôi chưa bao giờ nghe tới. Ngay cả khi tôi xem cùng một chương trình tin tức tận ba hay bốn lần mà không chán. Tôi nghĩ nó rất lôi cuốn bởi vì nó thực tế. Tôi thật sự quan tâm đến một câu chuyện từ khi nó bắt đầu và theo dõi đến lúc kết thúc. Theo dõi tin tức hằng ngày làm cho bạn am hiểu hơn.Tôi biết hầu hết các thủ đô và các nhà lãnh đạo trên thế giới. Xem tin tức là thực sự nhìn vào lịch sử đang diễn ra ngay lúc này. Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mỗi lần bạn bật tin tức hoặc đọc một câu chuyện mới, bạn sẽ tìm thấy một điều gì đó bất ngờ.

 

Dịch bởi: Hoài Thương
Theo: Listen A Minute
Trung tâm Anh Ngữ CEP

Xem các chủ để khác ở đây