Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến: Alex Grey- một họa sĩ đặc biệt 

Alex Grey: a unique artist

Today we’d like to feature a unique artist. His name is Alex Grey and once you see his paintings, you will never forget them.

Alex grew up in Columbus, Ohio in the 1950s and 60s. His father was a graphic designer, who taught Alex how to draw. As a boy, Alex used to collect insects and dead animals and bury them in the back yard. Death and the spirit are themes in his artwork even to this day. However, there seem to have been two major influences on Alex’s artwork.

The first is that, unlike most artists, Alex spent five years at Harvard Medical School, working in the Anatomy department. His main job was to study the human body and to prepare cadavers, that is, dead bodies, for dissection. So for this reason Alex has a clear understanding of the human body, especially what it looks like on the inside, which most of us have never seen.

The second major influence on Alex’s artwork was his spiritual experiences with entheogens. An entheogen is a plant or a medicine that changes the way the mind perceives reality. The word ‘entheogen’ comes from a combination of the Greek word ‘entheos’ meaning ‘God within’ and the verb ‘to generate’. So an etheogen ‘generates God (or the divine) within a person’. In other words, entheogens allow people to look at the world in a different way, often giving people insight or guidance. In Alex’s case, the main entheogen was LSD, which The Beatles sang about in their famous song, Lucy in the Sky with Diamonds. Other examples of entheogens are psilocybin mushrooms, peyote, and ayahuasca.

So, Alex’s unique background has led to some truly impressive and unforgettable works of art. Have a look at the paintings on Alex’s website, or just do an image search for ‘Alex Grey’ and you will know what we’re talking about. And let us know what you think about his artwork on our website. Enjoy.

Source: DeepEnglish

 

Alex Grey: một họa sĩ đặc biệt

Ngày hôm nay chúng tôi muốn nhắc đến những nét nổi bật của một họa sĩ đặc biệt. Tên ông ấy là Alex Grey và nếu như bạn một lần nhìn thấy những bức vẽ của ông thì bạn sẽ không bao giờ quên được chúng.

Alex lớn lên ở Columbus, Ohio trong những năm 50, 60. Cha của ông là một nhà thiết kế đồ họa, là người đã dạy Alex cách vẽ. Khi còn là một cậu bé, Alex từng nhặt những con côn trùng và xác động vật chết, và đem chúng chôn sau sân nhà mình. Cái chết và linh hồn là đề tài trong những tác phẩm của ông thậm chí cho đến bây giờ. Tuy nhiên, dường như có hai ảnh hưởng lớn trong tác phẩm của Alex.

Ảnh hưởng đầu tiên đó là, không giống như những họa sĩ khác, Alex dành 5 năm học tại trường Y Harvard, và làm việc tại phòng giải phẫu. Công việc chính của ông là nghiên cứu về cơ thể người và chuẩn bị những xác chết, những cơ thể người chết để mổ xẻ. Chính vì lý do này nên Alex hiểu rất rõ về cơ thể người, đặc biệt là bên trong đó trông như thế nào và phần lớn chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy những thứ đó.

Ảnh hưởng lớn thứ hai đến tác phẩm của Alex đó là những trải nghiệm thức thần với entheogen. Entheogen là một loại thực vật hay một loại thuốc thay đổi cách tâm trí nhận thức thực tại. Từ ngữ ‘entheogen’ bắt nguồn từ sự kết hợp giữa từ ‘entheos’ trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là ‘God within’ (vị thần bên trong) với một động từ ‘generate’(tỏa ra). Vì vậy từ etheogen là ‘generates God (hoặc sự siêu phàm) bên trong một con người’. Bằng những từ khác, entheogen cho phép con người nhìn vào thế giới theo một cách khác, thường cho con người sự sáng suốt hay sự dìu dắt. Trong trường hợp của Alex, ý nghĩa chính của entheogen là LSD, trong bài hát nổi tiếng của nhóm The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Một vài ví dụ khác của entheogen là nấm thần kỳ, cây xương rồng tạo ra chất gây ảo giác, và dây nho tinh thần (chất gây ảo giác mạnh).

Vậy nên, những hình nền độc đáo của Alex mang đến những ấn tượng thật sự và những cảm giác không thể nào quên với những tác phẩm nghệ thuật này. Hãy nhìn vào những bức vẽ trên trang web của Alex, hay chỉ cần tìm kiếm hình ảnh với từ khóa ‘Alex Grey’ và bạn sẽ hiểu những gì chúng tôi đang đề cập đến. Và hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn về những tác phẩm của ông ấy trên website của chúng tôi. Hãy cảm nhận nhé.

Dịch bởi: Ân Huệ

TỪ VỰNG

Feature (v): mô tả những điểm nổi bật (của cái gì)

Bury (v): chôn

Theme (n): đề tài

Influence (n): ảnh hưởng

Anatomy department: phòng giải phẫu

Cadaver (n): tử thi

Dissection (n): sự mổ xẻ

Perceive (v): nhận thức

Combination (n): sự kết hợp

Generate (v): tạo ra, phát ra

Divine (n): sự siêu phàm

Insight (n): sự sáng suốt, sự nhìn thấu bên trong bản chất sự vật

Guidance (n): sự dìu dắt