Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến: Toàn cầu hóa (Globalization)

Topic: Gobalization

What does globalization mean? We always hear this word on TV and read about it in newspapers. It means the world is now a village – the global village.

The world has become smaller. Of course, the world did not shrink and it isn’t a village. Because of better transport, the Internet and more trading between countries, it is easier to do business.

Japanese car makers have factories in Thailand; American computer companies employ thousands of people in China. That’s globalization. And don’t forget the millions of call centre jobs in India that workers in America and Europe used to do.

Globalization also means it is easier to work in another country. Is globalization a good or bad thing? That’s a difficult question to answer.

Source: Listenaminute.com

 

 

Chủ đề: Toàn cầu hóa

Toàn cầu hóa nghĩa là gì? Chúng ta lúc nào cũng nghe từ này trên ti vi hoặc đọc về nó trên báo. Từ này có nghĩa là thế giới bây giờ như một ngôi làng – một ngôi làng toàn cầu.

Thế giới trở nên nhỏ hơn. Dĩ nhiên là thế giới đã không co lại và nó cũng không là một ngôi làng. Bởi vì phương tiện tốt hơn, mạng internet và việc trao đổi giữa các quốc gia tốt hơn, nên việc kinh doanh dễ dàng hơn.

Các nhà sản xuất xe hơi ở Nhật Bản có nhà máy ở Thái Lan; Các công ty máy tính Mỹ thuê hàng ngàn người ở Trung Quốc. Đó là toàn cầu hóa. Và đừng quên hàng triệu cái gọi là trung tâm việc làm ở Ấn Độ mà các công nhân ở Mỹ và Châu Âu từng làm.

Toàn cầu hóa cũng có nghĩa là nó dễ dàng hơn để làm việc tại một quốc gia khác. Toàn cầu hóa là một điều tốt hay xấu? Đó là một câu hỏi khó trả lời.

Dịch bởi: Hoài Thương (CEP)