Nghe chủ đề tiếng Anh: Chiến tranh (War)

War

War is the worst thing in the world. I've never experienced it. I've never seen it. I never want to. Just looking at it on television is enough. What is war? It's when leaders think they have to be strong so they attack another country and kill more civilians than soldiers. That's war today. Generals and presidents always apologize for the loss of innocent lives, but their image as a strong man (or woman) is more important than the suffering and misery their decisions lead to. There are many examples of wars ending or being avoided through talking. But then talking doesn't feed the war machine. Lots of people get rich when their country goes to war. And we learn in our history books that we are "good" at war, so it's OK.

                                   

Chiến tranh

Chiến tranh là điều tồi tệ nhất trên thế giới. Tôi chưa bao giờ trải qua nó. Tôi chưa bao giờ thấy nó. Tôi chẳng bao giờ muốn. Chỉ cần nhìn vào nó trên truyền hình là đủ. Chiến tranh là gì? Đó là khi các nhà lãnh đạo nghĩ rằng họ phải mạnh mẽ để họ tấn công nước khác và giết nhiều người thường hơn là những người lính. Đó là cuộc chiến ngày hôm nay. Các tướng lĩnh và tổng thống luôn xin lỗi vì sự mất mát tính mạng của những người vô tội, nhưng hình ảnh như là một người đàn ông  khỏe mạnh quan trọng hơn so với những nỗi đau và quyết định của họ dẫn đến cảnh nghèo khổ. Có rất nhiều ví dụ về các cuộc chiến tranh chấm dứt hoặc có thể tránh qua thông qua đàm phán. Nhưng sau đó nói chuyện cũng không thể tránh khỏi chiến tranh. Rất nhiều người trở nên giàu có khi đất nước họ đi đến chiến tranh. Và chúng ta học được từ những cuốn sách lịch sử rằng chúng ta thì "giỏi" trong chiến tranh vì thế mà nó vẫn được xem là chuyện thường tình.

 

Dịch bởi: Hoài Thương

Trung tâm Anh ngữ CEP