Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh: Hãy cố gắng ngủ nhiều hơn

Want to eat healthier? Try sleeping more

Are you a healthy eater? Trying to eat healthy might be more difficult if you aren't getting enough sleep. Researchers from Columbia University scanned the brains of 25 men and women, while they looked at pictures of food.

Before they were tested, they were kept in a lab for 5 days. Some of these people were allowed to sleep for 9 hours a night, and others were only allowed 4 hours of sleep.

When these two groups of people were allowed to eat whatever they wanted, the tired people ate an average of 300 calories more.

The brains of people who had a good night's sleep and people who were lacking sleep, looked very different. The tired people showed much more activity in the reward centers of their brain. The reward centers of the brain get filled with the chemical dopamine when we experience pleasure.

It seems that tired people experience more dopamine and more pleasure when they see junk food and this causes them to eat more.

So if you want to eat healthy, you need get enough sleep, but eating isn't the only thing that we have trouble with, when we don't get enough sleep. Learning is also affected by how much sleep you get.

When we sleep we give our brains time to process new information. John Medina is the director of the Brain center for Applied Learning.

In his book, Brain Rules, he talks about an experiment where 2 groups of students were given a series of math problems. Both groups were taught a technique for solving the problems, but there was an easier way to solve these problems.

The first group was given a break, after which, 20% of the students found the easier method. The second group we're also given the same break time, but 60% discovered the easier method. The only difference was the second group slept during the break.

This experiment was run many times, and the results we're always the same. Many experiments on learning have shown that sleep doesn't just rest our bodies. It also gives our brain space to make new connections, solve problems and store information.

Let's try a little experiment. Try listening to some English lessons right before you sleep everyday for the next week. It could be this lesson or something else. Listen again in the morning and see if your understanding increases. Tell us about your experience in the comments.

Source: Deep English

 

 

Bạn muốn ăn uống lành mạnh hơn ư? Hãy cố gắng ngủ nhiều hơn

Bạn có phải là một người ăn uống lành mạnh không? Việc cố gắng để ăn uống lành mạnh có lẽ sẽ khó khăn hơn nếu như bạn không ngủ đủ giấc. Những nhà nghiên cứu của trường đại học Columbia đã quét não bộ của những người đàn ông và phụ nữ ở độ tuổi 25 trong lúc họ nhìn vào những bức tranh về thức ăn.

Trước khi những người này thực hiện cuộc thử nghiệm, họ được giữ trong một phòng thí nghiệm trong vòng 5 ngày. Một vài người trong số họ được cho phép ngủ trong vòng 9 tiếng một đêm, và số khác thì chỉ được cho phép ngủ trong vòng 4 tiếng một đêm.

Khi 2 nhóm này được cho phép ăn bất cứ món ăn gì họ muốn, những người mệt mỏi ăn trung bình hơn 300 calory.

Não bộ của những người có một giấc ngủ tốt và những người bị thiếu ngủ nhìn rất khác nhau. Những người mệt mỏi biểu hiện nhiều hoạt động trong trung khu phần thưởng (reward center) của não bộ. Trung khu phần thưởng của não bộ được chứa đầy hợp chất hóa học đô-pa-min khi chúng ta trải nghiệm những niềm vui sướng.

Dường như là những người mệt mỏi trải nghiệm nhiều đô-pa-min và nhiều niềm vui sướng hơn khi họ nhìn thấy thức ăn vặt và đây là nguyên nhân khiến họ ăn nhiều hơn.

Vì vậy nếu bạn muốn ăn uống lành mạnh, bạn cần ngủ đủ giấc, nhưng ăn không chỉ là điều duy nhất chúng ta gặp rắc rối khi chúng ta không ngủ đủ giấc. Học tập cũng bị ảnh hưởng bởi thời gian bao lâu bạn ngủ.

Khi chúng ta đi ngủ chúng ta cho não bộ của mình thời gian để xử lý những thông tin mới. Jonh Medina là giám đốc của trung tâm the Brain center for Applied Learning.

Trong quyển sách của mình, những nguyên tắc của bộ não (Brain Rules), ông nói về một cuộc thí nghiệm có 2 nhóm sinh viên được cho những vấn đề toán học. Cả hai nhóm đều được dạy một kỹ thuật để giải quyết những vấn đề đó, nhưng có một cách đơn giản hơn để giải quyết những vấn đề này.

Nhóm đầu tiên được nghỉ nghơi, sau đó, 20% sinh viên tìm được phương pháp dễ hơn. Nhóm thứ hai cũng được cho cùng một thời gian nghỉ nghơi, nhưng có đến 60 % sinh viên đã khám phá ra một phương pháp đơn giản hơn. Sự khác biệt duy nhất là nhóm thứ hai được đi ngủ suốt thời gian họ nghỉ ngơi.

Cuộc thử nghiệm này đã được tiến hành rất nhiều lần, và kết quả được ghi nhận luôn luôn như nhau. Nhiều cuộc thử nghiệm về học tập nói lên rằng ngủ không chỉ giúp cơ thể chúng ta nghỉ ngơi thư giản. Mà nó còn làm cho bộ não chúng ta có khoảng không gian cho những liên kết mới, giải quyết những vấn đề và giữ lại những thông tin đó.

Hãy cùng thử một thí nghiệm nhỏ nhé. Bạn hãy cố gắng học một vài bài học tiếng Anh ngay trước khi bạn đi ngủ mỗi ngày trong vòng một tuần tiếp theo. Đó có thể là chính bài học này hoặc có thể là một vài bài học khác. Nghe lại chúng vào buổi sáng và bạn sẽ nhận thấy sự thông hiểu của bạn tăng lên. Kể cho chúng tôi những trải nghiệm của bạn bằng cách bình luận nhé.

Dịch bởi: Ân Huệ

 

TỪ VỰNG

Lack (v): thiếu

Junk food (n): thức ăn nhanh, thức ăn vặt

Process (v): xử lý